Na­da­lje­va­nje bo­ja za ime

Po­tem ko je ma­ke­don­sko so­bra­nje po­tr­di­lo ustav­no spre­mem­bo ime­na dr­ča­ve v Re­pu­bli­ka Se­ver­na Ma­ke­do­ni­ja, je pod­po­ra na gr­ški stra­ni vpra­šlji­va

Vecer - - FRONT PAGE - Ur­ška Mli­na­rič

Le dva dni za­tem, ko je ma­ke­don­ski par­la­ment spre­jel ustav­ne spre­mem­be in s tem po­tr­dil pre­i­me­no­va­nje dr­ža­ve v Re­pu­bli­ko Se­ver­no Ma­ke­do­ni­jo, kot to do­lo­ča Pre­span­ski do­go­vor, se za­ple­ta na gr­ški stra­ni. Vod­ja gr­ške de­sne na­ci­o­na­li­stič­ne ko­a­li­cij­ske stran­ke Ne­od­vi­sni Gr­ki (Anel) Pa­nos Ka­me­nos je za­ra­di ne­stri­nja­nja z do­go­vo­rom o pre­i­me­no­va­nju Ma­ke­do­ni­je od­sto­pil kot gr­ški obramb­ni mi­ni­ster in na­po­ve­dal, da bo nje­go­va stran­ka od­re­kla pod­po­ro vla­di. "Spor z Ma­ke­do­ni­jo mi ne do­pu­šča, da ne bi žr­tvo­val svo­je­ga po­lo­ža­ja," je de­jal Ka­me­nos. Gr­ški pred­se­dnik vla­de Ale­ksis Ci­pras, ki brez ome­nje­ne ko­a­li­cij­ske stran­ke ni­ma par­la­men­tar­ne ve­či­ne, je za­to za to­rek že na­po­ve­dal gla­so­va­nje o za­u­pni­ci vla­di, da bi lah­ko v mi­ru kon­čal svoj man­dat, ki se bo si­cer za­klju­čil ok­to­bra, ko bo­do Gr­ki od­šli na par­la­men­tar­ne vo­li­tve. Če se bo Ci­pra­su za­lo­mi­lo, od po­treb­nih 151 gla­sov jih ima nje­go­va Si­ri­za 145, je vpra­šlji­va tu­di uve­lja­vi­tev Pre­span­ske­ga do­go­vo­ra, s ka­te­rim sta Gr­či­ja in Ma­ke­do­ni­ja lan­ske­ga ju­ni­ja po 27 le­tih spo­rov za­ra­di ime­na do­se­gli do­go­vor o pre­i­me­no­va­nju Ma­ke­do­ni­je v Re­pu­bli­ko Se­ver­no Ma­ke­do­ni­jo. Po ma­ke­don­ski po­tr­di­tvi pre­i­me­no­va­nja dr­ža­ve je zdaj na­mreč na vr­sti gr­ški par­la­ment, da naj­prej ra­ti­fi­ci­ra spo­ra­zum, na­to pa tu­di gla­su­je o pro­to­ko­lu o član­stvu Ma­ke­do­ni­je v Na­tu, s či­mer bi bi­la nek­da­nji na­jjuž­nej­ši re­pu­bli­ki Ju­go­sla­vi­je od­pr­ta pot, da po­sta­ne 30. čla­ni­ca Na­ta. Gr­ška ra­ti­fi­ka­ci­ja spo­ra­zu­ma pa bi ji pri­ne­sla tu­di za­če­tek po­ga­janj o član­stvu v EU. Tu­di za­ra­di te­ga je v pri­ho­dnjih dneh pri­ča­ko­va­ti okre­pljen med­na­ro­dni pri­tisk na Gr­či­jo, da ven­dar­le iz­pol­ni svoj del do­go­vo­ra. Po­zna­val­ci gr­ških raz­mer so si­cer pre­pri­ča­ni, da je mo­go­če Ka­me­no­sov od­stop ra­zu­me­ti pred­vsem v du­hu pred­vo­lil­ne­ga na­bi­ra­nja točk, saj del Gr­kov moč­no na­spro­tu­je do­go­vor­je­ne­mu pre­i­me­no­va­nju Ma­ke­do­ni­je, Ci­pras pa da naj bi že imel za­go­to­vlje­ne gla­so­ve, da do­go­vor spra­vi sko­zi par­la­men­tar­no si­to. O tem je vče­raj pi­sal tu­di ča­so­pis Eka­thi­me­ri­ni.

Za­ple­te na gr­ški stra­ni je bi­lo pri­ča­ko­va­ti, saj je Ka­me­nos že pred ča­som na­po­ve­dal iz­stop iz vla­de, če bo Ci­pras do­go­vor pri­ne­sel v gr­ški par­la­ment. Za­to je tu­di mo­go­če ra­zu­me­ti be­se­de ma­ke­don­ske­ga pre­mi­e­ra Zo­ra­na Za­e­va, ki je v so­bo­to, le dan po spre­je­tju spre­memb usta­ve, po­zval gr­ško stran, naj tu­di sa­ma spo­zna zgo­do­vin­sko pri­lo­žnost: "Naš par­la­ment je na­šel moč, a ni bi­lo lah­ko. Pre­pri­čan sem, da bo tu­di gr­ški par­la­ment na­šel moč za od­lo­či­tev." Ob tem je po­u­da­ril, da bo uve­lja­vi­tev do­go­vo­ra obe­ma dr­ža­va­ma ne le pri­ne­sla no­ve­ga pri­ja­te­lja, tem­več bi se iz­bolj­ša­lo tu­di go­spo­dar­sko so­de­lo­va­nje med dr­ža­va­ma.

Si­cer pa se Za­ev z ne­kaj te­ža­va­mi za­ra­di pre­i­me­no­va­nja dr­ža­ve spo­pa­da tu­di na do­ma­čem te­re­nu. Hri­sti­jan Mick­oski, pred­se­dnik opo­zi­cij­ske VMRO-DPMNE, ka­te­re po­slan­ci se ni­so ude­le­ži­li gla­so­va­nja o spre­mem­bah usta­ve, pre­pri­ča­ni, da gre za iz­da­jo ma­ke­don­ske­ga na­ro­da, ki bo za­ra­di spre­mem­be ime­na oro­pan je­zi­ka, iden­ti­te­te in kul­tu­re, je po­zval k raz­pu­sti­tvi par­la­men­ta in iz­ved­bi pred­ča­snih par­la­men­tar­nih vo­li­tev hkra­ti z april­ski­mi pred­se­dni­ški­mi vo­li­tva­mi. "Na­rod naj se iz­ja­sni, ka­kšno Ma­ke­do­ni­jo že­li. Se­ver­no Ma­ke­do­ni­jo, ki je po­ni­ža­na in za­vi­ta v čr­ni­no, ali po­no­sno, na­pre­dno in spo­što­va­no Ma­ke­do­ni­jo, je de­jal Mick­oski. Za­ev je na nje­gov po­ziv od­go­vo­ril z be­se­da­mi, da bo nje­go­va stran­ka to mo­žnost re­sno pre­u­či­la, a da je sam pre­pri­čan, da si v VMRO-DPMNE pred­ča­snih vo­li­tev ne že­li­jo.

Dej­stvo je, da je ome­nje­na opo­zi­cij­ska stran­ka osta­la osa­mlje­na v na­spro­to­va­nju spre­mem­bi ime­na. Po­slan­sko sku­pi­no je ce­lo za­pu­sti­lo osem po­slan­cev, ki so obli­ko­va­li sa­mo­stoj­no po­slan­sko sku­pi­no in so sku­paj s po­slan­ci iz al­ban­skih strank vla­da­jo­či SDSM Zo­ra­na Ze­va za­go­to­vi­li po­treb­no dvo­tre­tjin­sko par­la­men­tar­no ve­či­no. Za­ev si je si­cer po­sku­šal za­go­to­vi­ti po­treb­nih 80 gla­sov tu­di z lo­bi­ra­njem med po­slan­ci VMRO-DPMNE, a po­tem ko mu to ni uspe­lo, je mo­ral za manj­ka­jo­če gla­so­ve spre­je­ti zah­te­ve al­ban­ske opo­zi­cij­ske stran­ke Be­sa. Ta­ko bo­do, če bo de­jan­sko pri­šlo do spre­mem­be ime­na dr­ža­ve, v oseb­ne iz­ka­zni­ce vpi­sa­li tu­di etnič­no pri­pa­dnost dr­ža­vlja­nov. Re­pu­bli­ka Se­ver­na Ma­ke­do­ni­ja pa bo ena­ko­prav­no obrav­na­va­la di­a­spo­ro vseh dr­ža­vlja­nov Ma­ke­do­ni­je in ne le Ma­ke­don­cev.

Ma­ke­do­ni­ja bo za­če­la no­vo ime dr­ža­ve upo­ra­blja­ti v med­na­ro­dnih in bi­la­te­ral­nih od­no­sih ta­koj po ra­ti­fi­ka­ci­ji na gr­ški stra­ni, za ce­lo­tno uve­lja­vi­tev spo­ra­zu­ma, vključ­no s spre­mem­bo vseh po­treb­nih do­ku­men­tov dr­ža­vlja­nov, pa ima na vo­ljo pet let.

Fo­to: REUTERS

Pro­te­sti pred par­la­men­tom, med­tem ko je ta spre­je­mal od­lo­či­tev

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.