Fan­tje bi še kar de­la­li

Ra­ču­nal­ni­štvo in teh­ni­ka nav­du­šu­je­ta du­cat osmo­šol­cev in de­ve­to­šol­cev, ki jim je šo­la po­nu­di­la mo­žnost iz­bir­ne­ga pred­me­ta ro­bo­ti­ka v teh­ni­ki

Vecer - - PODRAVJE - Na­u­či­li so se ve­li­ko Ko vi­diš, da de­lu­je V ro­bot­ki je pri­ho­dnost

Vtem šol­skem le­tu so na Osnov­ni šo­li (OŠ) Vi­dem pri Ptu­ju pri iz­bir­nem pred­me­tu ro­bo­ti­ka v teh­ni­ki svo­je de­lo nad­gra­di­li s so­de­lo­va­njem z Ele­k­tro in ra­ču­nal­ni­ško šo­lo Ptuj ter med­na­ro­dnim pod­je­tjem s se­de­žem na Ptu­ju DoxaKey. Pod­je­tje se ukvar­ja z av­to­ma­ti­za­ci­jo v in­du­strij­skih pro­ce­sih in uspo­sa­blja­njem ka­drov za­njo, nje­gov usta­no­vi­telj in la­stnik pa je Al­do Ile­šič, nek­da­nji po­klic­ni ko­le­sar v ZDA.

Rav­na­telj šo­le mag. Ro­bert Mur­ko, tu­di sam stro­kov­njak s po­dro­čja ra­ču­nal­ni­štva in teh­ni­ke: "Zdru­ži­li smo zna­nje in ma­te­ri­al­no pod­po­ro ter pri­pra­vlje­nost za de­lo in in ra­do­ve­dnost na­ših učen­cev, za­to smo bi­li pri de­lu še po­se­bej uspe­šni." Rav­na­telj po­u­dar­ja, da so učen­ci od za­če­tnih ko­ra­kov ob za­čet­ku šol­ske­ga le­ta do da­nes ze­lo na­pre­do­va­li. Pri­do­bi­li so si osno­ve pro­gra­mi­ra­nja, kjer so se na­u­či­li usmer­ja­ti osnov­ne­ga ro­bo­ta, da se je znal pe­lja­ti na­prej in na­zaj. Z no­vi­mi zna­nji so ob kon­cu pol­le­tja že zna­li spro­gra­mi­ra­ti in se­sta­vi­ti mo­del av­to­ma­ti­zi­ra­ne pro­i­zvo­dnje."Ro­bot­ska ro­ka je za­zna­la to­vor, ga dvi­gni­la in na­lo­ži­la na te­ko­či trak. Na dru­gi stra­ni ga je dru­ga ro­bot­ska ro­ka dvi­gni­la s te­ko­če­ga tra­ku in po­lo­ži­la na po­li­co," o pri­do­blje­nem zna­nju in ve­šči­nah osnov­no­šol­cev do­da rav­na­telj.

Pri iz­bir­nem pred­me­tu so­de­lu­je­jo učen­ci osme­ga in de­ve­te­ga ra­zre­da, ki si za to za­ni­mi­vo de­lo, nad ka­te­rim so več kot nav­du­še­ni, vza­me­jo čas po re­dnem po­u­ku, ob če­trt­kih med 12.50 in 14.40. Ven­dar po­go­sto osta­ne­jo še ve­li­ko dlje. Al­do Ile­šič: "Za nas je po­memb­no, da učen­ci pri­sto­pi­jo z svo­jo igri­vo­stjo in ustvar­jal­no­stjo, da jim da­mo ne­kaj, kar jih re­snič­no za­ni­ma in pri­te­gne. In mi­slim, da nam je pov­sem uspe­lo, saj jim čas, kot pra­vi­jo, še pre­hi­tro mi­ne." Kri­stjan Ro­si je de­ve­to­šo­lec, ki je pri tem iz­bir­nem pred­me­tu bil že la­ni: "Ze­lo mi je všeč, da na­re­di­mo ne­kaj prak­tič­ne­ga. La­ni smo de­ni­mo z le­go ro­bo­ti so­de­lo­va­li na tek­mo­va­nju in smo se odlič­no od­re­za­li, saj smo bi­li de­ve­ti. Naj­prej smo se na­u­či­li, ka­ko se­sta­vi­ti po­li­gon za ro­bo­te, v tem šol­skem le­tu pa tu­di, ka­ko spro­gra­mi­ra­ti de­lo­va­nje ro­bo­tov. Nav­du­šen sem. Ko vi­diš, da znaš na­re­di­ti naj­prej vse na ra­ču­nal­ni­ku, da po­tem ta stvar de­lu­je ... Se­sta­vlja­nje ro­bo­tov pa je nad­vse za­ni­mi­vo, a tu­di za­ple­te­no, saj mo­raš po­sku­ša­ti, vča­sih vse sku­paj raz­sta­vi­ti in še en­krat zno­va po­sku­si­ti. In mi smo po­sku­ša­li, do­kler nam ni uspe­lo, kar po­me­ni, da smo bi­li v šo­li še dol­go po po­u­ku."

Po­dob­no kot nje­go­vi so­šol­ci, ki so vklju­če­ni v iz­bir­ni pred­met, se tu­di on spo­gle­du­je z na­da­lje­va­njem šo­la­nja na teh­ni­škem po­dro­čju. Naj- ver­je­tne­je se bo, pra­vi, vpi­sal na me­ha­tro­ni­ko v ptuj­sko sre­dnjo ele­k­tro in ra­ču­nal­ni­ško šo­lo. Kri­stjan Pe­vec iz pod­je­tja DoxaKey, je skr­bel za opre­mo in pre­nos zna­nja, pra­vi, da so k so­de­lo­va­nju v tem šol­skem le­tu pr­vič po­va­bi­li ptuj­ske osnov­ne šo­le in sre­dnje ter tu­di viš­jo šo­lo: "Ve­li­ko šo­lam smo pred­sta­vi­li to mo­žnost in po­leg vi­dem­ske je v pro­jekt vklju­če­na tu­di OŠ Ljud­ski vrt ter ptuj­ske sre­dnje šo­le in tu­di gi­m­na­zi­ja. Naš osno­vi cilj je mla­dim pri­bli­ža­ti po­klic pro­gra­mer­ja za po­dro­čje av­to­ma­ti­za­ci­je in­du­stri­je. Všeč sta mi igri­vost otrok in pri­pra­vlje­nost pri­do­bi­va­ti no­va zna­nja. Od­ziv šol, še Al­do Ile­šič, usta­no­vi­telj pod­je­tja DoxaKey, po­u­dar­ja, da na ta na­čin med­na­ro­dna pod­je­tja vra­ča­jo čim več v svo­je oko­lje: "S sis­te­mom Le­go in ra­ču­nal­ni­ško pod­po­ro že­li­mo mla­dim brez­plač­no da­ti mo­žnost raz­mi­šlja­nja, kaj vse lah­ko de­la­jo. Na sre­čo ima­mo uspe­šne šo­le. Mi se lah­ko po­ja­vi­mo kot ka­snej­ši de­lo­da­ja­lec. Po­memb­no je, da ima­jo mla­di in­te­res. Šte­je tu­di pri­me­ren od­nos rav­na­te­ljev do ta­kih pro­jek­tov. Otro­ci ra­di vi­di­jo, da je pri­do­blje­no zna­nje opri­je­mlji­vo, da de­lu­je. Ra­zu­mlji­vo pa je, da jim ne mo­re­mo da­ja­ti pre­ob­se­žnih na­log."

Na tra­di­ci­o­nal­nem sre­ča­nju žu­pa­nov in di­rek­tor­jev kme­tij­skih za­drug, ki ga pri­ho­dnji te­den pri­pra­vlja­ta ptuj­ska ob­moč­na eno­ta Kme­tij­sko-goz­dar­ske zbor­ni­ce in Kme­tij­sko-goz­dar­ski za­vod (KGZ), bo osre­dnja te­ma rav­na­nje z vo­do­to­ki.

Kot na­po­ve­du­je Mi­lan Unuk, pred­se­dnik uprav­ne­ga od­bo­ra ob­moč­ne zbor­ni­ce, bo­do sre­ča­nje na­me­ni­li pred­vsem pro­ble­mom ure­ja­nja vo­da ob kme­tij­skih ze­mlji­ščih. "Upra­vlja­nje z vo­do­to­ki ob­se­ga ce­lo­vi­to in traj­no­stno obrav­na­vo po­seb­no vi­dem­ske, nas je po­zi­tiv­no pre­se­ne­til. Pri­spe­va­mo ra­ču­nal­ni­ke, pro­gram­sko opre­mo in ves po­treb­ni ma­te­ri­al ter pri­skr­bi­mo men­tor­je, štu­den­te ali di­ja­ke, ki smo jih tu­di sa­mi obo­ro­ži­li s po­treb­ni­mi zna­nji." Po­memb­no je, da je mla­dim ro­bo­ti­ka všeč. Pe­vec po­u­da­ri, da s tem pod­je­tje do­se­že tu­di svoj cilj, da čim več mla­dih pri­te­gne v to smer teh­ni­ke. "V na­šem pod­je­tju jim ka­sne­je omo­go­ča­mo tu­di šo­la­nje, kjer jih ne­po­sre­dno pri­pra­vi­mo za ta no­va po­dro­čja, v ka­te­rih ima­jo bo­doč­nost."

Vsa ma­te­ri­al­na in stro­kov­na po­moč je za šo­le in učen­ce brez­plač­na. V de­lo vi­dem­ske­ga krož­ka sta se vklju­či­la tu­di ptuj­ska gi­m­na­zij­ca Mar­tin Špu­rej in Ni­ko Ogri­zek. Mar­tin nav­du­še­no pri­po­ve­du­je: "Pr­vič sva se se­zna­ni­la s pro­gra­mi­ra­njem ro­bo­tov in ve­sel sem, da so na­ju po­va­bi­li. Na za­čet­ku sva bi­la či­sta za­če­tni­ka, a sva se zdaj na­u­či­la že to­li­ko, da lah­ko so­de­lu­je­va na pred­sta­vi­tvah pro­gra­ma za šo­lar­je in di­ja­ke dru­gih šol." Ob nji­ju v krož­kih po­ma­ga tu­di več štu­den­tov me­ha­tro­ni­ke in sre­dnje­šol­skih sme­ri pod okri­ljem Sre­dnje ele­k­tro in ra­ču­nal­ni­ške šo­le Ptuj. ter mo­ra upo­šte­va­ti ta­ko na­rav­ne da­no­sti kot obre­me­ni­tve za­ra­di člo­ve­ko­vih de­jav­no­sti. Pri tem ka­že na osno­vi traj­ne­ga mo­ni­to­rin­ga vo­da pri­pra­vi­ti ukre­pe, ki bo­do po­me­ni­li iz­bolj­ša­nje sta­nja vo­do­to­kov, z vi­di­ka kme­tij­stva pa pred­vsem pre­pre­če­va­nje po­pla­vlja­nja naj­bolj­ših kme­tij­skih ze­mljišč," pra­vi An­drej Re­ber­ni­šek, di­rek­tor ptuj­ske­ga KGZ. Po­leg žu­pa­nov in di­rek­tor­jev kme­tij­skih za­drug so na sre­ča­nje po­va­bi­li tu­di pred­stav­ni­ke Di­rek­ci­je RS za vo­de in upra­vljav­ca vo­do­to­kov Vo­dno­go­spo­dar­sko pod­je­tje Ptuj.

Fo­to: OŠ Vi­dem

Vi­dem­ski učen­ci pri ustvar­ja­nju

Fo­to: Sla­vi­ca PIČERKO PEKLAR

Ure­di­tev vo­do­to­kov je po­memb­na ta­ko za kme­tij­stvo kot za va­ro­va­nje oko­lja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.