Za do­stoj­no ži­vlje­nje

No­vo­sti na uvo­dnem grand sla­mu se­zo­ne so ve­se­li pred­vsem te­ni­sa­ži, ki ne ci­lja­jo na kon­žno slav­je

Vecer - - Šport - Mar­ti­nez - Ši­rov, Me­hi­ka 2019

Na­sle­dnja dva te­dna bo te­ni­ška jav­nost upr­ta v Av­stra­li­jo, kjer se da­nes zač­ne glav­ni del uvo­dne­ga grand sla­ma se­zo­ne in edi­ne­ga na ju­žni polo­bli. Mor­da bi kdo re­kel, da naj­manj emi­nen­ten od ve­li­ke če­tve­ri­ce, a je la­ni s 743.667 obi­sko­val­ci po­sta­vil re­kord, ki so ga na­to pre­se­gli le v ZDA. Manj pri­je­tno je, da v Mel­bo­ur­nu vla­da­jo re­kor­dne šte­vil­ke, kar se ti­če tem­pe­ra­tur, za­ra­di njih bo pr­vič de­set­mi­nu­tni od­mor ( po tre­tjem ni­zu) tu­di pri mo­ških.

A kar se ves čas dvi­gu­je, pa igral­ci ni­ma­jo nič pro­ti te­mu, je na­gra­dni sklad. V za­dnjem le­tu je zra­sel za 14 od­stot­kov, na 39,1 mi­li­jo­na evrov. To­da za­ne­mar­ljiv je dvig za naj­bolj­ša med po­sa­me­zni­ki, ki bo­sta pre­je­la 2,6 mi­li­jo­na evrov, pre­cej več gre za hi­tro slo­vo: iz­pad v pr­vem kro­gu kva­li­fi­ka­cij je pri­ne­sel dvoj­no vso­to (9400 evrov), v za­dnjem za tre­tji­no več (25.000), uvo­dni krog glav­ne­ga tur­nir­ja do­da­tnih 25 od­stot­kov (47.000). "Že­li­mo, da čim več igral-

Fran­coz Ni­ko­la Ka­ra­ba­tić bo kljub dru­gač­nim na­po­ve­dim po­ma­gal svo­ji re­pre­zen­tan­ci v na­sko­ku na tre­tji za­po­re­dni na­slov sve­tov­nih pr­va­kov. Ro­ko­me­taš PSG se je eki­pi, ki je v pr­vem kro­gu z ve­li­ki­mi te­ža­va­mi ugna­la Bra­zi­li­jo, pri­dru­žil v so­bo­to in vi­del vi­so­ko zma­go so­i­gral­cev pro­ti Sr­bom. Vče­raj je bil naj­ve­čji zvez­dnik svo­je­ga špor­ta - na­po­ve­da­li so mu šti­ri me­se­ce od­mo­ra po po­škod­bi sto­pa­la, vr­nil pa se je po treh - že na tre­nin­gu. "Ni tre­ba po­u­dar­ja­ti, kaj nam po­me­ni, vse­e­no pa se ne sme­mo za­le­ta­va­ti, še­le tre­nin­gi bo­do po­ka­za­li, v ka­kšnem sta­nju je," je de­jal fran­co­ski se­lek­tor Di­di­er Di­nart.

Ve­čjih pre­se­ne­čenj ob kon­cu te­dna v Nem­či­ji in na Dan­skem ni bi­lo. Sr­bi bo­do ime­li tež­ko de­lo, da se uvr­sti­jo med tri in v na­da­lje­va­nje, ker so že v pr­vem kro­gu re­mi­zi­ra­li z Ru­si, Islan­dci so z dve­ma po­ra­zo­ma tu­di bli­zu slo­ve­sa v sku­pi­ni B, kjer bo da­nes po­sla­sti­ca z ob­ra­ču­nom Hr­va­ške in Ma­ke­do­ni­je, ki ima­ta po­poln iz­ku­pi­ček s pr­vih dveh te­kem.

Re­zul­ta­ti: sku­pi­na A: Fran­ci­ja - Sr­bi­ja 32:21, Nem­či­ja - Bra­zi­li­ja cev po­tu­je po sve­tu ne le, da po­kri­je stro­ške se­bi in svo­ji eki­pi, am­pak da si za­go­to­vi do­stoj­no ži­vlje­nje," je po­ve­dal pred­stav­nik igral­cev No­vak Đo­ko­vić, ki je v ka­ri­e­ri zgolj iz na­gra­dnih skla­dov tur­nir­jev po­cu­kal 108 mi­li­jo­nov evrov.

Šti­ri več kot nje­gov naj­ve­čji tek­mec Ro­ger Fe­de­rer, oba pa si z Av­stral­cem Ro­yem Emer­so­nom (kra­lje­val je v 60. le­tih, pred od­pr­to te­ni­ško ero) s še­sti­mi lo­vo­ri­ka­mi de­li­ta re­kord na OP Av­stra­li­je. Srb je za­dnjo osvo­jil pred tre­mi le­ti, se je pa la­ni po zanj čr­nem le­tu 2017 za­čel po­bi­ra­ti. Osvo­jil je Wim­ble­don in US Open ter le­to kon­čal na vr­hu le­stvi­ce ATP. In vsa­kič, ko je šel na juž­no he­mis­fe­ro s to po­po­tni­co (2012 in 2016), je tam tu­di sla­vil. 34:21, Ru­si­ja - Ko­re­ja 34:27; sku­pi­na B: Ma­ke­do­ni­ja - Ba­hrajn 28:23, Hr­va­ška - Ja­pon­ska 35:27, Špa­ni­ja - Islan­di­ja 32:25, sku­pi­na C: Av­stri­ja - Či­le 24:32, Nor­ve­ška - Savd­ska Ara­bi­ja 40:21, Dan­ska - Tu­ni­zi­ja 36:22, sku­pi-

Nje­go­va sla­ba za­dnja dva na­sto­pa v Mel­bo­ur­nu je iz­ko­ri­stil švi­car­ski as, ki za­dnje ča­se, sploh po ču­stve­nem so­o­če­nju s kon­cem ka­ri­e­re An­dy­ja Mur­raya, ve­li­ko raz­mi­šlja o zdrav­ju. "Za­go­to­vo bom po­tre­bo­val ne­kaj sre­če," je de­jal 37-le­tni Fe­de­rer in se spo­mnil ne­sreč­ne­ga do­god­ka ne­kaj ur po za­dnjem av­stral­skem po­ra­zu z Đo­ko­vićem v pol­fi­na­lu pred tre­mi le­ti, ki mu je vzel ve­lik del se­zo­ne. Svo­ji­ma dvoj­či­ca­ma je pri­pra­vljal ko­pel, ko mu je "kli­kni­lo" v ko­le­nu in ga je na­to mo­ral na­sta­vi­ti pod nož.

Fe­de­rer bo to­krat lo­vil 21. grand slam, Đo­ko­vić 15. Da­leč od teh mi­sli so Slo­ven­ci, pre­cej bliž­je nji­ho­vi na­spro­tni­ki. Po­lo­na Her­cog se je po­no­či me­ri­la z dru­go no­sil­ko, Nem­ko An­ge­li­que Ker­ber, vsi dru­gi bo­do na igri­šču to noč. Tu­di Aljaž Be­de­ne bo na enem od treh glav­nih igrišč, v are­ni Ro­da La­ver­ja, pre­kri­žal lo­par z Nem­cem Ale­xan­drom Zve­re­vim (4. no­sil­cem), ki je eden naj­re­snej­ših kan­di­da­tov, da pre­se­ne­ti naj­ve­čje zvez­dni­ke, sploh po­tem, ko je na za­ključ­nem ma­ster­su 2018 v po­ho­du do tro­fe­je ugnal ta­ko Fe­de­rer­ja kot Đo­ko­vića. Več mo­žno­sti za uspeh ima­ta Da­li­la Ja­ku­po­vić pro­ti Ita­li­jan­ki Ca­mi­li Gi­or­gu (27. no­sil­ka) in Ta­ma­ra Zi­dan­šek, ki bo edi­na na­spro­ti ne­no­sil­ki - 24-le­tni Av­stral­ki ru­ske­ga po­re­kla Da­rii Ga­vri­lo­vi. na D: Ka­tar - Egipt 28:23, Ma­džar­ska - An­go­la 34:24, Šved­ska - Ar­gen­ti­na si­no­či. (šr) ah je spe­ci­fič­na špor­tna di­sci­pli­na, ki do­pu­šča šte­vil­ne, do­kaj pre­pro­ste pre­mi­ke igral­cev iz klu­ba v klub in ce­lo iz dr­ža­ve v dr­ža­vo. Klu­bi do­pu­šča­jo po­pol­no svo­bo­do: igra­lec sme v is­tem ko­le­dar­skem le­tu na­sto­pa­ti za raz­lič­ne v raz­lič­nih dr­ža­vah, ob tem pa ni last no­be­ne­ga od njih. Po­zna­mo ša­hi­ste, ki v enem le­tu na­sto­pi­jo v de­se­tih raz­lič­nih li­gah in še več - na­ša nek­da­nja kra­ljič­na An­na Mu­zi­čuk je v ne­kem in­ter­vju­ju pri­zna­la, da na­sto­pa za kar dva­najst klu­bov!

Spe­ci­fi­ko omo­go­ča­jo ohla­pna pra­vi­la. Eki­pna dr­žav­na pr­ven­stva so or­ga­ni­zi­ra­na na raz­lič­ne na­či­ne. So dr­ža­ve, ki li­go od­i­gra­jo na mah, v sed­mih do de­ve­tih za­po­re­dnih dne­vih, kar je zna­čil­no za de­že­le nek­da­nje Ju­go­sla­vi­je in da­lje na Bal­ka­nu (Gr­či­ja, Tur­či­ja). Iz­je­ma smo Slo­ven­ci, ki smo si iz­mi­sli­li svoj sis­tem: eki­pno pr­ven­stvo de­ve­tih kro­gov od­i­gra­mo v treh je­sen­skih vi­ken­dih po tri par­ti­je, kar v bi­stvu ne ustre­za ni­ko­mur. Ve­či­na dr­žav li­go raz­vle­če pre­ko ce­le­ga le­ta. Igra se pra­vi­lo­ma ob vi­ken­dih, eno par­ti­jo, po­ne­kod po dve. In ker ša­hist sme na­sto­pa­ti za več klu­bov hkra­ti, je ma­ne­vri­ra­nje vča­sih že pra­va ume­tnost. Do ne­ka­kšne ka­tar­ze pri­de na evrop­skem pr­ven­stvu, na ka­te­rem sme igra­lec na­sto­pi­ti za le eno eki­po, to­da la­ho tu­di za eki­po, za ka­te­ro ni od­i­gral ni­ti par­ti­je!

Svo­jo zgod­bo pi­še Fi­de, sve­tov­na ša­ho­vska zve­za. Na klub­sko ra­ven se ne spu­šča­jo, omo­go­ča­jo pa pre­sto­pe med dr­ža­va­mi za od­ško­dni­no, ki je od­vi­sna od spre­tno­sti po­ga­jal­cev. Z me­nja­va­mi fe­de­ra­cij smo se sre­če­va­li tu­di Slo­ven­ci. Spo­mni­mo se osi­je­ške­ga ve­le­moj­stra Dra­že­na Ser­me­ka, ki si je kruh ne­kaj let slu­žil ob na­ši za­sta­vi, na­to pa se skru­še­no vr­nil do­mov. Ale­ksan­der Be­lja­vski in Adri­jan Mi­halj­či­šin sta pri­šla pred do­bri­ma dve­ma de­se­tle­tje­ma in osta­la. Vsi ti ve­le­moj­stri so pri­do­bi­li slo­ven­sko dr­ža­vljan­stvo, za­to smo jih zlah­ka spre­je­li. Več za­ple­tov je bi­lo z Mu­zi­ču­ko­vo, ki se je v slo­ven­sko zve­zo vpi­sa­la kot naj­stni­ca in bi na dr­ža­vljan­stvo mo­ra­la ča­ka­ti vsaj do pol­no­le­tno­sti. Ko je za svo­jo no­vo dr­ža­vo na­ni­za­la šte­vil­ne uspe­he in le do­ča­ka­la pol­no­le­tnost, si je, ta­krat že sve­tov­na zvez­dni­ca, pre­mi­sli­la in se vr­ni­la v Ukra­ji­no.

V sve­tu je teh pre­sto­pov pre­cej več. Naj­bolj raz­vpi­te so ZDA, ki atom­sko eki­po gra­di­jo prav na teh te­me­ljih. Fa­bi­a­no Ca­ru­a­na, dru­gi s sve­tov­ne le­stvi­ce, je si­cer za­čel kot Ame­ri­čan, se za de­se­tle­tje pre­se­lil v Ita­li­jo in se, že kot sve­tov­ni zvez­dnik, vr­nil do­mov. We­sley So je od­ra­stel na Fi­li­pi­nih, se sprl z do­ma­čo zve­zo in za­to­či­šče po­i­skal v ZDA. Za­dnji od­mev­ni pri­mer je od­je­knil pred dne­vi, ko je za­to­či­šče pri bo­ga­tih Ame­ri­ča­nih po­i­skal še naj­bolj­ši Ku­ba­nec Le­i­ni­er Do­min­gu­ez. Eki­pa za olim­pij­sko zla­to!

Ima­mo tu­di stro­kov­nja­ke, ki zve­zo za­me­nja­jo več­krat. Ar­ka­dij Naj­dič je La­tvi­jec, od­ra­stel je v Ri­gi, se iz­šo­lal v Nem­či­ji, da­nes pa zna­nje pro­da­ja Azer­baj­dža­nu. Po­glav­je za­se pa sta Ivan So­ko­lov in Ale­ksej Ši­rov, ki se ne­neh­no se­li­ta med BiH in Ni­zo­zem­sko (So­ko­lov) ozi­ro­ma La­tvi­jo in Špa­ni­jo (Ši­rov). Ka­kor za­pi­ha ve­ter ali kje po­nu­di­jo več. 1.d4 d5

La­tvij­ski gu­sar je v svo­ji ka­ri­e­ri igral že sko­raj vse otvo­ri­tve. A ka- kor­ko­li obr­neš, v vseh, tu­di naj­bolj dol­go­ča­snih, nam je spo­so­ben na ša­hov­ni­ci pri­ča­ra­ti ogenj.

2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 c6 5.Lg5 dc4

Iz po­hlev­ne­ga da­mi­ne­ga gam­bi­ta v Bo­tvin­ni­ko­vo raz­li­či­co pol­slo­van­ske obram­be, eno naj­bo­lje pre­a­na­li­zi­ra­nih in naj­bolj div­jih va­ri­ant v ša­hu sploh.

6.e4 b5

Čr­ni naj­prej bra­ni kme­ta, že čez ne­kaj po­tez pa bo brez stra­hu žr­tvo­val dva!

7.e5 h6 8.Lh4 g5

Edi­ni na­čin, s ka­te­rim čr­ni re­ši fi­gu­ro. Be­li bo za osvo­ji­tev kme­ta po­ra­bil pre­cej ča­sa in si ustva­ril tu­di ne­kaj sla­bo­sti. Za­to pa čr­ni kralj ni­ma var­ne­ga za­ve­tja. Obe­ta se div­ji boj.

9.Sg5 hg5 10.Lg5 Sbd7 11.g3 Lb7 12.Lg2 Db6

Od­slej šte­je pred­vsem hi­trost. 13.ef6 0– 0– 0 14.0– 0 c5!

Na­pe­tost do skraj­no­sti! Fi­gu­re obeh ša­hi­stov skri­va­jo v se­bi ogro­mno po­ten­ci­a­la in te­melj­no vpra­ša­nje je, kdo ga bo iz­ko­ri­stil pr­vi. 15.d5!

Edi­ni na­čin v bo­ju za pred­nost. 15…b4 16.Tb1!?

Al­ter­na­ti­va je umik ska­ka­ča na a4: 16. Sa4 Db5 17. a3!? Sb8! 18. ab4 cb4 19. Dg4 Ld5 20.Tfc1 Sc6 21. Ld5 Td5 22.Tc4! Tg5 23.Dd4 in po­lo­žaj je pov­sem ne­ja­sen.

16…Da6

Sa­mo­mo­ril­sko bi bi­lo 16… bc3 17.bc3 Da6 18.Tb7! in 19.de6, z od­lo­čil­no pred­no­stjo.

17.de6 Lg2 18.e7!?

Po­memb­na vme­sna po­te­za, ki je dol­go ča­sa ve­lja­la kot ovr­že­nje ce­lo­tne­ga sis­te­ma.

18…Lf1 19.Dd5 Te8!

Po­te­za, ki jo je la­tvij­ski no­vo­dob­ni gu­sar pre­a­na­li­zi­ral po dol­gem in po­čez. Pre­cej slab­ši sta raz­li­či­ci 19… Lh6 ali 19…Le7, ana­li­ze pre­pu­šča­mo bral­cem.

20.Se4 Lh6

Po­memb­no kri­ži­šče. Be­li ima več mo­žno­sti, de­ni­mo 21.Td1 Lg5 22.Dd7 Kb8 23.Sc5, s stra­ho­vi­ti­mi za­ple­ti. Ali 21.Lh6 Th6 22. Sd6 Dd6! 23.Dd6 Tf6, kjer čr­ni po­ple­su­je po vr­vi­ci, vse­mo­go­či ra­ču­nal­nik pa ne naj­de ni­če­sar kon­kre­tne­ga!

21.Sd6 Kc7 22.Lh6?

Be­li ni do­u­mel raz­li­ke v vr­stnem re­du. Bo­lje bi bi­lo 22.Se8 Te8 23.Lh6 Lh3 in zno­va - no­ri­šni­ca.

22…Dd6!

Žr­tev da­me, ni­ti ne pre­tež­ka. 23.Lf4 Df4 24.gf4 Lh3

Ze­lo ne­na­va­den po­lo­žaj, kjer pa so čr­ne fi­gu­re ven­dar­le moč­nej­še. 25.f3 Teg8 26.Kf2 Le6 27.De4 Th5!

Še za­dnja na­tanč­nost. Čr­ni mo­ra pa­zi­ti na pro­ti žr­tev da­me na e6. 28.f5

28. De6 ni šlo: 28… fe6 29. f7 Th2 30.Ke3 Tgg2! 31.Te1 Sb6! in mat. 28…Tf5 29.Dh4 Se5 30.Tg1 Tf3 31.Ke2 Tg1 0:1.

Fo­to: EPA

No­vak Đo­ko­vić je za­do­vo­ljen, na­re­di­li so do­bro stvar za svoj ceh.

Fo­to: EPA

Fran­co­zi so tu­di brez pr­ve­ga zvez­dni­ka zmle­li Sr­be.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.