Kaj pa ga­še­nje s he­li­kop­ter­jem?

Vecer - - MARIBOR -

Če za­go­ri na od­da­lje­nih lo­ka­ci­jah ali na sa­mo­tnih kme­ti­jah in tu­ri­stič­nih de­sti­na­ci­jah, ka­kr­šnih je na Po­hor­ju in tu­di dru­god po Slo­ve­ni­ji ve­li­ko, do ka­te­rih je ne sa­mo da­leč, am­pak je do­stop ote­žen, pa tu­di vo­de v bli­ži­ni ni ve­dno ve­li­ko na raz­po­la­go, je prak­tič­no ne­mo­go­če pre­pre­či­ti ka­ta­stro­fo. V ta­kih pri­me­rih bi bi­lo, pred­vi­de­va­mo, uspe­šno ga­še­nje s he­li­kop­ter­jem, ki pa ga v Slo­ve­ni­ji ni­ma­mo. Prav bi bi­lo raz­mi­sli­ti tu­di o tej mo­žno­sti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.