Po­sle­di­ca ban­čne sa­na­ci­je 2013

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Pro­da­ja Aban­ke je bi­la ta­ko kot pri­va­ti­za­ci­ja No­ve KBM in NLB del za­vez, ki jih je vla­da Alen­ke Bra­tu­šek da­la evrop­ski ko­mi­si­ji v za­me­no za odo­bri­tev dr­žav­ne po­mo­či ban­kam, ki so se po iz­ra­ču­nih re­vi­zor­jev, ki jih je na­ro­či­la Ban­ka Slo­ve­ni­je, zna­šle pred ban­kro­tom. No­va KBM je bi­la ju­ni­ja 2015 pro­da­na ame­ri­ške­mu skla­du Apol­lo in EBRD. De­lež dr­ža­ve v NLB je bil gle­de na za­ve­ze pro­dan z za­mu­do. V za­seb­ne ro­ke je pre­šlo 59,1 od­stot­ka del­nic po ce­ni 51,50 evra za del­ni­co, sre­di de­cem­bra je bi­la iz­ve­de­na še op­ci­ja pre­se­žne do­de­li­tve, ta­ko da je dr­ža­va pro­da­la sku­pno 65 od­stot­kov del­nic za 669,5 mi­li­jo­na evrov. Med ve­čji­mi no­vi­mi la­stni­ki sta ame­ri­ški sklad Bran­des In­vest­ment Par­tner in EBRD. V skla­du z za­ve­za­mi Evrop­ski ko­mi­si­ji bo do kon­ca le­ta 2019 na pro­daj še pre­o­sta­li de­lež do 75 od­stot­kov mi­nus ena del­ni­ca.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.