Le­gi­o­nar­jev ni pri­ča­ko­val

Vecer - - ŠPORT -

Ma­tjaž Kek je se­sta­vil svoj pr­vi se­znam re­pre­zen­tan­tov po vno­vič­nem pre­vze­mu funk­ci­je. V Špa­ni­jo, kjer se bo Slo­ve­ni­ja 24. ja­nu­ar­ja v Mar­bel­li po­me­ri­la s se­lek­ci­jo Ki­taj­ske do 25 let, bo na­sle­dnjo so­bo­to od­pe­ljal pred­vsem no­go­me­ta­še iz slo­ven­skih pr­vo­li­ga­šev. Naj­več, po šest, jih bo­sta pri­spe­va­la Ma­ri­bor in Dom­ža­le. Na se­zna­mu sta tu­di le­gi­o­nar­ja, An­to­nio De­la­mea Mli­nar, ki igra v ZDA za New En­gland Re­vo­lu­ti­on, in Uroš Ko­run, ki na Polj­skem igra za Pi­ast Gli­wi­ce. "Cilj tre­nin­gov in tek­me, ki ni v ura­dnem ter­mi­nu Fi­fe, je, da pre­ve­ri­mo do­da­tna ime­na, ki bi lah­ko raz­ši­ri­la re­pre­zen­tanč­ni ka­der. Ve­či­na igral­cev pri­ha­ja iz slo­ven­ske li­ge, za­to gre za­hva­la na­šim klu­bom za pri­hod igral­cev ter NZS, ki je na­šla ter­min

in na­spro­tni­ka," je spo­ro­čil Ma­tjaž Kek.

Re­pre­zen­tan­ti so še da­leč od tek­mo­val­ne­ga po­go­na, pr­ve tek­me spo­mla­dan­ske­ga de­la se­zo­ne v pr­vi li­gi jih ča­ka­jo še­le 23. fe­bru­ar­ja. "Po­pol­no­ma ja­sno je, da so v za­če­tni fa­zi pri­pra­vljal­ne­ga ob­do­bja, kar po­me­ni, da bo­mo lah­ko kon­kre­tno in usmer­je­no de­la­li. Pri­ča­ku­jem pra­vi pri­stop, ve­lik mo­tiv za do­ka­zo­va­nje in pri­mer­no ob­na­ša­nje ta­ko na igri­šču kot zu­naj nje­ga," je de­jal Ma­ri­bor­čan, ki se pr­ve ak­ci­je v no­vi-sta­ri služ­bi ve­se­li. "Da­la mi bo že­le­ne in­for­ma­ci­je. Se­sta­nek s tre­ner­ji pr­vo­li­ga­šev, ki ga bom opra­vil na tre­ner­skem li­cenč­nem se­mi­nar­ju v Por­to­ro­žu, so­vpa­da s ce­lo­tno ak­ci­jo in jo le­po za­o­kro­ža. Na kon­cu kon­cev ni­sem pri­ča­ko­val, da bo­do klu­bi iz tu­ji­ne igral­cem do­vo­li­li ude­lež­bo na zbo­ru."

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Se­lek­tor je bil, so­deč po se­zna­mu, za­do­vo­ljen z vi­de­nim v Ljud­skem vr­tu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.