Stran­ke sta­vi­jo na zna­ne obra­ze

De­sno­sre­din­ske stran­ke in SD gre­do na vo­li­tve vsak s svo­jo li­sto, li­be­ral­ni troj­ček pa še išče sku­pni je­zik

Vecer - - V ŽARIŠČU - Li­be­ral­ci lo­mi­jo tr­de ore­he Brez evrop­ske ke­mi­je med NSi in SLS Te­žav z ime­ni ni­ma­jo v SDS in SD

Ma­te­vž Kri­vic,

"Na­čin iz­bi­re kan­di­da­ta za va­ru­ha člo­ve­ko­vih pra­vic pri nas je za­me pra­va sra­mo­ta za vse, ki po­jem člo­ve­ko­vih pra­vic in nji­ho­ve­ga var­stva je­mlje­jo re­sno: eno sa­mo po­li­tič­no ba­ran­ta­nje, ob či­ga­vem ime­nu bi se lah­ko na­bra­lo do­volj po­slan­skih ( pov­sem spo­li­ti­zi­ra­nih) gla­sov – kdo je za ta­ko po­memb­no funk­ci­jo po svo­ji sta­li­ščih in spo­sob­no­stih res pri­me­ren, pa je pri tem pov­sem po­stran­sko vpra­ša­nje, o ka­te­rem se sploh re­sno ne raz­pra­vlja. Pred­se­dnik re­pu­bli­ke bi mo­ral tu (pa tu­di pri kan­di­di­ra­nju ustav­nih so­dni­kov itd.) dr­ža­vlja­nom po­vr­ni­ti za­u­pa­nje, ki so mu ga iz­ka­za­li z iz­vo­li­tvi­jo, ta­ko da bi se sam po­tru­dil po­i­ska­ti (ali med pri­ja­vlje­ni­mi iz­bra­ti) naj­pri­mer­nej­še kan­di­da­te in svo­jo od­lo­či­tev za njih ta­ko po­slan­cem kot vsej jav­no­sti pred­vsem do­bro vse­bin­sko ute­me­lji­ti – po­tem naj pa ti­ste stran­ke, ki bi ta­ke­mu pre­dlo­gu na­spro­to­va­le, jav­no po­ve­do, za­kaj so mu od­te­gni­le svo­je gla­so­ve, in naj pre­vza­me­jo od­go­vor­nost za to, če za­ra­di njih po­tem tak kan­di­dat ne bi bil iz­vo­ljen. In tu­di na­dalj­nje is­ka­nje pri­mer­ne­ga kan­di­da­ta bi mo­ra­lo po­te­ka­ti v is­tem sti­lu, s po­u­dar­kom na kan­di­da­to­vih kva­li­te­tah – ne na bre­z­vse­bin­skem stran­kar­skem ba­ran­ta­nju.

K se­da­nji iz­bi­ri pa bi rad pri­po­mnil to­le: če bi se v ka­te­ri­ko­li "nor­mal­ni" dr­ža­vi zgo­di­lo ne­kaj ta­ko ne­na­va­dne­ga, da bi bil bi­vši pred­se­dnik ustav­ne­ga so­di­šča pri­pra­vljen pre­vze­ti skraj­no ne­hva­le­žno funk­ci­jo om­bud­sma­na, bi si vsi ra­zu­mni lju­dje (tu­di po­li­ti­ki, ko­li­kor je med nji­mi ra­zu­mnih lju­di) ob­li­zni­li vseh pet pr­stov na ro­ki in bi bi­lo vsa­ke na­dalj­nje de­ba­te v tre­nut­ku ko­nec – pred­se­dni­ku re­pu­bli­ke, če je v ta­ki dr­ža­vi pre­dla­ga­telj on, pa bi bi­lo de­lo ze­lo olaj­ša­no. V ka­kšni dr­ža­vi pa ži­vi­mo mi? (skl)

Do­bre tri me­sce pred ro­kom za vlo­ži­tev kan­di­da­tur za evrop­ske vo­li­tve, ki bo­do pri nas 26. ma­ja, ne ka­že do­bro sku­pnim kan­di­da­tnim li­stam. Li­be­ral­ni troj­ček sploh še ni za­čel re­snih po­ga­janj, NSi ne naj­de sku­pne­ga je­zi­ka z SLS, Le­vi­ca ga ni na­šla z Igor­jem Šol­te­som.

Naj­več ne­znank je v ta­bo­ru li­be­ral­cev (Al­de), ka­mor spa­da­jo LMŠ, SMC, SAB ter po­goj­no De­sus. V po­ga­ja­njih o mo­re­bi­tnem so­de­lo­va­nju sku­pne li­ste so­de­lu­je­jo le pr­ve tri stran­ke, kar je pr­vak upo­ko­jen­ske stran­ke Karl Er­ja­vec v in­ter­vju­ju za Ve­čer po­spre­mil z be­se­da­mi: "Oči­tno nam, ki ima­mo evrop­ske­ga po­slan­ca, ni tre­ba bi­ti zra­ven." Sku­pi­na Al­de je si­cer se­sta­vlje­na iz li­be­ral­ne in so­ci­al­ne op­ci­je in De­sus je za raz­li­ko od osta­lih treh strank v dru­gi stru­ji. Gle­de kan­di­da­tov še ni­so spre­je­ma­li skle­pov, se­ve­da pa ima po be­se­dah Er­jav­ca nji­hov po­sla­nec Ivo Vaj­gl pred­nost pred dru­gi­mi kan­di­da­ti. Li­be­ral­ni troj­ček LMŠ-SMC-SAB pa naj bi po­go­vo­re na ni­vo­ju pred­se­dni­kov strank za­čel v pri­ho­dnjem te­dnu. Do­go­vor z ne­dav­ne­ga kon­gre­sa Al­de v Ma­dri­du je, da bi bi­lo do­bro or­ga­ni­zi­ra­ti sku­pno li­sto, a se na iz­ved­be­ni rav­ni za­de­va za­ple­ta, zla­sti na re­la­ci­ji med LMŠ in SMC. Ta gor­dij­ski vo­zel naj bi raz­re­ši­li vsi tri­je pred­se­dni­ki strank v pri­ho­dnjem te­dnu, to­da že iz­vr­šil­ni od­bor Šar­če­ve stran­ke je ta te­den po­sta­vil le­tvi­co vi­so­ko. Opre­de­lil je na­mreč dva po­go­ja, pod ka­te­ri­ma so pri­pra­vlje­ni na sku­pno li­sto: zah­te­va­jo pr­va tri ime­na na li­sti in ve­to na mo­re­bi­tne ne­spre­je­mlji­ve kan­di­da­te iz osta­lih strank.

"Za­sto­pa­la sem mne­nje, da me sku­pna li­sta ne mo­ti," nam je svo­je oseb­no mne­nje za­u­pa­la mla­da po­slan­ka LMŠ Jer­ca Kor­če, ka­te­re ime se med dru­gim ome­nja med kan­di­da­tu­ra­mi za evrop­ske vo­li­tve. "Ne bi pa pri­sta­la na to, da bi se iz dru­gih strank ime­no­va­lo lju­di, ki ni­so kom­pe­ten­tni in ima­jo dru­ga­čen po­gled na ra­zvoj EU ter ne bo­do ra­zu­me­li, da mo­ra­jo tam de­la­ti tu­di za in­te­re­se Slo­ve­ni­je, ima­jo pa gre­he ali čr­ne pi­ke iz pre­te­klo­sti. Če bo­do pre­dlo­gi par­tner­skih strank ta­kšni, bo to za­me alarm, da so­de­lo­va­nje ne bo mo­go­če." V LMŠ si to­rej na sku­pni li­sti že­li­jo pred­vsem sve­ža ime­na. Če se bo­do pre­bi­li sko­zi ka­dro­vsko se­sta­vo li­ste, pa jih ta­koj za tem ča­ka še en ze­lo trd oreh - ka­ko in v ka­kšnih de­le­žih bi stran­ke sre­din­ske­ga trojč­ka fi­nan­ci­ra­le sku­pno li­sto. Ker je stol­ček evrop­ske­ga po­slan­ca ze­lo mi­ka­ven po­li­tič­ni po­lo­žaj, ne pre­se­ne­ča, da bo­do le­tos zno­va kan­di­di­ra­li vsi, ki so bi­li iz­vo­lje­ni pred pe­ti­mi le­ti. Igor Šol­tes, član po­li­tič­ne gru­pa­ci­je Ze­le­nih/Evrop­ske svo­bo­dne zve­ze, se od­pra­vlja v boj s svo­jo li­sto. Šol­te­so­va že­lja je bi­la, da bi se po­ve­zal z Le­vi­co, a tam po­slu­ha za po­ve­za­vo ni bi­lo. V naj­bolj le­vi stran­ki v Slo­ve­ni­ji se za­na­ša­jo na svo­je si­le, saj jim raz­lič­ne an­ke­te na­po­ve­du­je­jo mo­žnost po­slan­ca. Za­ve­da­jo se, da je kon­ku­ren­ca moč­na, za­to se bo­do po­tru­di­li s kam­pa­njo, v ka­te­ri bo­do vse­bin­sko kri­tič­ni do EU. Že dalj ča­sa se za vrh kan­di­da­tne li­ste ome­nja Vi­o­le­ta To­mič. Evi­den­ti­ra­nje kan­di­da­tov še ni od­pr­to, a med nji­mi ne bo naj­bolj pre­po­znav­ne­ga ime­na stran­ke Lu­ke Me­sca. V stran­ki ob­sta­ja bo­ja­zen, da bi lah­ko bil iz­vo­ljen s pre­fe­renč­ni­mi gla­so­vi. V SMC svo­jih adu­tov ne raz­kri­va­jo, do­kler ne bo ja­sno, ali bo li­be­ral­ni troj­ček obli­ko­val sku­pno li­sto ali ne. Ja­sno pa je, da je eden nji­ho­vih adu­tov Vi­o­le­ta Bulc, se­da­nja evrop­ska ko­mi­sar­ka. Tu­di o funk­ci­ji, ki jo tre­nu­tno za­se­da Bul­če­va, bo mo­ral troj­ček naj­ti pri­mer­no re­ši­tev. Ro­man Ja­kič, ki za Stran­ko Alen­ke Bra­tu­šek pi­še pro­gram za to­kra­tne evrop­ske vo­li­tve, nam je po­ve­dal, da so pre­dla­ga­li vo­dil­ni, Šar­če­vi stran­ki, naj za no­sil­ca sku­pne li­ste pre­dla­ga ose­bo, ki bi lah­ko bi­la tu­di mo­žen kan­di­dat za ko­mi­sar­ja. "Za nas je bolj po­memb­no kot to, kdo bo na li­sti, to­rej obli­ko­va­nje sku­pne li­ste," od­go-

vo­ri Ja­kič na vpra­ša­nje, ali bi ute­gnil bi­ti on kan­di­dat s stra­ni SAB. "Tre­ba je po­gle­da­ti šir­še, kaj je naj­bolj­ša va­ri­an­ta, da oši­bi­mo ek­s­tre­mno de­sni­co tu­di v Slo­ve­ni­ji, za­to mo­ra­mo vzpo­sta­vi­ti re­sno fron­to in jih pre­ma­ga­ti ta­ko na evrop­ski rav­ni kot na do­ma­čem pri­zo­ri­šču," pra­vi Ja­kič.

Pod pra­por­jem Evrop­ske ljud­ske stran­ke (EPP) bo brez dvo­ma več kan­di­da­tnih list - po vsej ver­je­tno­sti bo­do kar vse stran­ke de­sne sre­di­ne obli­ko­va­le vsa­ka svo­jo li­sto, saj je po na­ših in­for­ma­ci­jah ve­dno manj vo­lje za po­no­vi­tev sku­pne li­ste med SLS in NSi, zla­sti po de­cem­br­skem pod­pi­su pi­sma o na­me­ri, s ka­te­rim sta se za sku­pni na­stop na evrop­skih vo­li­tvah do­go­vo­ri­li SLS Ja­ne­za Po­dob­ni­ka in NLS Fran­ca Kan­gler­ja. V NSi je že zna­no, da bo­sta na li­sti ak­tu­al­ni po­sla­nec Loj­ze Pe­ter­le, ki si obe­ta pr­vo me­sto na li­sti, in tu­di nek­da­nja pred­se­dni­ca Lju­d­mi­la No­vak, ki je po pr­vih evrop­skih vo­li­tvah za Slo­ve­ni­jo že bi­la en man­dat evrop­ska po­slan­ka. "Me­ni so ze­lo ču­dni pe­te­li­nji bo­ji, kdo bo pr­vi na ka­ki li­sti. O tem, kdo bo iz­vo­ljen, na kon­cu od­lo­ča­jo lju­dje, ki ima­jo mo­žnost od­lo­ča­ti s pre­fe­renč­nim gla­som," pa do­ga­ja­nje po tem, ko je NSi po­sla­la SLS va­bi­lo za sku­pni na­stop, iz ka­te­re­ga oči­tno ne bo nič, ko­men­ti­ra evrop­ski po­sla­nec Franc Bo­go­vič, ki bo zno­va kan­di­di­ral. Še naj­bolj mir­no pred­vo­lil­no do­ga­ja­nje je v SDS, ki se po raz­lič­nih an­ke­tah in pro­jek­ci­jah lah­ko na­de­ja po­no­vi­tve zma­ge iz le­ta 2014. Ne­u­ra­dno je sli­ša­ti, da bo­do vsi do­se­da­nji po­slan­ci, Pa­tri­ci­ja Šu­lin, Mi­lan Zver in Ro­ma­na Tomc, kan­di­di­ra­li tu­di le­tos. "De­lo evrop­ske­ga po­slan­ca ter­ja ce­le­ga člo­ve­ka, za­me bi bil dru­gi man­dat laž­ji v vseh po­gle­dih, kaj­ti te­ma­ti­ko in ustroj de­la sem do­do­bra spo­zna­la," je Šu­li­no­va po­tr­di­la pri­pra­vlje­nost na no­vo kan­di­da­tu­ro. Cilj SDS je, da vsaj po­no­vi­jo re­zul­tat iz 2014, ko so osvo­ji­li tri evrop­ske man­da­te. "Mo­žnost če­tr­te­ga evrop­ske­ga po­slan­ca, kar ka­že­jo ne­ka­te­re an­ke­te, je pre­ve­lik za­lo­gaj, sploh za­ra­di niz­ke vo­lil­ne ude­lež­be na evrop­skih vo­li­tvah," je pri­zna­la Šu­li­no­va. "Ve­li­ko bo od­vi­sno od evi­den­ti­ra­nja kan­di­da­tov, ki jih mo­ra po­tr­di­ti iz­vr­šil­ni od­bor stran­ke. Gle­de na ča­sov­ni­co evrop­skih vo­li­tev pa bo ko­nec mar­ca ali v za­čet­ku apri­la svet SDS po­tr­je­val kan­di­da­tno li­sto," nam je še po­ve­da­la Šu­li­no­va. Iz cen­tra­le pa so nam spo­ro­či­li, da bo pri­ho­dnji te­den se­sta­nek iz­vr­šil­ne­ga od­bo­ra SDS, na ka­te­rem bo­do od­pr­li raz­pra­vo o kan­di­da­tni li­sti.

Do­bre mo­žno­sti za re­e­lek­ci­jo ima tu­di Ta­nja Fa­jon (SD/S& D). Pred­se­dnik SD De­jan Ži­dan je ta te­den jav­no po­tr­dil, da ima Fa­jo­no­va, ki je bi­la na prej­šnjih vo­li­tvah iz­vo­lje­na s pre­fe­renč­ni­mi gla­so­vi, nje­go­vo pod­po­ro kot no­sil­ka kan­di­da­tne li­ste SD. Iz stran­kar­ski vrst je sli­ša­ti, da je za evrop­ske vo­li­tve ze­lo za­gret Ma­tjaž Ne­mec, ki naj bi za­se­del dru­go me­sto na li­sti. Pov­sem dru­ga­če pa je z Mi­la­nom Br­gle­zom, ki ga na li­sti že­li vrh stran­ke, saj naj bi kot pre­po­znav­no ime pri­na­šal gla­so­ve ce­lo­tni li­sti, na ka­te­ri naj bi se zna­šli tu­di dr­žav­na se­kre­tar­ka na pra­vo­so­dnem mi­ni­str­stvu Do­mi­ni­ka Švarc Pi­pan, Ne­va Gra­šič iz Mla­de­ga fo­ru­ma in žu­pan Mur­ske So­bo­te Ale­ksan­der Je­v­šek.

Fo­to: EPA

Na vo­li­tvah v Evrop­ski par­la­ment bo gne­ča.

nek­da­nji ustav­ni so­dnik, o na­pač­no ra­zu­mlje­ni vlo­gi pred­se­dni­ka re­pu­bli­ke pri kan­di­di­ra­njih:

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.