Tri­je mu­ške­tir­ji

Pre­no­vlje­ni jee­pi kljub vsem oprem­skim, mo­tor­nim in dru­gim po­so­do­bi­tvam ohra­nja­jo re­snej­šo ozi­ro­ma zmo­glji­vej­šo te­ren­sko za­sno­vo

Vecer - - Šesta prestava -

por­tni te­ren­ci so že pred ča­som v ro­po­tar­ni­co po­sla­li šti­ri­ko­le­sni po­gon, za­po­re di­fe­ren­ci­a­lov in re­duk­tor, prav ti­sto, za­ra­di če­sar naj bi bi­li te­ren­ci. Am­pak ame­ri­ški Jeep (še) ni pod­le­gel, kaj­ti pre­no­vlje­ni re­ne­ga­de, wran­gler in tu­di che­ro­kee vztra­ja­jo pri re­snem ozi­ro­ma zmo­glji­vej­šem te­ren­skem zna­ča­ju ter s tem vsaj ne­ko­li­ko klju­bu­je­jo pre­vla­du­jo­či mo­di.

Re­ne­ga­de no­si lo­vo­ri­ko naj­bo­lje pro­da­ja­ne­ga jee­pa na evrop­skem tr­gu (73.200 v le­tu 2017) in se v le­to­šnje le­to vo­zi s spre­me­nje­nim pred­njim in tu­di za­dnjim de­lom (no­va ma­ska, lu­či v LED-iz­ved­bi ipd.), na vo­ljo je tu­di se­dem raz­lič­nih pla­tišč v iz­me­ri do 16 do 19 pal­cev (ta le za

Le­ta 2007 je Car­los Gho­sn – dr­ži, prav ti­sti, ki je na Ja­pon­skem za za­pa­hi že vse do 19. no­vem­bra la­ni – po­sta­vil na ogled ne le av­to ču­dne­ga ime­na Qa­shqai, pač pa tu­di ne­o­bi­čaj­ne vr­ste. Za­o­ral je le­di­no špor­tnih te­ren­cev, am­pak ka­kšne­ga po­seb­ne­ga (no­vi­nar­ske­ga) nav­du­še­nja te­daj ni bi­lo. V ne­bo vpi­jo­ča zmo­ta, kaj­ti čez do­bro le­to so kup­ci sta­li v dol­gih vr­stah.

Qa­shqai je v vsem tem ča­su ostal na SUV-je­vski sce­ni in pro­daj­ne šte­vil­ke do­ka­zu­je­jo, da mu gre do­bro, ce­lo ze­lo do­bro, in to kljub iz­je­mno mno­žič­ni in pe­stri kon­ku­ren­ci. Sre­dnje ve­li­ki špor­tni te­ren­ci, ki so v za­dnjem ča­su po­sta­li še kri­žan­ci, so opre­mo Li­mi­ted). Pre­vi­dno je pre­no­vlje­na tu­di no­tra­njost, po­so­do­blje­ni so asi­stenč­ni sis­te­mi, no­va je asi­sten­ca za pre­po­zna­va­nje pro­me­tnih zna­kov ipd. Mo­žno je iz­bi­ra­ti med tre­mi ben­cin­ski­mi mo­tor­ji z mo­čmi od 88 do 132 kW in dve­ma tur­bo­di­z­lo­ma v treh va­ri­an­tah mo­či (od 88 do 125 kW), po­go­nom zgolj na pred- ob­no­re­li evrop­sko in tu­di slo­ven­sko av­to­mo­bil­sko pu­bli­ko. Nis­sa­nov SUV se te­mu pri­la­ga­ja s pre­no­va­mi, ki pa vse do­slej ni­so bi­le kaj po­se­bej ra­di­kal­ne, in to se av­tu kljub vse­mu po­zna. Ena za­dnjih po­so­do­bi­tev, ki do­ka­zu­je, da ho­če ja­pon­ska av­to­mo­bil­ska hi­ša na evrop­skih tr­gih v ko­rak s ča­som in tren­dom, je tu­di no­vi 1,33-li­tr­ski ben­cin­ski šti­ri­valj­nik. Ja­sno, di­z­li ni­so več v mo­di, pa tu­di si­cer z nji­mi ta ja­pon­ska av­to­mo­bil­ska hi­ša ni­ko­li ni bi­la v ka­kšnem iz­je­mnem so­zvo­čju.

Sto šest­de­set konj­skih mo­či za av­to, ki ni pe­re­sno la­hek (1461 ki­lo­gra­mov), ni ma­lo, prav­za­prav je kar ve­li­ko. Ta­ko ve­li­ko, da bi bil nji ko­le­sni par ali 4x4 v dveh iz­ved­bah, že kar zna­nim Jee­po­vim se­lec ter­ra­in­om in pe­ti­mi oprem­ski­mi pa­ke­ti. V naj­ce­nej­ši iz­ved­bi ga po­nu­ja­jo za 17.990 evrov.

Wran­gler, oglat in na po­gled ro­bat, naj­bolj zve­sto ohra­nja tra­di­ci­jo wil­lysa, to­rej pr­ve­ga jee­pa iz za­čet­ka dru­ge sve­tov­ne voj­ne. Kla- nu­jen šti­ri­ko­le­sni po­gon. Za­kaj? Še ta­ko ne­žen pri­tisk na pe­dal za plin na re­ci­mo ma­len­kost mo­kri ce­stni pod­la­gi pov­zro­či vr­te­nje pred­njih ko­les v pra­zno, pa tu­di te­daj, ko je pod pred­nji­mi gu­ma­mi do­ber opri­jem, qa­shqai ma­len­kost za­mu­ja. In obra­tno: te­daj, ko hi­pno po­tre­bu­ješ ve­li­ko mo­či, gre mar­si­kaj v nič. Če bi bil av­to opre­mljen z roč­nim me­njal­ni­kom, bi še do­mne­val, da je no­ga pre­gro­ba, am­pak za pre­nos je skr­bel sa­mo­dej­ni dvo­sklop­čni me­njal­nik. Am­pak se ta­ko ali ta­ko ve, ka­ko je s 4 x 4 pri SUV-jih – vse manj ga je, ker po­dra­ži av­to­mo­bil in po­ve­ča po­ra­bo, pred­no­sti pa pri­de­jo do iz­ra­za raz­me­ro­ma red­ko­kdaj. So pa po­to­val­ne hi­tro­sti kar spo­štlji­vo vi­so­ke, v tem ran­gu pa je tu­di po­ra­ba, kaj­ti pod sič­no za­sno­van (ka­ro­se­ri­ja in ša­si­ja) je na­pro­daj v kraj­ši in dalj­ši iz­ved­bi pa tu­di s šte­vil­ni­mi do­dat­ki Mo­par, ki omo­go­ča­jo iz­vir­no in­di­vi­du­a­li­za­ci­jo. Če za­ne­ma­rim zu­na­nje in no­tra­nje »po­prav­ke«, po­tem je go­to­vo po­memb­no to, da ima wran­gler dva sis­te­ma šti­ri­ko­le­sne­ga po­go­na (rock-trac in com­mand-trac), ele­k­tron­sko za­po­ro pred­nje in za­dnje osi, di­fe­ren­ci­al z ome­je­nim zdr­som in ele­k­tron­ski iz­klop pred­nje­ga sta­bi­li­za­tor­ja. Z vsem tem je to ze­lo zmo­gljiv ozi­ro­ma te­re­nec v žlah­tnem po­me­nu te ozna­ke in sko­raj sve­tlob­na le­ta da­leč od da­na­šnjih su­vov. Se­ve­da so ga po­so­do­bi­li s šte­vil­ni­mi asi­stenč­ni­mi sis­te­mi, do­da­li tri pa­ke­te opre­me, po­gon pa za­go­ta­vlja­ta 2,2-li­tr­ski tur­bo­di­zel mul­ti­jet (147 kW) II in 2,0-li­tr­ski ben­cin­ski tur­bo (200 kW) ter osem­sto­penj­ski sa­mo- de­vet li­trov gre kar tež­ko – to pa je kljub vse­mu pre­več. Da­vek majh­ne gib­ne pro­stor­ni­ne, ne­ka­ko ta­ko kot pri ben­cin­skih tri­valj­ni­kih.

Z vsem dru­gim pa se nis­san uvr­šča v ši­ro­ko pa­hlja­čo sre­dnje ve­li­kih SUV-jev, pri če­mer ni­ma nič ta­kšne­ga, kar bi pre­ti­ra­no raz­o­ča­ra­lo ali v ena­ki me­ri nav­du­ši­lo. V bi­stvu je kar ti­pi­čen ja­pon­ski iz­de­lek, na­re­jen z ve­li­ko do­zo zdra­ve pa­me­ti ozi­ro­ma pre­mi­šlje­no­sti: er­go­no­mi­ja je ze­lo so­li­dna, pro­stor­nost se­de­nja za­daj pri­ča­ko­va­na, vo­lu­men pr­tlja­žni­ka in nje­go­va prak­tič­nost (rav­no dno ob zlo­že­ni za­dnji se­de­žni klo­pi) zlah­ka pri­mer­lji­va s kon­ku­ren­ti, še ce­lo pri in­fo­za­bav­nem za­slo­nu, ki mu si­cer uka­zu­ješ na do­tik in ne s ka­kšnim gum­bom (kar je vse­ka­kor bo­lje ozi­ro­ma var­nej­še), so se za­do­vo­lji­li s pov­sem pri­mer­no ve­li­ko­stjo. Qa­shqai se to­rej dr­ži var­ne sre­di­ne in vse do­slej je bi­la to pra­va stra­te­gi­ja. A mor­da bi bil že čas za kaj bolj ra­di­kal­ne­ga – kot pred sko­raj dva­naj­sti­mi le­ti. dej­ni me­njal­nik. V iz­ho­dišč­ni iz­ved­bi sta­ne 54.730 evrov.

Che­ro­kee se še naj­bolj pri­bli­žu­je sve­tu špor­tnih te­ren­cev se­da­nje­ga ča­sa v smi­slu udo­bja, asi­stenč­nih sis­te­mov, po­ve­zlji­vo­sti s sve­tom, mo­žno­sti iz­bi­re raz­lič­ne opre­me ( pet va­ri­ant), ven­dar tu­di po pre­no­vi osta­ja do­volj zvest svo­je­mu gen­ske­mu za­pi­su. To ne na­za­dnje po­tr­ju­je mo­žnost iz­bi­re med kar tre­mi iz­ved­ba­mi po­go­na 4x4 (ob si­cer­šnjem po­go­nu na pre­dnji ko­le­sni par), med­tem ko za po­gon skr­bi 2,2-li­tr­ski tur­bo­di­zel­ski agre­gat z mo­čjo 110 kW (šest­sto­penj­ski roč­ni me­njal­nik) ali 143 kW, kjer pa druž­bo de­la de­vet­sto­penj­ski sa­mo­dej­ni me­njal­nik.

Naj­viš­ji ni­vo opre­me Over­land do­ka­zu­je, da je lah­ko che­ro­kee tu­di pre­mij­ski – usnje na se­de­žih, prav ta­ko na ar­ma­tu­ri, le­sni do­dat­ki vr­ste ze­bra­no, ogre­va­ni za­dnji se­de­ži, 19- palč­na pla­ti­šča i n še mar­si­kaj. Am­pak ta ni na vo­ljo za 35.990 evrov, ko­li­kor je si­cer tre­ba pla­ča­ti za naj­ce­nej­šo va­ri­an­to te­ga jee­pa. Qa­shqai je ne­koč "iz­na­šel" iz­je­mno po­pu­la­ren ra­zred špor­tnih te­ren­cev, da­nes pa v sko­raj vseh po­gle­dih po­nu­ja ne­kaj, kar nič pre­ti­ra­no ne nav­du­ši in tu­di nič pre­ti­ra­no ne raz­o­ča­ra. Zla­ta sre­di­na spo­dob­na er­go­no­mi­ja spo­dob­na pro­stor­nost splo­šno po­ču­tje

po­ra­ba go­ri­va zdr­sa­va­nje po­gon­skih ko­les Mo­tor: šti­ri­valj­ni ben­cin­ski, moč: 1332 ccm; 117 kW (160 KM); na­vor: 270 Nm pri 1800-2600 min; zmo­glji­vo­sti: 9,9 s (0-100 km/ h), 198 km/ h; me­re: d/š/v 439/180/159; pr­tlja­žnik: 430-1585 l, ma­sa: 1461 kg; CO2: 131-161 g/ km; po­ra­ba: nor­mno 7,1 l/100 km; test 8,7l/100 km; ce­na: 26.360 EUR (s po­pu­stom).

Fo­to: Ja­nez KO­VA­ČIČ

Wran­gler, re­ne­ga­de in che­ro­kee so do­ži­ve­li nič iz­ra­zi­to zu­na­njo in no­tra­njo pre­no­vo, se po­so­do­bi­li, ven­dar se ob­ču­tno raz­li­ku­je­jo od ve­či­ne da­na­šnjih su­vov.

Fo­to: Vin­ko KERNC

V no­tra­njo­sti je prav­za­prav vse ta­ko, kot pri­ča­ku­ješ ali mo­ra bi­ti, pa naj gre za er­go­no­mi­jo, pro­stor­nost, ve­li­kost pr­tlja­žni­ka in še mar­si­kaj.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.