V Čr­ni pre­i­me­no­va­li trav­ni­ke

Za­dnji ko­nec te­dna v ja­nu­ar­ju bo­do že 27. ustvar­ja­li skulp­tu­re iz sne­ga. Pr­vič na no­vi, lo­gi­stič­no manj zah­tev­ni lo­ka­ci­ji. Obe­ta se bo­gat spre­mlje­val­ni pro­gram

Vecer - - Slovenija - Tu­di eki­pa Ve­če­ra Ko­ro­ška

snič­no pe­stro. V pe­tek bo v ospred­ju noč­ni sla­lom ob so­ju ba­kel za po­kal kra­lja Ma­tja­ža, v so­bo­to bo­do obi­sko­val­ce in gra­di­te­lje za­ba­va­li Sa­mo Sam, Du­nja Vr­hov­nik, Lu­ka Ba­si, Nou nejm band in Mi­lan Ka­mnik, ki je ta­ko ali ta­ko ne­ka­kšen za­šči­tni znak pri­re­di­tve, ne­de­lja pa bo na­me­nje­na naj­mlaj­šim, za ka­te­re pri­pra­vlja­jo ustvar­jal­ne de­lav­ni­ce, pred­sta­vo in na­stop dua BQL, otro­ci se bo­do lah­ko pre­iz­ku­si­li tu­di na mo­bil­ni ska­kal­ni­ci Mi­ni Pla­ni­ca. Obi­sko­val­cem bo še na vo­ljo od­pr­ta ku­hi­nja, kjer bo hra­no po­nu­ja­lo pet go­stin­cev.

Na Ma­te­vža­vih trav­ni­kih, ki so jih za na­men pri­re­di­tve pre­i­me­no­va­li v Graj­ski trav­nik, si­cer že po­či­va lep kup sne­ga, ki se bo do 26. ja­nu­ar­ja, ko se bo­do ob 10. uri gra­di­te­lji za­gna­li vanj, še po­ve­čal. Kma­lu bo­do pri­pe­lja­li še dva do­da­tna to­pa, ki lah­ko sneg bru­ha­ta tu­di ob ne­ko­li­ko viš­jih tem­pe­ra­tu­rah. "Sne­ga mo­ra bi­ti do­volj tu­di za otro­ške vra­go­li­je, za san­ka­nje in dri­ča­nje," pra­vi žu­pa­nja in si že­li, vsaj za lep­šo ku­li­so, tu­di ka­kšen cen­ti­me­ter na­rav­ne­ga sne­ga. Na pri­re­di­tev se je do se­daj pri­ja­vi­lo oko­li 25 ekip, te mo­ra­jo šte­ti od pet do osem čla­nov. Les­ja­ko­va si že­li, da bi se do pri­re­di­tve šte­vil­ka pod­vo­ji­la.

Med dru­gim bo­do sne­žne skulp­tu­re gra­di­li eki­pa go­stov s hr­va­ške­ga oto­ka Šol­ta, čla­ni štu­dent­ske de­lov­ne bri­ga­de, eki­pa iz Ge­o­par­ka Ka­ra­van­ke, eki­pe slo­ven­skih žu­panj, šo­lar­jev, va­ro­van­cev CUDV Čr­na, prav ta­ko eki­pa Ve­če­ra. V Čr­ni pri­ča­ku­je­jo več ti­soč obi­sko­val­cev, žu­pa­njo pa ve­se­li tu­di dej­stvo, da pri­re­di­tev ogla­šu­je­jo po ce­li Slo­ve­ni­ji.

Fo­to: Nejc STROJNIK

Žu­pa­nja na no­vem pri­zo­ri­šču

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.