Z mir­no gla­vo v po­mlad

V ve­li­ki kon­ku­ren­ci išče mo­tiv, na pred­nost na le­stvi­ci pa se na­pa­da­lec vi­jo­li­ča­stih v lo­vu na svo­jo pr­vo lo­vo­ri­ko v Slo­ve­ni­ji ne za­na­ša

Vecer - - Šport - Dru­ži­na Me­ša­no­vić po­či­va­la Mi­nut za vse pre­ma­lo Tu­je no­go­me­tne li­ge

Po­či­tni­ce so le še ( l ep) spo­min, no­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra so že v pol­nem rit­mu tre­nin­gov. Po uvo­dnem de­lu v Ljud­skem vr­tu se da­nes se­li­jo v Mo­ra­vske To­pli­ce, kjer bo­do va­di­li do pet­ka. "Ve­sel sem, da se je za­čel no­vi ci­klus pri­prav. Sre­čen sem, ker smo sko­raj vsi osta­li v eki­pi, dol­ge pri­pra­ve mo­ra­mo čim bo­lje opra­vi­ti, osta­ti zdra­vi in se vr­ni­ti v for­mo, ki smo jo ime­li je­se­ni," si je za­že­lel na­pa­da­lec Ja­smin Me­ša­no­vić. Tre­nin­gom se bo­do kma­lu pri­dru­ži­le še tek­me. Pr­vi test ča­ka 14-kra­tne slo­ven­ske pr­va­ke v sre­do, ko bo­do igra­li pro­ti Ha­la­da­su iz Som­bo­te­la. Ne­ka­te­ri čla­ni vi­jo­li­ča­ste po­sad­ke so eno­me­seč­ni pre­mor iz­ko­ri­sti­li za po- to­va­nja, obi­ske to­plih kra­jev, no­go­me­taš iz Tu­zle pa ga je pre­ži­vel bolj mir­no. "Bil sem do­ma, naj­več ča­sa sem pre­ži­vel z dru­ži­no, z njo sem po­či­val. Sem pa ve­del, kaj me ča­ka na pri­pra­vah, za­to sem se že med do­pu­stom za­čel pri­la­ga­ja­ti na to," je de­jal. Ja, kon­di­cij­ski tre­ner Mar­ko Bor­ko je že de­cem­bra raz­de­lil na­lo­ge za zim­sko vad­bo. "Na­re­di­li smo ba­zič­ne pri­pra­ve in osno­vo za moč­nej­še tre­nin­ge, ki nas zdaj ča­ka­jo. Me­sec od­mo­ra je rav­no prav. Spo­či­li smo se, hkra­ti pa si ma­ksi­mal­no za­že­le­li no­go­me­ta in tre­nin­gov. Z užit­kom bo­mo opra­vi­li te pri­pra­ve," je opi­sal Me­ša­no­vić, ki je tik pred pri­ho­dom v Slo­ve­ni­jo pra­zno­val. Le­tos šte­vil­ke 27 ne bo no­sil le na dre­su, 6. ja­nu­ar­ja je do­pol­nil 27 let. "Le­po na­klju­čje," se je za­sme­jal na­pa­da­lec.

V Ljud­ski vrt se je iz Mo­star­ja pre­se­lil po­le­ti le­ta 2017, dru­gič se No­go­me­ta­ši Alu­mi­ni­ja bo­do se­zo­no na­da­lje­va­li brez naj­bolj­še­ga strel­ca. Fran­ce­sco Ta­hi­raj, ki je v Ki­dri­če­vem igral od po­le­tja 2016, pred tem pa bil se­zo­no član Za­vr­ča, bo ka­ri­e­ro na­da­lje­val v split­skem Haj­duku. "Pre­sre­čen sem, da je pre­stop do­kon­čan. Že od za­čet­ka sem imel zgolj eno že­ljo, pre­sto­pi­ti v Haj­duk," je ob pod­pi­su po­god­be, ki ga z Dal­ma­tin­ci ve­že do le­ta 2022, de­jal Al­ba­nec z ita­li­jan­skim po­tnim li­stom. Od­hod iz­ku­še­ne­ga no­go­me­ta­ša so po­tr­di­li tu­di v Tri­gla­vu. Rok El­sner se je do­go­vo­ril za pre­stop k Al Na­sru iz Oma­na.

Dve tek­mi sta bi­li do­volj, da je Sreč­ko Ka­ta­nec pre­se­gel svoj iz­ku­pi­ček z ve­li­kih tek­mo­vanj. Če je s Slo­ve­ni­jo iz pr­ve­ga (in do­slej edi­ne­ga) evrop­ske­ga pr­ven­stva od­ne­sel dve toč­ki, se s pr­ve­ga sve­tov­ne­ga pr­ven­stva po­slo­vil brez točk in pr­ve­ga zvez­dni­ka ta­kra­tne ge­ne­ra­ci­je, Zlat­ka Za­ho­vi­ča, z Zdru­že­ni­mi arab­ski­mi emi­ra­ti pa na azij­skem pr­ven­stvu le­ta 2011 osvo­jil le eno toč­ko, jih ima po uvo­dnih dveh kro­gih le­to­šnje­ga azij­ske­ga pr­ven­stva z Ira­kom že šest. Po Vi­e­tna­mu je v so­bo­to pa­del še Je­men, Irak pa si je že za­go­to­vil uvr­sti­tev v osmi­no fi­na­la.

Pre­cej laž­je kot pro­ti Vi­e­tna­mu, ko so Ira­ča­ni zma­go s 3:2 ulo­vi­li še­le v za­dnji mi­nu­ti z go­lom Ali­ja Adna­na s pro­ste­ga stre­la, je re­pre­zen­tan­ca z moč­nim slo­ven­skim pri­di­hom od­pra­vi­la Je­men. Po 19 mi­nu­tah je vo­di­la že z 2:0, v so­dni­škem po­dalj­šku tek­me pa za­de­la za konč­nih 3:0. "Odi­gra­li smo do­bro," je bil za­do­vo­ljen nek­da­nji re­pre­zen­tant Ju­go­sla­vi­je in Slo­ve­ni­je, ki mu v Ira­ku po­ma­ga­jo po­moč­nik Aleš Čeh, tre­ner vra­tar­jev Ni­had Pej­ko­vić in sin Ian Oskar Ka­ta­nec kot kon­di­cij­ski tre­ner. A so­deč po Ka­tan­če­vih be­se­dah, Irak še ni po­ka­zal vse­ga. "Lah­ko igra­mo bo­lje in mo­ra­mo igra­ti bo­lje, če že­li­mo osvo­ji­ti azij­sko pr­ven­stvo. Med tur­nir­jem ra­ste­mo, ve­li­ko po­zi­tiv­ne­ga sem vi­del." Sreč­ko Ka­ta­nec je po Vi­e­tna­mu raz­o­ro­žil še Je­men.

Ko imaš vsto­pni­co za osmi­no fi­na­la že v že­pu, za­dnja tek­ma v sku­pi­ni ne bi sme­la bi­ti nič po­seb­ne­ga. A ne v tem pri­me­ru. Irak bo v sre­do v der­bi­ju naj­bolj­ših ekip sku­pi­ne D igral pro­ti več­nim ri­va­lom, so­se­dom z vi­jo­li­ča­sti­mi ude­le­žu­je zim­skih pri­prav. La­ni je Ma­ri­bor v po­mlad od­ne­sel tri toč­ke pred­no­sti pred za­sle­do­val­ci, je­sen­ske­ga na­slo­va pa ni po­tr­dil s konč­no na­gra­do - na­slo­vom dr­žav­ne­ga pr­va­ka. Le­tos je za­lo­ga tri­kra­tna. "Za­go­to­vo je bi­la ta pa­vza pre­cej mir­nej­ša, ker smo ime­li ve­čjo pred­nost. Gla­ve so bi­le mir­ne, smo pa se­ve­da raz­mi­šlja­li o vsem, kar nas ča­ka. Ne gle­de na pred­nost nas ča­ka ze­lo tež­ka po­mlad. Te­ga se mo­ra­mo za­ve­da­ti in de­la­ti, kot smo v pr­vem de­lu. Če bo­mo na­da­lje­va­li ta­ko, ne bo te­žav," se za­ve­da no­go­me­taš, ki je v pr­vem de­lu se­zo­ne v pr­vi li­gi do­se­gel po pet go­lov in asi­stenc. Ker je v ko­ni­ci na­pa­da ve­li­ko kan­di­da­tov za za­če­tno enaj­ste­ri­co, se je Me­ša­no­vić je­se­ni po­go­sto se­lil na kri­lo. Ve­li­ko kon­ku­ren­co poz­dra- iz Ira­na. "Vem, kaj za Irak po­me­ni, ko igra pro­ti Ira­nu. Ne bo­mo le igra­li tek­me, am­pak bo­mo sku­ša­li zma­ga­ti," je na­vi­ja­čem oblju­bil Ka­ta­nec. Pa ven­dar­le zma­ge ne bo lo­vil brez­gla­vo. "Za­me ni po­memb­no, če smo vlja. "To je ve­lik mo­tiv za vse igral­ce. Vsak, ki že­li igra­ti, mo­ra da­ti sto od­stot­kov in ta­krat je vzduš­je ta­koj na vi­so­ki rav­ni, re­zul­ta­ti pa tu­di." Z Ja­nom Mla­kar­jem in Lu­ko Za­ho­vićem, naj­bolj­ši­ma strel­ce­ma klu­ba, ter ka­pe­ta­nom Mar­co­som Ta­va­re­som se bo­ri za mi­nu­te v na­pa­du.

"Res nas je do­sti. Kot smo vi­de­li v pr­vem de­lu se­zo­ne, smo vsi v do­bri for­mi. Tre­ner­je­va na­lo­ga je, da se od­lo­či, kdo bo igral, na­ša pa, da de­la­mo, tre­ni­ra­mo. Za­ve­da­mo se, da za vsa­ke­ga ne bo to­li­ko mi­nut, kot si jih sam že­li in jih pri­ča­ku­je, a kar je, je. Smo pro­fe­si­o­nal­ci, mo­ra­mo de­la­ti in ča­ka­ti na pri­lo­žnost," pra­vi no­go­me­taš, ki so ga v

pr­vi ali dru­gi v sku­pi­ni. Ne vem, kdo nas ča­ka v na­da­lje­va­nju. O po­sta­vi za tek­mo z Ira­nom se bom še od­lo­čil, mor­da bom po­nu­dil pri­lo­žnost ne­ka­te­rim igral­cem, ki do zdaj ni­so ve­li­ko igra­li," je na­mi­gnil 55-le­tni Lju­bljan­čan.

Po­dob­ne slad­ke skr­bi kot eki­pa slo­ven­ske­ga se­lek­tor­ja ima še se­dem re­pre­zen­tanc. Ob Ira­ku in Ira­nu ima­jo po dveh kro­gih po­poln iz­ku­pi­ček (in za­go­to­vlje­no me­sto med 16 naj­bolj­ši­mi) še Jor­da­ni­ja v sku­pi­ni B, Ki­taj­ska in Ju­žna Ko­re­ja, ki bo­sta o pr­vem me­stu v sku­pi­ni C od­lo­či­li v sre­do, Ka­tar in Savd­ska Ara­bi­ja, ki se bo­sta za pri­mat v sku­pi­ni E uda­ri­la v če­tr­tek, ter Ja­pon­ska v sku­pi­ni F. Od­mor je bil rav­no do­volj dolg, da si je Ja­smin Me­ša­no­vić za­že­lel druž­be so­i­gral­cev. Her­ce­go­vi­ni opi­sa­li kot "Man­džuki­ća za rev­ne".

Ve­li­ko kon­ku­ren­co ima tu­di v do­mo­vi­ni. Me­ša­no­vić še ča­ka na klic se­lek­tor­ja Bo­sne in Her­ce­go­vi­ne Ro­ber­ta Pro­si­neč­ke­ga. Ja­nu­ar­ja la­ni ga je si­cer že­lel od­pe­lja­ti na tur­ne­jo po ZDA, a je va­bi­lo zu­naj ura­dne­ga Fi­fi­ne­ga ter­mi­na za­ra­di vra­ča­nja po po­škod­bi za­vr­nil. "Moj cilj je, da tre­ni­ram, de­lam in do­bro igram, se­lek­tor pa se mo­ra od­lo­či­ti, ali me že­li v eki­pi. Kot vsak igra­lec tu­di jaz pri­ča­ku­jem vpo­klic, rad bi si ga za­slu­žil," pra­vi Me­ša­no­vić. Na vpo­klic v re­pre­zen­tan­co bo ča­kal v Slo­ve­ni­ji. "Ne raz­mi­šljam o pre­sto­pu, za­do­vo­ljen sem v Ma­ri­bo­ru, tu se že­lim do­ka­za­ti," je za­klju­čil 27-le­tnik, ki ga po­god­ba z Ma­ri­bo­rom ve­že do ma­ja pri­ho­dnje­ga le­ta.

Fo­to: EPA

Mar­cus Ra­shford (le­vo) je v der­bi­ju kro­ga na Oto­ku pre­ma­gal Tot­ten­ham.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.