V Ita­li­jo za spo­pad z Lin­dsey Vonn

Vecer - - ŠPORT -

Kar cel me­sec bo mi­ni­lo med dve­ma t ek­ma­ma Il­ke Štu­hec, pa je se­zo­na v pol­nem te­ku. Čas okrog pra­zni­kov je pol­nil sve­tov­ni po­kal v teh­nič­nih di­sci­pli­nah, tež­ko pri­ča­ko­va­ni start v 2019. pa je za­ma­kni­la še iz­da­tna po­šilj­ka sne­ga pri Av­strij­cih, kjer sta ta ko­nec te­dna od­pa­dla smuk in su­per­ve­le­sla­lom v St. An­to­nu. Ma­ri­bor­ska smu­ka­či­ca, ki se je šam­pi­on­sko vr­ni­la v be­li cir­kus z dvojč­kom zmag v Val Gar­de­ni ( prav ta­ko na na­do­me­stnem pri­zo­ri­šču), se je ta­ko po le dne­vu na Ti­rol­skem vr­ni­la v Ita­li­jo, kjer bo tre­ni­ra­la do na­sle­dnjih te­kem v Cor­ti­ni d' Am­pez­zo.

"Od­po­ved v St. An­to­nu sem spre­je­la ta­ko, da sem pre­pro­sto zno­va spa­ki­ra­la in smo se od­pe­lja­li v Ul­ten­tal, kjer bo­mo na­sle­dnjih ne­kaj dni tre­ni­ra­li, na­me­sto da bi tek­mo­va­li," je ob se­li­tvi na Juž­no Ti­rol­sko po­ve­da­la Il­ka Štu­hec. Od tam ne bo ime­la prav da­leč, manj kot 200 ki­lo­me­trov, do pri­zo­ri­šča na­sle­dnjih te­kem v Do­lo­mi­tih, na ka­te­ro ima le­pe spo­mi­ne: pre­dla­ni je tam zma­ga­la v su­per­ve­le­sla­lo­mu in bi­la tre­tja v smuku. To­krat bo za­ni­mi­vo tu­di za­ra­di ob­ra­ču­na s še eno po­vra­tni­co po po­škod­bi, Lin­dsey Vonn,

ki v tej zi­mi še ni tek­mo­va­la. Cor­ti­na je za ta spo­pad do­bi­la še bo­nus - tre­tjo tek­mo, smuk iz St. An­to­na. Kje bo od­pa­dli su­per­ve­le­sla­lom, še ni zna­no. "Na od­po­ve­di in pre­sta­vlja­nje tek­me ni­ma­mo vpli­va ni­ti na vreme ne. Nam bo­do že spo­ro­či­li od­lo­či­tev, do ta­krat pa se kon­cen­tri­ram na tre­nin­ge. Ustre­za pa mi, da se tek­mu­je, saj ko­nec kon­cev ce­lo le­to za to tre­ni­ram. Ve­se­lim se na­sle­dnjih te­kem," je de­ja­la 28-le­tna Ma­ri­bor­čan­ka.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Sne­žna po­šilj­ka v Av­stri­ji je Il­ki Štu­hec vze­la tek­me, ne pa tu­di tre­nin­ga.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.