Po­beg pri­por­ni­kov bi lah­ko pre­pre­či­li

Za­ra­di po­be­ga pri­por­ni­kov iz ko­pr­ske­ga za­po­ra se bo za­ra­di objek­tiv­ne od­go­vor­no­sti upo­ko­jil di­rek­tor Du­šan Va­len­tin­čič, pre­o­sta­li od­go­vor­ni bo­do de­le­žni sank­cij

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Objek­tiv­na in su­bjek­tiv­na od­go­vor­nost Kri­tič­ne­ga dne bil ner­vo­zen Di­rek­tor bo ukre­pal

Pred­se­dni­ca in­ter­ne ko­mi­si­je Ja­nja Pa­hor Mo­ho­rič je na­šte­la ugo­to­vi­tve ko­mi­si­je po po­be­gu v ko­pr­skem pri­po­ru. Kot pr­vo je na­ve­dla do­lo­če­ne po­manj­klji­vo­sti vi­de­o­nad­zo­ra, ki ga ima ko­pr­ski za­por, in tu­di sla­bost or­ga­ni­za­ci­je de­la pra­vo­so­dnih po­li­ci­stov, ki v dva­naj­stur­ni iz­me­ni mo­ra­jo gle­da­ti mo­ni­tor­je vseh ka­mer, kar je ze­lo na­por­no in zah­tev­no. Po­leg te­ga pa si lah­ko pra­vo­so­dni po­li­ci­sti sa­mi na­me­sti­jo ka­me­re in gle­da­jo na ti­sti del za­po­ra, kot sa­mi že­li­jo. Ko­mi­si­ja

Vče­raj­šnje na­da­lje­va­nje po­no­vlje­ne­ga so­je­nja dr. Mil­ku No­vi­ču, ob­to­že­ne­mu, da je 16. de­cem­bra 2014 pred lju­bljan­skim lo­ka­lom na Vi­ču v ve­čer­nih urah ustre­lil te­da­nje­ga di­rek­tor­ja Ke­mij­ske­ga in­šti­tu­ta iz Lju­blja­ne dr. Jan­ka Ja­mni­ka, je tik pred kon­cem za­zna­mo­va­la po­te­za so­dni­ka Zvi­jez­da­na Ra­do­njića, ki je ni­smo va­je­ni v so­dnih dvo­ra­nah. So­dnik je oce­nil, da je to­žil­ka Blan­ka Žgaj­nar, ko je po­da­ja­la do­ka­zne pre­dlo­ge, ne­sra­mna, in jo je na­po­til iz so­dne dvo­ra­ne. Še pred tem pa je za­sli­šal pri­če.

Spo­mni­mo. To­žil­stvo No­vi­ču oči­ta, da je iz brez­ob­zir­ne­ga ma­šče­va­nja, ker je pet let pred ome­nje­nim je ugo­to­vi­la tu­di slab nad­zor ka­mer pra­vo­so­dne­ga po­li­ci­sta, ki jih je ti­sto noč nad­zi­ral, saj je bi­lo na vsaj eni ka­me­ri vi­de­ti, ka­ko sta pri­por­ni­ka be­ža­la iz so­be in na­to sko­zi za­por­ni­ški zid na svo­bo­do. Po­leg te­ga je bil opra­vljen tu­di po­manj­kljiv nad­zor pra­vo­so­dne­ga po­li­ci­sta, ki nad­zi­ra do­god­kom Ja­mnik pod­pi­sal No­vi­ču od­po­ved, ustre­lil Ja­mni­ka. Mo­ril­ca nih­če ni vi­del, prav ta­ko ni­so na­šli mo­ril­ske­ga orož­ja. No­vič, ki ves čas za­ni­ka vple­te­nost v umor, je bil na pr­vem so­je­nju pred so­dni­co Špe­lo Ko­le­to ob­so­jen na 25 let za­por­ne ka­zni, viš­je so­di­šče je ka­zen po­tr­di­lo. Po­tem pa je vr­hov­no so­di­šče raz­ve­lja­vi­lo sod­bo in za­de­vo vr­ni­lo v no­vo so­je­nje pred no­vim so­dni­kom. "Jan­ko Ja­mnik se je v za­dnjem le­tu spre­me­nil, se od­da­ljil, po­stal bolj za­se­ben in pri­čel za­kle­pa­ti svo­jo pi­sar­no,“je vče­raj o žr­tvi spre­go­vo­ri­la pro­sto­re pri­po­ra. Ugo­to­vljen je bil tu­di slab nad­zor v so­bi po­be­glih pri­por­ni­kov, ki sta skri­va­la ža­gi­ce, s ka­te­ri­mi sta pre­ža­ga­la re­šet­ke. Vod­stvo za­po­ra tu­di ni iz­va­ja­lo ozi­ro­ma na­ro­či­lo pra­vo­so­dnim po­li­ci­stom pre­gle­da re­šetk v so­bah za­pr­tih oseb, kar je si­cer za­pi­sa­no v var­no­stnem na­čr­tu ko­pr­ske­ga za­po­ra. Prav ta­ko je bi­lo na­ro­be, da so za­po­sle­ni za­pr­tim ose­bam do­vo­lje­va­li, da so na re­šet­kah oken su­ši­li bri­sa­če, obe­ša­li špor­tne co­pa­te in oble­ke. Ži­mni­ce, ki so pri­por­ni­kom po­ma­ga­le pri be­gu, ni­so pa bi­le od­lo­čil­ne za njun po­beg, kot je ugo­to­vi­la ko­mi­si­ja, bi mo­ra­le bi­ti že zdav­naj od­stra­nje­ne z za­por­ni­ške­ga dvo­ri­šča, ne pa, da so bi­le tam več me­se­cev. "Ko­mi­si­ja je ugo­to­vi­la, da ob­sta­ja objek­tiv­na in su­bjek­tiv­na od­go­vor­nost vod­stva za­po­ra in pra­vo­so­dnih po­li­ci­stov, ki so bi­li v no­či be­ga v služ­bi, da je do do­god­ka pri­šlo. Vod­stvo za­po­ra je pre­ma­lo nad­zi­ra­lo de­lo pra­vo­so­dnih po­li­ci­stov gle­de na­log va­ro­va­nja in tu­di ni iz­va­ja­lo na­log, ki so do­lo­če­ne z za­ko­nom ozi­ro­ma s pra­vil­ni­ki. Ko­mi­si­ja pa ni mo­gla ugo­to­vi­ti, ali je pri po­be­gu pri­por­ni­kov so­de­lo­val še kdo od za­po­sle­nih," je de­ja­la Ja­nja Pa­hor Mo­ho­rič. Vod­stvo za­po­ra pa je ka­zen­sko ova­di­lo pri­por­ni­ka, ki je bil v so­bi sku­paj s po­be­gli­ma pri­por­ni­ko­ma, ker ji­ma je po­ma­gal pri be­gu. Kot smo vče­raj po­ro­ča­li, je bil Mi­lo­sa­vlje­vićev svak in je v če­tr­tek od­šel iz za­po­ra, ker je pre­stal ka­zen. Jo­že Po­dr­žaj pa je po­ve­dal, da se sam kot ge­ne­ral­ni di­rek­tor URSIKS ne ču­ti kri­ve­ga za po­beg iz ko­pr­ske­ga Po več kot šti­rih le­tih od umo­ra Jan­ka Ja­mni­ka na lju­bljan­skem so­di­šču po­te­ka po­nov­no so­je­nje nje­go­ve­mu do­mnev­ne­mu krv­ni­ku Mil­ku No­vi­ču. taj­ni­ca di­rek­tor­ja in vod­ja glav­ne pi­sar­ne na Ke­mij­skem in­šti­tu­tu Me­ta Sku­mavc. Ra­zlog za nje­go­vo spre­me­nje­no ve­de­nje ji ni po­znan. Kot je še de­ja­la, se pred smr­tjo ni ja­vljal na ne­zna­ne te­le­fon­ske šte­vil­ke in je bil v skr­beh, kdo je kli­ca­telj. Za­to je po­tem njo pro­sil, da jih je po­kli­ca­la na­zaj. Ob ne­ki pri­lo­žno­sti jo je še pro­sil, naj iz pre­da­la vza­me nje­go­ve oseb­ne stva­ri, če se mu bo kaj zgo­di­lo. Je pa bil do so­de­lav­cev spo­štljiv in imel vi­so­ke ci­lje. Gle­de Mil­ka No­vi­ča ji je zna­no, da so z njim pre­ki­ni­li de­lov­no raz­mer­je, a po­drob­no­sti ne ve, saj se je s tem ukvar­ja­la prav­na služ­ba. V spo­mi­nu pa ji je osta­lo, da je imel Ja­mnik kri­tič­ne­ga dne se­sta­nek gle­de so­de­lo­va­nja z Izra­el­ci, bil je ner­vo­zen in je "le­tal iz pi­sar­ne ven in no­ter“. Prav ta­ko je te­ga dne, ko so ime­li na obi­sku ded­ka Mra­za za otro­ke, vse­sko­zi po­gle­do­val na mo­bil­ni te­le­fon. Na vpra­ša­nje so­dni­ka, ka­ko je lah­ko Na­va Swer­sky So­fer, ki je bi­la iz­ra-

Fo­to: Ro­ber BALEN

Du­šan Va­len­tin­čič (de­sno) in Jo­že Po­dr­žaj sta ti­skov­no kon­fe­ren­co iz­ko­ri­sti­la tu­di za ob­ra­čun s sin­di­ka­to­ma za­po­sle­nih v za­por­ni­škem sis­te­mu, ki da sta po nju­nem kri­va, da v jav­nost pri­ha­ja­jo iz­kri­vlje­ne in­for­ma­ci­je gle­de sta­nja v slo­ven­skih za­po­rih.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.