Pred­se­do­va­nje v zna­me­nju kri­tik

Za­kaj se ro­mun­sko pred­se­do­va­nje EU, ki je v re­sni­ci sim­bo­lič­no, ne mo­re sfi­ži­ti, pa če je Bu­ka­re­šta nanj pri­pra­vlje­na ali ne

Vecer - - PO SVETU - Na­ro­čam Ve­čer za naj­manj 12 me­se­cev.

VBu­ka­re­šti je bil vče­raj tra­di­ci­o­nal­ni se­sta­nek Evrop­ske ko­mi­si­je in vla­de Ro­mu­ni­je, čla­ni­ce Evrop­ske uni­je (EU), ki je z no­vim le­tom pre­vze­la šest­me­seč­no pred­se­do­va­nje uni­ji pod ge­slom Ko­he­zi­ja, sku­pna evrop­ska vre­dno­ta. Ro­mu­ni­ja pred­se­do­va­nje za­če­nja pod to­čo kri­tik, kot so za­pi­sa­li pri Slo­ven­ski ti­skov­ni agen­ci­ji (STA), za­ra­di na­za­do­va­nja v bo­ju pro­ti ko­rup­ci­ji in no­tra­njih trenj.

Pred­se­dnik ko­mi­si­je Je­an- Cla­u­de Juncker je Ro­mu­ni­jo po­sva­ril, da v bo­ju pro­ti ko­rup­ci­ji ni kom­pro­mi­sov. "EU je zgra­je­na iz kom­pro­mi­sov, a ko gre za člo­ve­ko­ve pra­vi­ce, vla­da­vi­no pra­va in boj pro­ti ko­rup­ci­ji, kom­pro­mi­si ni­so mo­go­či," je v če­tr­tek zve­čer na slo­ve­sno­sti v Bu­ka­re­šti de­jal Juncker, ki si­cer te­ga Hr­va­ški za spo­što­va­nje ar­bi­tra­žne raz­sod­be še ni ta­ko ja­sno po­ve­dal. Pred­se­dnik Evrop­ske­ga sve­ta Do­nald Tusk pa je opo­zo­ril, da lah­ko Ro­mu­ni­ja po­sta­ne "bo­di­si do­ber zgled bo­di­si hu­do opo­zo­ri­lo". Tusk je spre­go­vo­ril v odlič­ni ro­mun­šči­ni ter s šte­vil­ni­mi re­fe­ren­ca­mi na ro­mun­ske kul­tur­ne in špor­tne do­sež­ke nav­du­šil do­ma­če ob­čin­stvo.

Go­vor­ci na slo­ve­sno­sti so se tru­di­li po­sre­do­va­ti spo­ro­či­lo eno­tno­sti. Bi­la pa je opa­zna od­so­tnost vod­je vla­da­jo­če so­ci­al­de­mo­krat­ske stran­ke Li­vi­u­ja Dra­gnee. Bil naj bi pre­pro­sto na do­pu­stu. Dra­gnea je eden najv­pliv­nej­ših in z vi­di­ka ko­rup­cij­skih očit­kov naj­bolj kon­tro­ver­znih Ro­mu­nov, ki ostro kri­ti­zi­ra Bru­selj. Opa­zna so tu­di pre­re­ka­nja med de­sno­sre­din­skim pred­se­dni­kom Kla­u­som Io­han­ni­som, ki je še no­vem­bra dvo­mil o pri­pra­vlje­no­sti svo­je dr­ža­ve na pred­se­do­va­nje, in so­ci­al­de­mo­krat­sko pre­mi­er­ko Vi­o­ri- co Dan­ci­la, ki ve­lja za ma­ri­o­ne­to v ro­kah Dra­gnee. Tu­di Juncker se je vče­raj z obe­ma se­stal lo­če­no. Pra­vo­so­dne re­for­me, ki sla­bi­jo pro­ti­ko­rup­cij­ska pra­vi­la, so bi­la la­ni tar­ča ne­go­do­va­nja iz Bru­slja. Ve­li­ko Ro­mu­nov je pro­ti re­for­mam de­mon­stri­ra­lo na uli­cah. Po vče­raj­šnjih po­go­vo­rih z go­sti­te­lje­ma pa je bil Juncker po­mir­jen, češ da je dr­ža­va do­bro ra­zu­me­la spo­ro­či­lo, naj no­tra­njih te­žav ne iz­va­ža v Evro­po. Juncker je si­cer zno­va po­sva­ril pred na­čr­to­va­no amne­sti­jo po­li­ti­kov, ob­so­je­nih za­ra­di ko­rup­ci­je, za­vzel pa se je tu­di za to, da Ro­mu­ni­ja čim prej vsto­pi v sche­gen­sko ob­mo­čje, če­mur ne­ka­te­re čla­ni­ce še na­spro­tu­je­jo.

V Bu­ka­re­šti očit­ke o raz­kla­no­sti za­vra­ča­jo z be­se­da­mi, da je to obi­čaj­no do­ga­ja­nje v čla­ni­ci EU pred po­memb­ni­mi vo­li­tva­mi, re­la­ti­vi­zi­ra­jo pa tu­di kri­ti­ke o ko­rup­ci­ji. Ob za­čet­ku šest­me­seč­ne­ga pred­se­do­va­nja Sve­tu EU v Ro­mu­ni­ji še zme­raj od­me­va­jo Juncker­je­ve be­se­de iz po­go­vo­ra za nem­ški te­dnik Welt am Sonn­tag de­cem­bra, ko je bil pod­vo­mil o po­li­tič­ni pri­pra­vlje­no­sti dr­ža­ve na to na­lo­go. Dan­ci­la pa Bru­slju oči­ta, da Ro­mu­ni­je ne obrav­na­va po­šte­no, ker je vzho­dno­e­vrop­ska dr­ža­va. No­vi mi­ni­ster za evrop­ske za­de­ve Ge­or­ge Ci­am­ba je v Bu­ka­re­šti zno­va za­tr­dil, da je Ro­mu­ni­ja na pred­se­do­va­nje pri­pra­vlje­na ta­ko teh­nič­no kot po­li­tič­no. Bu­ka­re­šta je tu­di od­loč­no za­vr­ni­la kri­ti­ke, da dr­ža­va ni ta­ko pro­e­vrop­ska, kot je bi­la prej. Ro­mu­ni­ja, v EU se je včla­ni­la le­ta 2007, "je ena naj­bolj pro­e­vrop­skih dr­žav", je za­tr­di­la mi­ni­stri­ca za evrop­ske skla­de Ro­va­na Plumb.

Ro­mun­sko pred­se­do­va­nje bo­do prav go­to­vo za­zna­mo­va­li maj­ske evrop­ske vo­li­tve, na ka­te­rih ka­že na zna­tno kre­pi­tev evro­skep­tič­nih sil, pa tu­di bre­xit, na­čr­to­van za 29. ma­rec, ter te­žav­na po­ga­ja­nja o več­le­tnem evrop­skem pro­ra­ču­nu za ob­do­bje 2021-2027. Rok Hajn­šek, Ma­ri­bor­čan, ki ži­vi in de­la v Bu­ka­re­šti, po iz­o­braz­bi po­li­to­log, nam je ob tem na­vr­gel za­ni­mi­vo mi­sel: "Juncker kon­ču­je svoj man­dat, ki bi ga rad okro­nal vsaj z do­go­vo­rom o bu­dže­tu in z be­gun­skim pa­ke­tom. Če mu uspe, bo to tu­di zma­go­slav­je ro­mun­ske­ga pred­se­do­va­nja. Ta vro­či ko­stanj so si na­mreč pred­se­du­jo­če dr­ža­ve do­slej po­da­ja­le iz rok v ro­ke. Če pa do­go­vo­rov ne bo, bo to zgolj Juncker­jev po­raz. To­rej se ro­mun­sko pred­se­do­va­nje, ki je prav­za­prav sim­bo­lič­no, ta­ko re­koč ne mo­re sfi­ži­ti."

Fo­to: EPA

Na raz­kla­nost v ro­mun­skem po­li­tič­nem vr­hu ka­že dej­stvo, da je imel Je­an-Cla­u­de Jun­ker dve lo­če­ni ti­skov­ni kon­fe­ren­ci: s pred­se­dni­kom Kla­u­som Io­han­ni­som in pre­mi­er­ko Vi­o­ri­co Dan­ci­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.