So­di­šče zno­va o pa­ro­ho­vih ra­ču­nih

Viš­je so­di­šče je raz­ve­lja­vi­lo del sod­be pa­ro­hu Srb­ske pra­vo­slav­ne cer­kve Pe­ra­nu Bo­ško­viću, ki se bo mo­ral zno­va za­go­var­ja­ti za­ra­di do­mnev­ne po­ne­ver­be

Vecer - - Črna kronika - Po­manj­klji­va li­stin­ska do­ku­men­ta­ci­ja Ne­u­pra­vi­če­no za­sta­ra­nje

Pa­roh Srb­ske pra­vo­slav­ne cer­kve (SPC) Pe­ran Bo­ško­vić, ki se je za­go­var­jal za­ra­di očit­kov o do­mnev­ni zlo­ra­bi po­lo­ža­ja ozi­ro­ma o ne­pra­vil­no­stih pri go­spo­dar­ski de­jav­no­sti med gra­dnjo lju­bljan­ske­ga kul­tur­no-pa­sto­ral­ne­ga cen­tra in očit­kov o na­da­lje­va­nem ka­zni­vem de­ja­nju po­ne­ver­be, ker naj bi bil z ra­ču­na ver­ske sku­pno­sti pla­če­val za­seb­ne ra­ču­ne, bo zno­va se­del na za­to­žno klop. Na pr­vo­sto­penj­skem so­di­šču v Lju­blja­ni je bil v glav­nem opro­ščen očit­kov iz ob­to­žni­ce, zo­per to pa se je pri­to­žil to­ži­lec spe­ci­a­li­zi­ra­ne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­stva Bo­štjan Va­len­čič in po po­ro­ča­nju De­la del­no uspel, saj bo­do Bo­ško­viću zno­va so­di­li za­ra­di očit­ka po­ne­ver­be. Ju­li­ja 2017 je pr­vo­sto­penj­sko so­di­šče Bo­ško­vića v pre­te­žnem de­lu opro­sti­lo ob­tožb to­žil­stva, in si­cer gle­de očit­kov, da si je pri­svo­jil del do­na­cij, ki jih je SPC v Slo­ve­ni­ji pre­jel za za­če­tek gra­dnje kul­tur­no-pa­sto­ral­ne­ga cen­tra za ver­ni­ke v Lju­blja­ni in si s tem de­nar­jem gra­dil sta­no­vanj­sko hi­šo. To­žil- Spe­ci­a­li­zi­ra­no dr­žav­no to­žil­stvo je la­ni uma­kni­lo tož­bo po ZOPNI zo­per pa­ro­ha Pe­ra­na Bo­ško­vića, nje­go­ve­ga si­na in hčer­ko, ki naj bi si bi­li po mne­nju to­žil­stva pri­do­bi­li za 850 ti­soč evrov ne­za­ko­ni­te­ga pre­mo­že­nja. To­ži­lec je tož­bo uma­knil za­ra­di od­loč­be ustav­ne­ga so­di­šča gle­de ZOPNI ju­li­ja la­ni, da se v tož­bah po ZOPNI ne sme upo­šte­va­ti do­mnev­no spor­no pre­mo­že­nje po­sa­me­zni­kov, ki so si ga pri­do­bi­li pred ve­ljav­no­stjo ZOPNI 29. no­vem­bra 2011. stvo je pa­ro­hu oči­ta­lo, da je iz­va­jal­cem del iz­sta­vljal la­žne ra­ču­ne ozi­ro­ma da so bi­la pla­či­la dvoj­na. Bo­ško­vić naj bi si bil po mne­nju to­žil­stva pri­do­bil za oko­li 173.000 evrov pro­ti­prav­no pri­do­blje­ne pre­mo­ženj­ske ko­ri­sti. So­di­šče se je si­cer stri­nja­lo s to­žil­stvom, da je bi­la li­stin­ska do­ku­men­ta­ci­ja o iz­ve­de­nih de­lih po­manj­klji­va in se ni vo­di­la ustre­zno, ven­dar je me­ni­lo, da so bi­la de­la res opra­vlje­na.

Je pa Bo­ško­vića so­di­šče ob­so­di­lo za­ra­di po­ne­ver­be ozi­ro­ma pro­ti­prav­ne pri­la­sti­tve de­nar­ja, ki ga je po­ra­bil za za­seb­ne na­me­ne, saj naj bi bil za­se in za svo­jo dru­ži­no v ob­do­bju od 25. ja­nu­ar­ja 2007 do 27. de­cem­bra 2011 pla­če­val ra­ču­ne, ki jih ne bi smel - do­pol­nil­no za­va­ro­va­nje za­se in za dru­žin­ske čla­ne, ra­ču­ne za te­le­fon, ži­vljenj­sko za­va­ro­va­nje, ka­bel­sko te­le­vi­zi­jo ter mo­bil­ni te­le­fon, kar je zna­ša­lo več kot 35 ti­soč evrov. Ob- sod­ba je bi­la po­goj­na ka­zen pol le­ta za­po­ra s pre­iz­ku­sno do­bo dveh let in vr­ni­tev za­tr­je­va­ne pre­mo­ženj­ske ko­ri­sti. Okro­žno so­di­šče je ta­krat še pre­so­di­lo, da je pre­gon za do­lo­če­ne ra­ču­ne, niž­je od 500 evrov, za­sta­ral. To­ži­lec je v pri­tož­bi na­ve­del, da je pr­vo­sto­penj­sko so­di­šče za­vze­lo na­pač­no sta­li­šče do te­ga, ali je SPC sploh opra­vljal go­spo­dar­sko de­jav­nost, v okvi­ru ka­te­re bi bi­lo mo­go­če zlo­ra­bi­ti po­lo­žaj. Okro­žno so­di­šče je na­mreč me­ni­lo, da gra­dnja kul­tur­no-pa­sto­ral­ne­ga cen­tra ni pri­do­bi­tna de­jav­nost. To­ži­lec pa, da je go­spo­dar­ska de­jav­nost vsa­ka de­jav­nost, pri ka­te­ri so pred­vi­de­na pla­či­la. Viš­ji so­dni­ki so pri­tr­di­li to­žil­cu, da gre za go­spo­dar­sko de­jav­nost, ven­dar so me­ni­li, da ni do­volj do­ka­zov, da je Bo­ško­vić sto­ril ka­zni­vo de­ja­nje zlo­ra­be po­lo­ža­ja, za­to so opro­stil­ni del sod­be po­tr­di­li. Sod­bo pa so raz­ve­lja­vi­li v de­lu, ki je Bo­ško­vića bre­me­nil po­ne­ver­be ozi­ro­ma pro­ti­prav­ne pri­la­sti­tve de­nar­ja, ki ga je po­ra­bil za za­seb­ne na­me­ne. Viš­je so­di­šče je od­lo­či­lo, da je pr­vo­sto­penj­sko so­di­šče do­lo­če­ne ra­ču­ne ne­u­pra­vi­če­no šte­lo za za­sta­ra­ne. Za­to bo­do Bo­ško­viću v tem de­lu zno­va so­di­li.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Pa­roh Srb­ske pra­vo­slav­ne cer­kve Pe­ran Bo­ško­vić in nje­gov od­ve­tnik Mi­lan Kr­stić na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.