Med pra­zni­ki zlo­ra­bil de­kli­co

So­di­šče je od­re­di­lo pri­por za 24-le­tni­ka, ki je v Po­mur­ju spol­no zlo­ra­bil osnov­no­šol­ko. Pre­i­ska­va je po­ka­za­la, da se na žr­tev ni spra­vil pr­vič.

Vecer - - FRONT PAGE - An­drej Be­dek

Ko­nec te­dna se je po Go­rič­kem ka­kor blisk raz­ši­ri­la vest, da se je v eni od tam­kaj­šnjih va­si zgo­dil hud zlo­čin. Mo­ški naj bi bil na no­ve­ga le­ta dan spol­no ob­če­val s svo­jo so­ro­dni­co, sta­ro ko­maj tri­najst let, smo iz­ve­de­li v va­si. Lju­dje, ki so bi­li pri­pra­vlje­ni go­vo­ri­ti z na­mi, se ni­so ho­te­li iz­po­sta­vlja­ti z ime­nom, gle­de na to, za ka­ko hu­do ob­ču­tlji­vo zgod­bo gre. Na pod­la­gi nji­ho­ve­ga pri­po­ve­do­va­nja pa je skle­pa­ti, da je po­li­ci­ja spol­ne­mu iz­pri­jen­cu pri­šla na sled, po­tem ko se je de­kli­ca za po­moč obr­ni­la na dru­štvo, ki sve­tu­je žr­tvam na­si­lja.

Zgo­di­lo se je že pred pe­ti­mi le­ti

Ne­mu­do­ma je ste­kla po­li­cij­ska pre­i­ska­va in po na­ših ne­u­ra­dnih po­dat­kih po­ka­za­la, da naj bi bil is­ti osu­mlje­ni prav to de­kli­co zlo­ra­bil že pred pe­ti­mi le­ti. Po­li­ci­sti so mo­ške­mu od­vze­li pro­stost, na Okro­žnem so­di­šču Mur­ska So­bo­ta pa so po­tr­di­li, da je pre­i­sko­val­ni so­dnik sle­dil zah­te­vi to­žil­stva in zo­per 24-le­tni­ka od­re­dil pri­por iz ra­zlo­ga po­no­vi­tve­ne ne­var­no­sti. Kri­mi­na­li­sti so osu­mlje­ne­ga v ovad­bi obre­me­ni­li za ka­zni­vo de­ja­nje spol­ne­ga na­pa­da na ose­bo, mlaj­šo od pet­naj­stih let, za kar ka­zen­ski za­ko­nik pred­pi­su­je ka­zen od treh do osmih let za­po­ra. Ostu­dna zgod­ba o spol­nem na­pa­du 24-le­tni­ka na svo­jo mla­do­le­tno so­ro­dni­co žal ni osa­mljen pri­mer ped­ofi­li­je v Po­mur­ju v za­dnjem ča­su. Ok­to­bra 2017 so na tri le­ta in enajst me­se­cev za­po­ra ob­so­di­li 23-le­tni­ka iz Mur­ske So­bo­te, ker je de­cem­bra 2014 spol­no zlo­ra­bi bli­žnjo so­ro­dni­co, mlaj­šo od de­set let. Svo­je za­vr­žno de­ja­nje je ce­lo po­snel s ka­me­ro in po­sne­tek ob­ja­vil na druž­be­nem omrež­ju Fa­ce­bo­ok, v za­pr­ti sku­pi­ni upo­rab­ni­kov. Prav na pod­la­gi te­ga so ga po­li­ci­sti tu­di iz­sle­di­li in ga po­leg spol­ne­ga na­pa­da ova­di­li še za ka­zni­vo de­ja­nje pri­ka­zo­va­nja, iz­de­la­ve, po­se­sti in po­sre­do­va­nja por­no­graf­ske­ga gra­di­va.

Spol­ni iz­pri­je­nec tu­di la­žni po­li­cist

Še ve­dno v Po­mur j u od­me­va tu­di iz­kri­vlje­no po­če­tje mo­ške­ga iz Dol­nje Bi­stri­ce, ki je no­vem­bra 2014, ko je bil star 20 let, svo­je žr­tve i skal v mur­sko­so­bo­škem par­ku. De­kle­tom, ki jih je spol­no na­dle­go­val, se je la­žno pred­sta­vljal za po­li­ci­sta. To je po­čel ze­lo spre­tno, s po­na­re­je­no po­li­cij­sko iz­ka­zni­co, ki je bi­la vi­de­ti pri­stna. Prav za­to nje­go­ve žr­tve ni­so pod­vo­mi­le, da je po­li­cist, ki svo­je na­lo­ge opra­vlja v ci­vi­lu. Na­plah­tal jih je vsaj pet, nje­gov mo­dus ope­ran­di pa je bil, da je oško­do­van­kam naj­prej po­ka­zal po­na­re­je­no služ­be­no iz­ka­zni­co, po­tem od njih ter­jal, naj mu po­ka­že­jo pred­me­te, in jih tu­di te­le­sno pre­i­skal. Ne le po­vr­šin­sko, šel je ta­ko da­leč, da je pr­ste po­ti­skal v žen­ske ge­ni­ta­li­je. Če so se mu upr­le, se jim je hi­tel opra­vi­če­va­ti in jim go­vo­ril, da jih kot po­li­cist ne bo ka­zno­val za pre­kr­šek. Šti­ri­naj­stle­tni­co, ki ji je naj­prej za­gro­zil, da bo mo­ra­la pla­ča­ti ti­soč evrov ka­zni, ker sa­ma ho­di ta­ko po­zno zu­naj, je pri­si­lil v spol­ni od­nos.

Po­li­cij­ski pre­i­sko­val­ci so pri is­ka­nju iz­pri­jen­ca upo­ra­bi­li fo­to­ro­bo­ta, v ko­ših za sme­ti v par­ku pa so na­šli po­štne na­ka­zni­ce, ki jih je upo­ra­bljal kot pla­čil­ne po­li­cij­ske na­lo­ge. Mur­sko­so­bo­ško so­di­šče je la­žne­ga po­li­ci­sta apri­la 2015 za­ra­di ka­zni­vih de­janj s po­dro­čja spol­ne ne­do­ta­klji­vo­sti ob­so­di­lo na šti­ri le­ta in de­set me­se­cev za­po­ra.

Po­li­ci­ja mu je pri­šla na sled, po­tem ko je de­kli­ca o do­god­ku ob­ve­sti­la dru­štvo, ki sve­tu­je žr­tvam na­si­lja

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Spol­ni na­pad na de­kli­co žal ni osa­mljen pri­mer v Po­mur­ju v za­dnjem ča­su.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.