Med­ved­ja uslu­ga tre­ner­ju

Med­tem ko se Go­raz­du Ber­ton­clju tre­se stol­ček, so nje­go­vi va­ro­van­ci v Pre­daz­zu ska­ka­li še slab­še

Vecer - - Šport -

eprav so do­bi­li ul­ti­mat, da mo­ra­jo do vključ­no na­sle­dnje­ga vi­ken­da ve­li­ko po­pra­vi­ti, si­cer se jim obe­ta­jo spre­mem­be v stro­kov­nem šta­bu, slo­ven­ski smu­čar­ski ska­kal­ci v Pre­daz­zu ni­so sto­ri­li nič za to, da bi svo­je­mu tre­ner­ju Go­raz­du Ber­ton­clju ohra­ni­li služ­bo. Še več, v do­li­ni Fi­em­me so ska­ka­li iz dne­va v dan še slab­še. Na so­bo­tni tek­mi so se zvr­sti­li od 10. me­sta na­prej, na ne­delj­ski tek­mi pa si je pet od so­de­lu­jo­čih še­stih Slo­ven­cev svo­jo uvr­sti­tev po­slab­ša­lo.

Le An­že La­ni­šek je z 18. me­sta na­pre­do­val na 17., nje­go­vi ko­le­gi pa so na­za­do­va­li: An­že Se­me­nič z 10. na 15. me­sto, Ti­mi Zajc z 12. na 21. me­sto, Jer­nej Da­mjan s 27. na 35. me­sto, Ti­len Bar­tol z 39. na 42. me­sto, Pe­ter Prevc pa s 40. na 53. me­sto. Ja­sno, da sle­dnja dva, ki sta se pr­vi del se­zo­ne ukvar­ja­la z re­ha­bi­li­ta­ci­jo, ni­sta osvo­ji­la ni­ti ene toč­ke. Še sre­ča, da pred za­dnjo tek­mo za­ra­di pre­moč­ne­ga ve­tra ni­so bi­le iz­pe­lja­ne kva­li­fi­ka­ci­je, saj bi se lah­ko Prev­cu ob tre­nu­tni for­mi ce­lo zgo­di­lo, da bi ostal brez uvr­sti­tve na tek­mo.

S"Ne­delj­ska tek­ma se ni raz­ple­tla či­sto po na­ših že­ljah. Tri­je tek­mo­val­ci, ki so bi­li v fi­na­lu, so bi­li do­bro pri­pra­vlje­ni. Zajc in La­ni­šek sta v pr­vi se­ri­ji opra­vi­la ze­lo do­ber skok, Se­me­ni­ču pa je to uspe­lo v fi­na­lu. Tam je Ti­mi pre­več na­pa­del, že­lel je pre­več in od­skok je bil pre­zgo­den. Ena­ko se je zgo­di­lo La­ni­šku, za­to ni sko­čil ta­ko da­leč, kot smo si že­le­li," je fi­nal­ni raz­plet ko­men­ti­ral Go­razd Ber­ton­celj.

Kot ka­že, nje­gov naj­bolj kon­stan­tni tek­mo­va­lec ni več Zajc, am­pak An­že Se­me­nič, ki je bil še tre­tjič za­po­red naj­bolj­ši med Slo­ven­ci: "Na­pa­ka v pr­vi se­ri­ji se je zgo­di­la na mi­zi, imel sem kar ve­li­ko te­žav. Dru­gi skok mi je uspel to­li­ko bo­lje in za­to sem za­do­vo­ljen. Kar ne­kaj ča­sa sem pre­ži­vel na me­stu vo­dil­ne­ga in pri­do­bil ve­li­ko mest. To je ve­dno po­se­ben ob­ču­tek. Mi­slim, da po­ča­si pri­do­bi­vam sa­mo­za­vest in for­mo." To je še po­se­bej do­bro, ker se s 1. fe­bru­ar­jem v Ober­st­dor­fu zač­ne le­tal­ska se­zo­na, prav Se­me­nič pa je bil ve­dno znan kot odli­čen le­ta­lec.

Ne­kaj po­dob­ne­ga je še ne­dav­no ve­lja­lo za Prev­ca, ki se mu ni­ka­kor ne uspe po­bra­ti iz kri­ze. Ber­ton­celj je za­to že na­po­ve­dal: "Pe­ter bo od zdaj na­prej ostal do­ma na tre­nin­gu. Vze­li si bo­mo čas za tre­ning, in ko bo re­snič­no pri­pra­vljen, ko bo­mo vi­de­li, da je pri­pra­vljen, bo spet šel na tek­me sve­tov­ne­ga po­ka­la."

Ta naj­viš­ji ni­vo tek­mo­va­nja pa ima no­ve­ga zma­go­val­ca. Po­lja­ku Dawi­du Ku­backe­mu se je v 169. po­sku­su, pri 28 le­tih, v ne­de­ljo konč­no na­smeh­ni­la sre­ča, ki jo je dol­go iz- zi­val. Tri­krat je sto­pil na oder za zma­go­val­ce la­ni, tri­krat le­tos do ome­nje­ne tek­me, a nik­dar na naj­viš­jo sto­pnič­ko. Na­po­sled mu je ven­dar­le uspe­lo. S tem se je kon­čal niz še­stih za­po­re­dnih zmag Ja­pon­ca Rjo­ju­ja Ko­ba­ja­ši­ja, ki bi s sed­mo zma­go po­sta­vil nov re­kord. Ta­ko je v zgo­do­vin­skih ana­lih vpi­san ob bok Fin­ce­ma Jan­ne­ju Ahon­ne­nu in Mat­ti­ju Ha­u­ta­mäki­ju ter Av­strij­ce­ma Tho­ma­su Mor­gen­ster­nu in Gre­gor­ju Schli­e­ren­za­u­er­ju. V ne­de­ljo je že v pr­vi se­ri­ji sko­čil manj od Ku­backe­ga, še bolj pa se mu je po­ne­sre­čil dru­gi skok, ki ga je pah­nil na "še­le" sku­pno sed­mo me­sto. S tem je Ja­po­nec iz­e­na­čil naj­slab­ši re­zul­tat le­to­šnje se­zo­ne.

Re­zul­ta­ti, so­bo­tna tek­ma: 1. Rjo­ju Ko­ba­ja­ši ( Ja­pon­ska) 315,0 toč­ke, For­ma Ti­mi­ja Zaj­ca (na fo­to­gra­fi­ji) upa­da, al­fa orel po­sta­ja An­že Se­me­nič. 2. Dawid Ku­backi 288,5, 3. Ka­mil Stoch (oba Polj­ska) 282,9 … 10. An­že Se­me­nič 268,4 … 12. Ti­mi Zajc 266,3 … 18. An­že La­ni­šek 261,1 … 27. Jer­nej Da­mjan 250,8 … 39. Ti­len Bar­tol 107,1, 40. Pe­ter Prevc (vsi Slo­ve­ni­ja) 106,9; ne­delj­ska tek­ma: 1. Ku­backi 271,1 toč­ke, 2. Ste­fan Kraft (Av­stri­ja) 257,2, 3. Stoch 256,9 … 15. Se­me­nič 239,4 … 17. La­ni­šek 237,5 … 21. Zajc 233,7 … 35. Da­mjan 93,2 … 42. Bar­tol 87,4 … 53. Prevc 80,4. Vr­stni red v SP: 1. Ko­ba­ja­ši 1092 točk, 2. Stoch 624, 3. Pi­o­tr Žy­la (Polj­ska) 591 … 12. Zajc 298, 19. Do­men Prevc 160 … 28. La­ni­šek 102 … 32. Se­me­nič 61.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Alen­ka Če­ba­šek te­če v ži­vljenj­ski for­mi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.