Ne­koč le­ta­la, da­nes vla­ki

Leo Ro­u­di iz Len­da­ve je iz­de­lal tu­di ma­ke­to do­ma­če že­le­zni­ške po­sta­je, med vlak­ci sta naj­bolj zna­na "go­rič­ka" Ma­ri­ška in Ti­to­va mo­dra kom­po­zi­ci­ja

Vecer - - Kalejdoskop - Po­gon in pri­stni zvoč­ni učin­ki Po­zna­val­ci zna­jo ce­ni­ti nje­go­vo de­lo

Leo Ro­u­di iz Len­da­ve ima v svo­ji zbir­ki ve­li­ko roč­no iz­de­la­nih mo­de­lov vla­kov in le­tal ter ma­ket že­le­zni­ških po­staj. V nje­go­vi de­lav­ni­ci vsak dan na­sta­ja­jo no­vi mo­de­li, ki kra­si­jo tu­di do­mo­ve zbi­ral­cev iz Slo­ve­ni­je in tu­ji­ne.

Za mo­de­lar­stvo ga je nav­du­šil oče, ki je bil član mo­de­lar­ske­ga klu­ba. Ker je Lea v otro­štvu in mla­do­sti ze­lo za­ni­ma­lo le­tal­stvo, je za­čel z le­ta­li. "V osnov­ni šo­li sem se tu­di jaz vklju­čil v mo­de­lar­ski kro­žek. Kma­lu je na­sta­lo pod mo­ji­mi ro­ka­mi kar ne­kaj ka­ko­vo­stnih iz­del­kov, na ka­te­re sem še da­nes po­no­sen. Z le­ti sem zna­nje o mo­de­lar­stvu do­pol­nje­val. To je de­lo, ki me res ve­se­li. Ko se lo­tim iz­de­lo­va­nja mo­de­la, se po­pol­no­ma za­to­pim v de­lo, ta­ko da obi­čaj­no sploh ne opa­zim, ka­ko mi­ne­va­jo ure in dan." Ude­le­že­val se je sre­čanj mo­de­lar­jev in se po­ve­zal z iz­de­lo­val­ci iz Slo­ve­ni­je in tu­ji­ne, a tu­di z zbi­ral­ci. Od dru­gih mo­de­lar­jev se je ve­li­ko na­u­čil, tu­di sam pa bil nav­dih za šte­vil­ne mla­de mo­de­lar­je, ki so za­plu­li v te na­tanč­ne in po­tr­pe­žlji­ve vo­de. Že od nek­daj so ga za­ni­ma­le tu­di že­le­zni­ške po­sta­je in pro­ge, saj je rad po­to­val z vla­kom. V za­dnjem de­se­tle­tju se po­sve­ča pred­vsem iz­de­lo­va­nju mo­de­lov vla­kov, ki se tu­di za­pe­lje­jo po pro­gi in po­kra­ji­ni s hi­ša­mi in na­rav­nim oko­ljem, kar prav ta­ko sam iz­de­la. "Ve­dno me je za­ni­ma­la tu­di teh­ni­ka in ta­ko sem po­skr­bel še za me­ha­ni­ko, da se ti vla­ki za­pe­lje­jo po že­le­zni­ški pro­gi. Za to je po­treb­nih ve­li­ko ur po­tr­pe­žlji­ve­ga de­la, a tu­di ve­li­ko pri­po­moč­kov. Pred de­se­tle­tji si tež­ko do­bil pri­mer­no orod­je in de­le za iz­de­lo­va­nje mo­de­lov, se­daj pa je te­ga v spe­ci­a­li­zi­ra­nih tr­go­vi­nah in na in­ter­ne­tu ve­li­ko." V pre­da­lih ob de­lov­ni mi­zi, na ka­te­ri na­sta­ja­jo mo­de­li, je ve­li­ko de­lov in delč­kov, iz ka­te­rih bo­do še na­sta­li mo­de­li. Ta­ko za zu­na­njo opre­mo vla­kov ka­kor tu­di za po­gon in pri- stne zvoč­ne učin­ke. "Po­skr­bim, da je tu­di že­le­zni­ška po­sta­ja ta­kšna, kot je bi­la ne­koč ali je da­nes v re­sni­ci. Za to je tre­ba pre­u­či­ti ve­li­ko fo­to­gra­fij in film­skih po­snet­kov ter raz­i­ska­ti zgo­do­vi­no," pra­vi Ro­u­di. Ve­dno ga je ze­lo za­ni­ma­la tu­di zgo­do­vi­na le­tal­stva in že­le­zni­ce, ta­ko da ima s te­ga po­dro­čja ve­li­ko zna­nja.

"Ob gra­dnji že­le­zni­ške po­ve­za­ve med Len­da­vo, Ča­kov­cem in Len­ti­jem ter od tam do ve­li­kih evrop­skih me­tro­pol se je za­čel pra­vi ra­zvoj na­še­ga me­sta. Lju­dje, ki so bi­li na ro­bu sve­ta, so kar na­en­krat lah­ko pre­cej hi­tro po­to­va­li, ka­mor so že­le­li." V nje­go­vi zbir­ki je tu­di pre­cej sta­rih fo­to­gra­fij in pred­me­tov iz zgo­do­vi­ne že­le­zni­ce. Svo­je ma­ke­te že­le­zni­ških po­staj in mo­de­le vla­kov je že več­krat pred­sta­vil tu­di na raz­sta­vah v Len­da­vi, Lju­blja­ni in dru­god. Raz­sta­vo ima vsa­ko le­to v so­de­lo­va­nju z Dru­štvom zbi­ra­te­ljev Po­mur­ja Lin­dva, ka­te­re­ga član je. Z nji­mi je so­de­lo­val na raz­sta­vi 125 let že­le­zni­ce v Len­da­vi v or­ga­ni­za­ci­ji Ga­le­ri­je - Mu­ze­ja Len­da­va, na ogled je bi­la ma­ke­ta len­da­vske že­le­zni­ške po­sta­je. Med teh­nič­no naj­bolj do­vr­še­ni­mi ma­ke­ta­mi po­staj, ki jih je iz­de­lal sku­paj z Ma­tja­žem Mat­kom, je or­mo­ška, za ka­te­ro je do­bil že ve­li­ko po­hval naj­bolj zna­nih slo­ven­skih in tu­jih mo­de­lar­jev. To ma­ke­to sta za­če­la gra­di­ti pred de­se­ti­mi le­ti in jo še ve­dno do­pol­nju­je­ta. "Vsa­ko že­le­zni­ško po­sta­jo, ki jo iz­de­lam, si tu­di na­tanč­no ogle­dam, jo do­bro pre­štu­di­ram. Na­tanč­no tu­di iz­me­rim na­čr­te vla­kov ali pa si pri­skr­bim po­dat­ke o tem. Da sem iz­de­lal Ti­tov mo­dri vlak, sem se od­pra­vil v Sr­bi­jo, za iz­de­la­vo go­rič­ke Ma­ri­ške pa mi ni bi­lo tre­ba iti da­leč," pra­vi Ro­u­di.

V nje­go­vi zbir­ki je tu­di ne­kaj ta­kih vla­kov, ki jih je iz­de­lal pred de­se­tle­tjem in več. "Na­nje sem se na­ve­zal in se ne mo­rem lo­či­ti od njih, če­prav so jih zbi­ral­ci ho­te­li ku­pi­ti." Ve­li­ko je zbi­ral­cev, lju­bi­te­ljev že­le­znic, ki že­li­jo ime­ti ta­ke mo­de­le vla­kov. Nje­go­vi iz­del­ki kra­si­jo že ve­li­ko do­mov, tu­di v Av­stri­ji, Nem­či­ji, na Ma­džar­skem in Hr­va­škem. Po­zna­val­ci hi­tro ugo­to­vi­jo, ko­li­ko de­la je bi­lo vlo­že­ne­ga v iz­de­la­vo, in to tu­di zna­jo ce­ni­ti. Leo se z nji­mi rad po­go­vo­ri in jim tu­di pri­po­ve­du­je o zgo­do­vi­ni vla­kov in že­le­zni­ških po­ve­zav. "Pri ve­čjih ma­ke­tah, ki sem jih iz­de­lal, sem za­čel z že­le­zni­ško po­sta­jo, po­tem pa do­dal še bli­žnjo oko­li­co. Naj­ve­čje ma­ke­te že­le­zni­ških po­staj z vla­ki v Slo­ve­ni­ji me­ri­jo v dol­ži­no tu­di več kot se­dem me­trov," je za ko­nec raz­ši­ril te­mo Leo Ro­u­di.

Fo­to: Jo­že GABOR

V nje­go­vi zbir­ki je ve­li­ko mo­de­lov vla­kov, ki že dol­go ne vo­zi­jo več.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.