So­di­li bi med eli­to ob Ja­dra­nu

Ta­dej Fer­me ver­ja­me, da se bo s Ko­prom pre­bil v pr­vo li­go Aba in v tre­tjem po­sku­su osvo­jil dr­žav­no pr­ven­stvo

Vecer - - ŠPORT - Naj­bolj­ši slo­ves upra­vi­či Na krat­ko Naj­ve­čji der­bi z Olim­pi­jo Bi­ti bolj­ši kot vče­raj

Po­raz v La­škem je bil eden od le šti­rih v tej se­zo­ni, tre­ner Ko­pra Ju­ri­ca Go­le­mac je de­jal, da sploh ni­so igra­li obram­be. "Saj sploh ne vem, kdaj smo pred La­škim na­za­dnje iz­gu­bi­li. Pri­de­jo tek­me, ko ni­si pra­vi. V obram­bi res ni­smo igra­li, v pov­pre­čju pre­je­ma­mo okrog 70 točk, tam pa smo jih do­bi­li več kot 90. Mo­go­če gla­ve ni­so bi­le pra­ve. Pri­ča­ku­ješ, da boš av­to­mat­sko zma­gal, da se bo na­spro­tnik pre­dal, zgo­di pa se ti ne­pri­ča­ko­van po­raz," je de­jal 27-le­tni ostro­stre­lec, ki v dr­žav­nem pr­ven­stvu do­se­ga po 8,9 toč­ke na tek­mo.

Pri­mor­ci so na pr­vem me­stu v dr­žav­nem pr­ven­stvu, s 14 zma­ga­mi in zgolj enim po­ra­zom tu­di na vr­hu re­gi­o­nal­ne dru­ge li­ge, igra­jo po­dob­no kot Cr­ve­na zvez­da med eli­to. "La­ni nam je pr­va li­ga Aba za las ušla, v fi­na­lu smo iz­gu­bi­li pro­ti Kr­ki. Ob­ču­tek je ostal, da bi mo­ra­li igra­ti v pr­vi li­gi. Eki­po smo okre­pi­li, moč­nej­ši smo pred­vsem pod ko­šem. Laž­je pri­ha­ja­mo do zmag, ve­čjo kva­li­te­to ima­mo, če si naj­bolj­ši, mo­raš to upra­vi­či­ti na te­re­nu," po­u­dar­ja Fer­me.

Hr­va­ti le zlo­mi­li Islan­dce

Po­tem ko so se go­sti­te­lji sve­tov­ne­ga pr­ven­stva za uvod pred­sta­vi­li z vi­so­ki­ma zma­ga­ma, Nem­ci pro­ti zdru­že­ni­ma Ko­re­ja­ma (30:19) in Dan­ci pro­ti Či­lu ( 39:16), je vče­raj že bi­lo ne­kaj tež­kih ob­ra­ču­nov. Hr­va­ški ro­ko­me­ta­ši so še­le v konč­ni­ci str­li is­lan­dske (31:27), Sr­bi so re­mi­zi­ra­li z Ru­si (30:30), Ar­gen­tin­ci z Ma­dža­ri (25:25). Dru­gi re­zul­ta­ti: An­go­la - Ka­tar 24:23, Ma­ke­do­ni­ja - Ja­pon­ska 38:29, Savd­ska Ara­bi­ja - Av­stri­ja 22:29. (šr)

Sla­bo brez Fa­ka

Ru­ski bi­a­tlo­nec Ale­ksan­der Lo­gi­nov je zma­go­va­lec sprin­ta za sve­tov­ni po­kal v Ober­ho­fu, dru­gi je bil z za­o­stan­kom 25,2 se­kun­de vo­dil­ni v sku­pnem se­štev­ku sve­tov­ne­ga po­ka­la Nor­ve­žan Jo­han­nes Thin­gnes Boe. Ob od­so­tno­sti Ja­ko­va Fa­ka je bil naj­bolj­ši Slo­ve­nec Kle­men Ba­u­er na 38. me­stu, s šti­ri­mi zgre­še­ni­mi stre­li je

Me­sti­nj­čan se ne pri­to­žu­je za­ra­di po­to­vanj po re­pu­bli­kah nek­da­nje Ju­go­sla­vi­je. "Su­per mi je. Ško­da, da ni­sem imel mo­žno­sti to iz­ku­si­ti že prej. Vi­diš kra­je, tre­nin­gi so za­ra­di po­to­vanj ne­ko­li­ko laž­ji. Ta ri­tem mi je bolj všeč kot zgolj slo­ven­ska li­ga, kjer cel te­den ča­kaš na eno tek­mo. Tu­kaj je vse hi­tre­je, ve­li­ko bolj za­ni­mi­vo je." Že da­nes ga ča­ka nov iz­ziv v 13. kro­gu slo­ven­ske li­ge. V der­bi­ju vo- dil­nih ekip bo Pri­mor­ska ob 18. uri go­sti­la Pe­trol Olim­pi­jo. "Že za­ra­di na­vi­ja­čev bo­mo šli na zma­go. Bo­ni­fi­ka bo ver­je­tno le­po pol­na, saj se Olim­pi­jo pri­de po­gle­dat," na­po­ve­du­je Fer­me. Olim­pi­ja do­ma igra s po­mla­je­no eki­po. Bo za­ra­di te­ga de­lo laž­je? "Če bo­mo na­šli pra­vo mo­ti­va­ci­jo, bo. So pa ti igral­ci kljub mla­do­sti in ne­iz­ku­še­no­sti do­ka­za­li, za­kaj ve­lja­jo za ve­li­ke po­ten­ci­a­le. Tek­mo je tre­ba vze­ti re­sno," opo­zar­ja naš so­go­vor­nik, ki dvo­bo­je z Lju­bljan­ča­ni do­je­ma kot tre­nu­tno naj­ve­čje der­bi­je v dr­ža­vi: "Tek­me iz te se­zo­ne to po­tr­ju­je­jo. V su­per­po­ka­lu smo jih Pe­trol Olim­pi­ja bo v Ko­pru za­če­la pra­vo tur­ne­jo. V treh dneh lju­bljan­ske ko­šar­kar­je ča­ka­jo tri tek­me. "Dvo­boj s Pri­mor­sko pri­ha­ja v pov­sem ne­pra­vem ča­su, saj je v ne­de­ljo pred na­mi ze­lo po­mem­ben ob­ra­ču­nu v li­gi Aba z Me­go Be­max, v po­ne­de­ljek pa sle­di še po­vra­tna tek­ma če­tr­t­fi­na­la po­ka­la z Ro­ga­ško, za­to bo eki­pa na Pri­mor­skem ma­ksi­mal­no po­mla­je­na. Kljub te­mu da ka­kšne­ga ve­čje­ga po­me­na ne bo ime­la, bo­do vsi igral­ci da­li vse od se­be," je na­po­ve­dal tre­ner Ži­ga Mra­vljak.

Pa­ri 13. kro­ga I. SKL - da­nes ob 19. uri: Pri­mor­ska - Olim­pi­ja, Ro­ga­ška - Ili­ri­ja, Šen­čur - Zla­to­rog, Šen­tjur - He­li­os; 5. fe­bru­ar­ja: Hop­si Pol­ze­la - Kr­ka. za­o­stal 2:31,1. Mi­tja Dri­no­vec je osvo­jil 50. me­sto, Rok Tr­šan 52. in Mi­ha Do­vžan 73. Sle­dnje­ga ne bo na da­na­šnji za­sle­do­val­ni tek­mi.

Vseh šest sko­zi kva­li­fi­ka­ci­je

Ja­po­nec Rjo­ju Ko­ba­ja­ši je zma­gal v kva­li­fi­ka­ci­jah smu­čar­jev ska­kal­cev v Val di Fi­em­me­ju, vseh šest Slo­ven­cev pa se je uvr­sti­lo na da­na­šnjo tek­mo (ob 16. uri). Dva sta kon­ča­la ze­lo vi­so­ko, An­že Se­me­nič je bil sed­mi, Ti­mi Zajc de­se­ti. Pr­vo si­to so pre­sta­li še An­že La­ni­šek (14. me­sto), Jer­nej Da­mjan (21.), Ti­len Bar­tol (33.) in Pe­ter Prevc (39.). (šr)

Slo­ven­ci v pol­fi­na­lu

Slo­ven­ska re­pre­zen­tan­ca od­boj­kar­jev do 17 let uspe­šno igra na kva­li­fi­ka­cij­skem tur­nir­ju sre­dnje­e­vrop­ske li­ge Me­vza v dvo­ra­ni Lu­kna, s ka­te­re­ga si bo zma­go­va­lec pri­i­gral evrop­sko pr­ven­stvo. Na­ši od­boj­kar­ji so pod vod­stvom se­lek­tor­ja Zo­ra­na Ke­da­či­ća v treh tek­mah sku­pi­ne A s po 3:0 pre­ma­ga­li vr­stni­ke Ci­pra, Ma­džar­ske in Slo­va­ške, osvo­ji­li pr­vo me­sto v sku­pi­ni in se uvr­sti­li v da­na­šnji pol­fi­na­le (ob 17.30). Po­me­ri­li se bo­do z dru­go­u­vr­šče­no re­pre­zen­tan­co sku­pi­ne B, tek­me­ca pa so do­bi­li si­no­či. Ju­tri bo­do tek­me za konč­ne uvr­sti­tve: za sed­mo me­sto ob 8. uri, za pe­to ob 11.30, za tre­tje ob 14. uri in za pr­vo ob 17. uri. (zg)

Ke­glji­šča bo­do spet za­ži­ve­la

Z 10. kro­gom se bo da­nes na­da­lje­va­lo dr­žav­no ke­glja­ško pr­ven­stvo. Vo­dil­ni mo­ški klub, ma­ri­bor­ski Kon­struk­tor, bo ob 16. uri v dvo­ra­ni Ta­bor igral pro­ti Acro­ni­ju Je­se­ni­ce. Go­renj­ci so na dnu le­stvi­ce in bi­je­jo trd boj za ob­sta­nek. Za Ma­ri­bor­ča­ne bo tek­ma tu­di pre­iz­kus pri­pra­vlje­no­sti pred li­go pr­va­kov, če­tr­fi­na­le pro­ti Pod­b­re­zo­vi jih na Slo­va­škem ča­ka 26. ja­nu­ar­ja.

Dru­gi pa­ri 10. kro­ga, mo­ški, da­nes, 14. uri: Ko­nji­ce - Hra­stnik, Tri­glav - Pro- glad­ko pre­ma­ga­li, v Sto­ži­cah v dr­žav­nem pr­ven­stvu pa do­ži­ve­li vi­sok po­raz. Ri­val­stvo je, na vsa­ki tek­mi pro­ti Olim­pi­ji se že­liš do­ka­za­ti."

Po­ra­zi v pr­vem de­lu DP ni­so uso­dni, naj­bolj­ših šest bo li­go za pr­va­ka za­če­lo z ni­čle. Je ko­šar­kar­jem všeč no­vi sis­tem? "Tež­je se je mo­ti­vi­ra­ti. Re­zul­ta­ti se ne pre­na­ša­jo v dru­gi del, za kar mi je žal, po dru­gi stra­ni pa je to le­pa pri­lo­žnost za mlaj­še igral­ce. Sis­tem je tre­ba vze­ti ta­kšne­ga, kot je. Ena zma­ga nam še manj­ka za po­tr­di­tev li­ge za pr­va­ka. Mor­da bo tre­ner po tem dal pri­lo­žnost mlaj­šim, a za­go­to­vo se bo­do na vsa­ki tek­mi, za­ra­di na­še kva­li­te­te, pri­ča­ko­va­le zma­ge." Pr­vo­li­ga­ške iz­ku­šnje je Fer­me za­čel na­bi­ra­ti v Šen­tjur­ju, igral je še v La­škem, bil ne­kaj me­se­cev v Ma­ri­bo­ru ter med le­to­ma 2014 in 2017 v Ro­ga­ški Sla­ti­ni. Pre­stop v Ko­per je pred le­tom in pol ozna­čil za ko­rak na­prej. Se je to po­tr­di­lo? "V pr­vi se­zo­ni se je, na­re­dil sem ko­rak na­prej pri fi­zič­ni pri­pra­vi. Na ža­lost v tej ni­mam ta­kšne vlo­ge v eki­pi, a po­sku­šam da­ti svoj ma­ksi­mum, iz­ko­ri­sti­ti pri­lo­žnost, vsak dan že­lim bi­ti bolj­ši, kot sem bil vče­raj. To vlo­go pač mo­ram spre­je­ti. Ve­dno sem se že­lel do­ka­zo­va­ti. Uspe­lo mi je pri­ti do Ko­pra, kjer upam, da se bo­mo uvr­sti­li v pr­vo li­go Aba in v mo­jem tre­tjem po­sku­su osvo­ji­li dr­žav­no pr­ven­stvo. Po se­zo­ni pa bo­mo vi­de­li, kaj se bo zgo­di­lo," je za­klju­čil Ta­dej Fer­me.

te­us; ob 17. uri: Cal­cit - Li­ti­ja, Lju­belj - Go­ri­ca; žen­ske, ob 13. uri: Lju­belj - Mi­klavž; ob 14. uri: Cal­cit - Im­pol, Tri­glav - Pro­te­us; ob 15. uri: Li­ti­ja - Brest; ob 17. uri: Re­mo­plast - Ce­lje. (zg)

Mur­ray s sol­za­mi v očeh

An­dy Mur­ray, ki je bil v do­bi Ro­ger­ja Fe­de­rer­ja, No­va­ka Đo­ko­vića in Ra­fa­e­la Na­da­la šte­vi l ka ena s ve t ov ne g a te­ni­sa, je na­po­ve­dal slo­vo. Škot je na pri­zo­ri­šču pr­ve­ga grand sla­ma se­zo­ne s sol­za­mi v očeh de­jal, da bo za­ra­di po­škodb kon­čal ka­ri­e­ro, upa, da v Wim­ble­do­nu, a bo brž­čas v Av­stra­li­ji nje­gov za­dnji tur­nir. Ži­vlje­nje 31-le­tni­ku moč­no ote­žu­je­jo bo­le­či­ne. "Pre­moč­ne so, ta­ko ne gre več na­prej," je de­jal po uri iz­me­nja­ve žo­gic z No­va­kom Đo­ko­vićem. (šr)

Fo­to: Ži­ga MIKELI/Si­xt Pri­mor­ska

Me­sti­nj­čan se že­li do­ka­za­ti pro­ti Olim­pi­ji.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.