Kra­njec spet med naj­bolj­ši­mi

Na so­bo­tnem ve­le­sla­lo­mu si slo­ven­ski as si­cer ni pri­smu­čal no­ve zma­ge, a pe­to me­sto je nje­gov dru­gi naj­bolj­ši re­zul­tat v se­zo­ni

Vecer - - FRONT PAGE - Bo­jan Ba­u­man, STA Tu­di Ha­da­lin uspe­šen

Še­st­in­dvaj­se­tle­tni Lju­bljan­čan

Žan Kra­njec si­cer ni pov­sem ure­sni­čil na­po­ve­di o bo­ju za sto­pnič­ke, a hkra­ti Adel­bo­dna, kjer je bil v so­bo­to na spo­re­du še­sti ve­le­sla­lom v se­zo­ni te­kem za sve­tov­ni po­kal, tu­di ni za­pu­ščal raz­o­ča­ran. Boj za naj­viš­ja me­sta je bil iz­gu­bljen že po pr­vem na­sto­pu, ko je bil na tež­ki pro­gi pre­več pre­vi­den. Te­ga se je sam naj­bolj za­ve­dal: "V pr­vo mo­ja vo­žnja ve­či­no­ma ni bi­la na li­mi­tu. Pre­več sem za­vi­jal, pre­ma­lo od­loč­no je bi­lo. To sem ve­del že, ko sem pri­šel v cilj."

V fi­na­lu vr­hun­sko

Z za­o­stan­kom 91 sto­tink se­kun­de se je uvr­stil na de­se­to me­sto. V fi­na­lu se je med vrat­ci spu­stil mno­go bolj od­loč­no, po­sta­vil je če­tr­ti čas in tek­mo kon­čal na pe­tem me­stu. To je nje­gov dru­gi naj­bolj­ši re­zul­tat v se­zo­ni, na tem iz­je­mno zah­tev­nem pri­zo­ri­šču je po­no­vil lan­sko uvr­sti­tev. "Ve­dno je bor­ba. Če ho­češ bi­ti v vr­hu, mo­raš na­re­di­ti dve vo­žnji na li­mi­tu, ka­kor znaš. Da­nes sem na­re­dil eno in to je bi­lo do­volj za pe­to me­sto. Če bi na­re­dil dve, bi bi­lo do­volj za ka­kšno me­sto viš­je," je raz­mi­šljal naš naj­bolj­ši ve­le­sla­lo­mist.

Po­hva­lil ga je tu­di tre­ner Kle­men Ber­gant: "Pe­te­mu me­stu ne gre gle­da­ti v zo­be. Za Ža­na je bi­la v so­bo­to po­se­bej tež­ka tek­ma, saj je bi­la pr­va po zma­gi. Po­tem se mu je zgo­di­lo ve­li­ko stva­ri. Na tre­nin­gih se je mo­ral kar tru­di­ti, da je spet pri­šel na svo­jo ra­ven. V pr­vem te­ku je bil ma­lo ne­go­tov, v fi­na­lu pa je - po­se­bej v spo­dnjem de­lu - pe­ljal su­per do­bro. Ve­se­li to, da še ve­dno do­bro smu­ča, da ga raz­lič­ni te­re­ni in sne­žne pod- la­ge, vsaj na teh za­dnjih tek­mah, ne zmo­ti­jo to­li­ko in da ima kon­ti­nu­i­te­to teh vr­hun­skih re­zul­ta­tov."

Še če­tr­to zma­go v ve­le­sla­lo­mu Adel­bo­dna, sku­pno 66., je v so­bo­to za­be­le­žil av­strij­ski as Mar­cel Hir­scher. Oči­tno je hi­tro od­pra­vil utru­je­nost, ki jo je iz­po­sta­vljal pre­te­kli te­den v Za­gre­bu. Dru­gi je bil Nor­ve­žan He­nrik Kri­sto­ffer­sen, tre­tji Fran­coz Tho­mas Fa­na­ra.

"Bo­ril sem se, mi­slil sem, da se bil do­ber do cilj­ne str­mi­ne, am­pak za fi­niš mi je zmanj­ka­lo mo­či. Pri za­dnjih za­vo­jih sem ču­til, da mi manj­ka ti­sti pra­vi za­gon, da bi lah­ko sko­čil na vrh. Bo­ril sem se, na­pa­dal, am­pak Mar­cel je pre­pro­sto naj­bolj­ši na pla­ne­tu," je raz­la­gal Kri­sto­ffer­sen, ki je za pr­vim me­stom za­o­stal za 71 sto­tink se­kun­de in se ni­ka­kor ne mo­re zne­bi­ti sta­tu­sa več­no dru­ge­ga. "Šte­fan ima v se­zo­ni eno sa­mo do­bro vo­žnjo in ta ga je pri­pe­lja­la na osmo me­sto. Do­brih vo­ženj s tre­nin­gov ne zna pre­sli­ka­ti na tek­mo. Na tek­me se ne zna pra­vil­no pri­pra­vi­ti," je po ni­čli na sla­lom­ski tek­mi v Za­gre­bu svo­je­ga sla­lom­ske­ga fa­vo­ri­ta Šte­fa­na Ha­da­li­na kri­ti­zi­ral tre­ner Ber­gant. Kri­ti­ka je oči­tno za­le­gla. Vče­raj v sla­lo­mu v Adel­bo­dnu se je Ha­da­lin naj­prej v ze­lo tež­kih raz­me­rah v pr­vi vo­žnji do­bro zna­šel, v fi­na­lu je še ne­kaj do­dal in za­se­del de­se­to me­sto. Tri­in­dvaj­se­tle­tni Vrh­ni­čan na še­stih star­tih v Adel­bo­dnu še ni­ko­li po­prej ni pri­šel viš­je. "Sem ze­lo za­do­vo­ljen. Upam, da bo ta re­zul­tat po­zi­tiv­no vpli­val na mo­jo sa­mo­za­vest in da bom s to po­zi­tiv­no ener­gi­jo in spro­šče­no­stjo na­da­lje­val tek­me v ja­nu­ar­ju. Bolj­ši ob­ču­tek sem imel v dru­gi vo­žnji, bolj sem si za­u­pal, vo­žnja je bi­la bolj te­ko­ča. Sem pa še ve­dno de­lal manj­še na­pa­ke, ki so se­stav­ni del tve­ga­nja v ta­kšni kon­ku­ren­ci," je po tek­mi po­ve­dal Ha­da­lin.

Hir­scher kra­lju­je

Mar­cel Hir­scher je ve­li­ki zma­go­va­lec Adel­bo­dna. Po ve­le­sla­lo­mu je do­bil še sla­lom­sko tek­mo za sve­tov­ni po­kal alp­skih smu­čar­jev. To mu je na tem smu­či­šču, ki ve­lja za eno naj­tež­jih, če ne že za naj­tež­je, uspe­lo že tre­tjič v ka­ri­e­ri. Hir­scher je le­ta 2012 pr­vič osvo­jil ta­ko ve­le­sla­lom kot sla­lom v Adel­bo­dnu, na­to je ta do­se­žek po­no­vil la­ni in še le­tos. "Pred dru­gim na­sto­pom sem imel tež­ke raz­me­re na pro­gi, kjer je bi­lo tre­ba na­pa­da­ti; hkra­ti sem imel s tre­tje po­zi­ci­je tu­di ne­za­vi­dljiv po­lo­žaj, saj sta bi­la zgo­raj še Kri­sto­ffer­sen in Sch­warz, ki je v ži­vljenj­ski for­mi," je si­tu­a­ci­jo, v ka­te­ri se je odlič­no zna­šel, opi­sal av­strij­ski šam­pi­on. Hkra­ti ima v Adel­bo­dnu re­kor­dnih de­vet zmag, šti­ri v ve­le­sla­lo­mu in pet v sla­lo­mu. Re­kor­den je tu­di s po no­vem 16 osvo­je­ni­mi sto­pnič­ka­mi v Adel­bo­dnu, kar je prav ta­ko naj­več med mo­ški­mi na enem pri­zo­ri­šču.

Ta­ko kot na Slje­me­nu Sch­warz tu­di to­krat ni zdr­žal pri­ti­ska fi­nal­ne vo­žnje. Na pr­vi pro­gi je bil zno­va naj­hi­trej­ši, po­tem je v fi­na­lu še en­krat od­sto­pil. Ta­ko se je za Hir­scher­jem uvr­stil No­el Cle­ment (+0,50), Nor­ve­žan He­nrik Kri­sto­ffer­sen (+0,71) je bil tre­tji.

Ka­ra­va­na sve­tov­ne­ga po­ka­la osta­ja v Švi­ci. V pe­tek bo v Wen­gnu pr­va le­to­šnja kom­bi­na­ci­ja, na­to bo­sta v so­bo­to še smu­ka­ška kla­si­ka za po­kal La­u­ber­hor­na in ne­delj­ski sla­lom.

Re­zul­ta­ti ve­le­sla­lo­ma v Adel­bo­dnu: 1. Mar­cel Hir­scher (Av­stri­ja) 2:26,54, 2. He­nrik Kri­sto­ffer­sen (Nor­ve­ška) +0,71, 3. Tho­mas Fa­na­ra 1,04, 4. Ale­xis Pin­tu­rault (oba Fran­ci­ja) 1,56, 5. Žan Kra­njec 1,62 ... Šte­fan Ha­da­lin se ni uvr­stil v fi­na­le; ve­le­sla­lom sku­pno (6): 1. Hir­scher 540, 2. Kri­sto­ffer­sen 302, 3. Pin­tu­rault 276, 4. Lo­ic Me­il­lard (Švi­ca) 234, 5. Matts Ols­son (Šved­ska) 217, 6. Tho­mas Fa­na­ra (Fran­ci­ja) 215, 7. Kra­njec 211, 8. Ma­thi­eu Fa­i­vre (Fran­ci­ja) 178, 9. Tom­my Ford (ZDA) 176, 10. Tho­mas Tu­mler (Švi­ca) 141.

Re­zul­ta­ti sla­lo­ma v Adel­bo­dnu: 1. Hir­scher 1:47,37, 2. Cle­ment No­el (Fran­ci­ja) +0,50, 3. Kri­sto­ffer­sen 0,71, 4. Pin­tu­rault 0,73, 5. Ra­mon Zen­häu­sern (Švi­ca) 0,97 ... 10. Šte­fan Ha­da­lin 2,22; v fi­na­le se ni­sta uvr­sti­la Kra­njec in Ja­kob Špik; sla­lom sku­pno (6): 1. Hir­scher 436, 2. Da­ni­el Yu­le (Švi­ca) 278, 3. Kri­sto­ffer­sen 269, 4. Mar­co Sch­warz (Av­stri­ja) 235, 5. Pin­tu­rault 203 ... 20. Ha­da­lin 71, 37. Kra­njec 24; sku­pno (20): 1. Hir­scher 976, 2. Kri­sto­ffer­sen 571, 3. Pin­tu­rault 494, 4. Max Franz (Av­stri­ja) 408, 5. Ale­ksan­der Aa­modt Kil­de (Nor­ve­ška) 392 ... 19. Kra­njec 235, 55. Ha­da­lin 71, 62. Kle­men Ko­si 58, 80. Mar­tin Ča­ter 36, 93. Bo­štjan Kli­ne 25, 117. Mi­ha Hro­bat 11.

Fo­to: REUTERS

Žan Kra­njec je bil v so­bo­to po dru­gi vo­žnji ve­le­sla­lo­ma v Adel­bo­dnu za­do­vo­ljen.

Fo­to: EPA

Šte­fan Ha­da­lin je bil vče­raj spet do­bro na pro­gi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.