Lah­ka ali tež­ka pro­ga? rse­e­noJ omu­čaj­mo!

Čla­ni dru,tva ESN ia­ri­bor so M2L tu­jih ,tu­den­tov pe­lja­li na smu­ča­nje na ia­ri­bor­sko Po­hor­je

Vecer - - MARIBOR - "Ču­dno so nas gle­da­li" Na smu­či­šču po­pi­va­nje od­pa­de

Na fa­ce­bo­o­ku za­sle­dim ob­ja­vo, da ma­ri­bor­ski štu­den­ti zbi­ra­jo smu­čar­sko opre­mo za tu­je štu­den­te v Ma­ri­bo­ru, da bi jih pe­lja­li smu­čat. Po­bu­dnik ak­ci­je je Ja­ka Za­peč­nik, štu­dent Fi­lo­zof­ske fa­kul­te­te Uni­ver­ze v Ma­ri­bo­ru in član dru­štva ESN Ma­ri­bor, ki skr­bi za do­bro po­ču­tje tu­jih štu­den­tov pri nas in nji­ho­vo ak­tiv­no pre­ži­vlja­nje pro­ste­ga ča­sa tu­kaj.

Ko se od­pra­vim na Ma­ri­bor­sko Po­hor­je, da pre­ve­rim, ka­ko ak­ci­ja po­te­ka, iz­be­rem naj­bolj "zim­ski dan" na Are­hu. Ob moč­nem ve­tru, sne­že­nju in še­stih sto­pi­njah pod le­di­ščem se ti­sti štu­den­tje, ki pr­vič smu­ča­jo, ver­je­tno ne bo­do za­lju­bi­li v ta šport, si mi­slim. Po­kli­čem Ja­ko in mu po­vem, da ga ča­kam pri si­drih na Ru­ški, Ja­ka pa za­skr­blje­no: "Čuj, jaz sem zdaj z ne­ko Špan­ko, ki je za­če­tni­ca. Mo­go­če bo tra­ja­lo ne­kaj ča­sa. Se do­bi­mo pri bej­bi­ki. Pri­dem gor, jo bo Da­ša pre­vze­la." Od­vr­nem mu, da naj se mu ne mu­di, za kar mi je ka­sne­je žal, saj me je ze­lo za­ze­blo. Ko se z Ja­ko sre­ča­va, ga po­va­bim v bli­žnjo ogre­va­no ko­čo na čaj. "Iz­ra­zi­li so že­ljo, da bi smu­ča­li. Na­re­di­li smo an­ke­to, od­zva­lo se jih je 120 in od­lo­či­li smo se, da or­ga­ni­zi­ra­mo smu­ča­nje," ra­zlo­ži kljub mra­zu na­sme­ja­ni 24-le­tni štu­dent. V treh dneh ak­ci­je so na Po­hor­je od­pe­lja­li 120 štu­den­tov. Z Mar­pro­mom so se do­go­vo­ri­li za ak­cij­sko ce­no ce­lo­dnev­ne smu­čar­ske vo­zov­ni­ce, od 9. do 16. ure so lah­ko smu­ča­li za 17 evrov.

Kaj pa opre­ma? So fa­ce­bo­ok ob­ja­ve de­lo­va­le? "Lo­ti­li smo se po do­ma­če. Štu­den­ti iz tu­ji­ne ve­či­no- ma tu­kaj ni­ma­jo smu­čar­ske opre­me. Ve­li­ko jih je iz Špa­ni­je, Tur­či­je, Por­tu­gal­ske, Polj­ske in Če­ške. Iz­po­so­ja pa je dra­ga," pra­vi Ja­ka. Pri iz­po­so­ji so jim po­ma­ga­li v Enjo­yment Ski ren­tal, kjer so jim dnev­no ce­no iz­po­so­je zni­ža­li za po­lo­vi­co. "Ve­či­na je že­le­la smu­ča­ti več­krat na te­den, spo­so­di­ti so si že­le­li opre­mo za dalj ča­sa. Za­to smo se is­ka­nja opre­me lo­ti­li na več na­či­nov, se­ve­da tu­di prek sple­ta. Vze­li smo vse, kar smo uspe­li do­bi­ti. Pr­vi dan smo pod Po­hor­je, kjer smo se zbra­li, pri­ne­sli smu­či in pan­car­je, ma­lo so nas ču­dno gle­da­li. Pred tem sem vse to hra­nil do­ma. Opre­mo sem dal v av­to in jo od­pe­ljal pod Po­hor­je. Ko­mur je bi­la opre­ma prav, jo je lah­ko vzel," je lo­gi­sti­ko iz­po­so­je opi­sal Za­peč­nik. V če­tr­tek sta za tu­je smu­čar­je ob Ja­ki in Da­ši Bre­celj kot pro­sto­volj­ca skr­be­la še Vid Hoh­njec in Nejc Kranjc. Smu­čar­sko zna­nje tu­jih štu­den­tov pa V ESN Ma­ri­bor so Mar­pro­mu pre­dla­ga­li, da bi štu­den­tom na iz­me­nja­vi, ki ob pri­ho­du v Ma­ri­bor še ne raz­mi­šlja­jo o smu­ča­nju na Po­hor­ju, omo­go­či­li na­kup vo­zov­ni­ce Po­hor­ka po pred­pro­daj­ni ce­ni, ki bi jo ko­ri­sti­li z ESN-iz­ka­zni­co. "Te­ga nam žal ni­so ugo­di­li, so pa nam zni­ža­li ce­no vo­zov­nic," nam je po­ve­dal Ja­ka Za­peč­nik, ki ga ve­se­li, da se je to­li­ko štu­den­tov od­zva­lo ak­ci­ji. "Ve­se­li nas, da je med na­ši­mi obi­sko­val­ci ve­li­ko mla­dih in tu­di go­stov iz tu­ji­ne, saj se s tem po­sle­dič­no po­ve­ču­je pre­po­znav­nost smu­čar­ske­ga cen­tra Ma­ri­bor­sko Po­hor­je in Areh. Štu­den­ti iz tu­ji­ne so na Po­hor­je pri­šli v na­ja­vlje­nih in or­ga­ni­zi­ra­nih sku­pi­nah, ta­ko da so upra­vi­če­ni do dnev­nih smu­čar­skih vo­zov­nic po ce­ni­ku za špor­tne dne­ve fa­kul­tet," nam je so­de­lo­va­nje Mar­pro­ma z ESN Ma­ri­bor opi­sal so­de­la­vec v služ­bi za sti­ke z jav­nost­mi pri Mar­pro­mu Mi­ha Ru­bin. je bi­lo raz­lič­no. "Od­vi­sno od dr­ža­ve in nji­ho­ve­ga pred­zna­nja. Za­če­tni­ki se lo­vi­jo, a jih bo­mo na­u­či­li," po­ve Ja­ka. Če za eraz­mu­se ve­lja, da se ra­di za­ba­va­jo in ne­kaj spi­je­jo, je bi­lo to­krat dru­ga­če. "Ape­li­ra­mo na njih, da se na smu­či­šču ob­na­ša­jo od­go­vor­no," nam je za­tr­dil Ja­ka.

"Od­zi­vi so po­zi­tiv­ni. Všeč so jim po­go­ji in vzduš­je. Da­nes, ko so bolj zim­ske raz­me­re, bo­do mo­ra­li ma­lo po­tr­pe­ti. Por­tu­gal­ci so ma­lo ja­mra­li, da jim je hla­dno," je pr­ve vti­se štu­den­tov opi­sal Ja­ka, ko so se na­ma v ko­či pri­dru­ži­le tri pre­mra­že­ne tu­je štu­dent­ke. "Lah­ko pla­čam s kra­ti­co," vpra­ša Nem­ka, usluž­ben­ka v ko­či ji od­go­vo­ri, da žal ne, sle­di ža­lo­stno spo­zna­nje, da na Are­hu sploh ni ban­ko­ma­ta. Štu­dent­ke si na­ro­či­jo ka­vo, ko jih vpra­ša­mo, ka­ko se po­ču­ti­jo na Po­hor­ju. "Majh­no je. Ni­sem na­va­je­na ta­ko ma­le­ga smu­či­šča, a je pri­je­tno. Še bo­lje bi bi­lo, če ne bi sne­ži­lo," pra­vi Gwe­na­el­le Quo­i­lin iz Bel­gi­je, ki si­cer smu­ča v Ita­li­ji, Fran­ci­ji in v Av­stri­ji. Tu­di Ann - So­phie Bu­ten- schön je smu­či­šče majh­no. Ja­ka jim ra­zlo­ži, da so spo­zna­le le maj­hen del Are­ha in da se bo­do kma­lu od­pra­vi­li še na Pi­sker. Špan­ki Vi­o­le­ta Du­ran Oli­va­res je majh­no smu­či­šče všeč, ta­kšne­ga je va­je­na, pri­ha­ja iz Ma­dri­da. Ce­na smu­čar­ske vo­zov­ni­ce se jim zdi niz­ka in pri­mer­na po­nud­bi, če smu­ča­jo, mo­ra­jo v tu­ji­ni za smu­ča­nje od­šte­ti ve­li­ko več.

Z Ja­ko se od­pra­vi­va do bej­bi­ke pre­ve­rit, ali so za­če­tni­ki uspe­šno pre­sta­li pr­ve vo­žnje v zah­tev­nih raz­me­rah. "Ona že zna, lah­ko gre na­prej. Ona pa je pro­blem, ker pa­de vsa­ka dva me­tra," si­tu­a­ci­jo ko­le­gom ra­zlo­ži Da­ša in do­da: "Za­če­lo se je sla­bo, am­pak na­pre­du­je­jo. Hu­je smo pri­ča­ko­va­li." Na vpra­ša­nje ene­ga od čla­nov ESN nem­ške­mu štu­den­tu, kam si že­li, na lah­ko ali tež­ko pro­go, mu ta od­vr­ne: "Vse­e­no mi je. Gre­mo."

Bo­toV ii­ha DAJČiAj

Po­svet štu­den­tov o tem, kje bo­do na­da­lje­va­li smu­ča­nje.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.