Po je ja­sen od­go­vor vseh nas

Vecer - - Kultura -

naš pred­se­dnik bo­ril do kon­ca in bo z naj­bolj­šim od­ve­tni­kom iz­ra­bil prav vse prav­ne me­ha­niz­me do­ma in v tu­ji­ni, je na­ša de­nar­na pod­po­ra - ta­ko ime­no­va­ni pro­sto­volj­ni pri­spev­ki - to­li­ko bolj po­memb­na, sko­raj­da nuj­na. Zdi se, da se bo­do te­mni obla­ki me­dij­ske ma­ni­pu­la­ci­je zgr­ni­li nad naj­ve­čjo opo­zi­cij­sko stran­ko in jo pov­sem pre­kri­li, to­da zgo­di­lo se bo ne­kaj, če­sar na­čr­to­val­ci go­nje ne pri­ča­ku­je­jo.

Po­ni­ža­ni in raz­ža­lje­ni se bo­mo kot ge­ne­ra­ci­ja iden­ti­te­te dvi­gni­li na druž­be­nih omrež­jih in čr­nim sen­cam iz ozad­ja po­gro­ma ja­sno spo­ro­či­li, da se ne bo­mo več opra­vi­če­va­li in umi­ka­li vam, ki ne ver­ja­me­te, da se ze­mlja ohla­ja. Svo­bo­do, ki ste nam jo je­ma­li kot pa­ra­zi­ti, si bo­mo vze­li na­zaj. Do­volj je pra­nja mo­žga­nov, do­volj je pod­ti­kanj, da je naj­ve­čje zlo Slo­ve­ni­je SDS, do­volj je me­ta­nja pe­ska v oči in de­gra­di­ra­nja slo­ven­ske­ga na­ro­da. Za­to bo­mo za­pr­li svo­je me­je in od­pr­li svo­je de­nar­ni­ce, da bo­mo lah­ko po­ma­ga­li ti­ste­mu, ki ste ga po kri­vi­ci lin­ča­li. Za raz­li­ko od vas - mi ne kra­de­mo dav­ko­pla­če­val­cem!

Če ste za­ču­ti­li, da bi SDS, pred­vsem pa na­še­ga pred­se­dni­ka, go­spo­da Ja­ne­za Jan­šo, f i nanč­no pod­pr­li, lah­ko na ra­čun stran­ke na­ka­že­te pro­sto­volj­ne pri­spev­ke. Še ta­ko maj­hen pri­spe­vek lah­ko na­re­di ve­li­ko spre­mem­bo."

Vaš pro­sto­volj­ni pri­spe­vek, ki naj ne bo niž­ji od 50 evrov, lah­ko na­ka­že­te s po­mo­čjo po­lo­žni­ce in pre­ko sple­ta - s pri­pi­som Do­na­ci­ja pred­se­dni­ku stran­ke SDS. Kot vi­di­te, je To­ti list to že sto­ril, na kar smo kljub na­spro­to­va­nju na­še­ga iz­da­ja­te­lja ze­lo po­no­sni.

To­ti list je že opra­vil svo­jo pa­tri­ot­sko dol­žnost.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.