Savd­ska be­gun­ka že v Ka­na­di

Z be­se­da­mi "ze­lo po­gu­mna no­va Ka­nad­čan­ka" je po­li­ti­ko od­pr­tih vrat nje­ne dr­ža­ve po­tr­di­la zu­na­nja mi­ni­stri­ca Chrystia Fre­e­land, ko je na le­ta­li­šču v To­ron­tu pri­ča­ka­la mla­do Sav­dij­ko

Vecer - - Sporočila - Ča­rob­ni zim­ski utri­nek Pro­šnja za azil odo­bre­na Taj­ci usta­vi­li po­stop­ke Lju­dje in do­god­ki

Ka­nad­ski pre­mi­er Ju­stin Tru­de­au je v pe­tek oblju­bil, da bo nje­go­va dr­ža­va Ka­na­da spre­je­la 18-le­tno Sav­dij­ko Ra­haf Mo­ha­med Al Ku­nun in ji do­de­li­la azil, v so­bo­to pa je bi­la Ra­haf že v tej za be­gun­ce go­sto­ljub­ni dr­ža­vi. Tru­de­au je z be­gun­cem na­klo­nje­no po­li­ti­ko, po­tem ko je ta dr­ža­va v pre­te­klo­sti spre­je­la več sir­skih be­gun­cev, zno­va utr­dil pre­pri­ča­nje, da je Ka­na­da dr­ža­va od­pr­tih rok in za­šči­tni­ca člo­ve­ko­vih pra­vic ter ta­ko ze­lo dru­gač­na od so­se­dnjih ZDA in nji­ho­ve­ga pred­se­dni­ka Do­nal­da Trum­pa. Z be­se­da­mi "ze­lo po­gu­mna no­va Ka­nad­čan­ka" je to po­li­ti­ko po­tr­di­la zu­na­nja mi­ni­stri­ca Chrystia Fre­e­land, ko je na le­ta­li­šču v To­ron­tu pri­ča­ka­la mla­do Sav­dij­ko. Ta iz­jav ni da­ja­la, mi­ni­stri­ca pa je po­ja­sni­la, da je de­kle po dol­gi po­ti utru­je­no in da za zdaj ne že­li da­ja­ti iz­jav.

Al Ku­nu­no­va je pre­ko Ku­vaj­ta, kjer je bi­la na po­či­tni­cah z dru­ži­no, po­be­gni­la naj­prej na Taj­sko, od tam pa je že­le­la v Av­stra­li­jo. Na Taj­skem so jo pri­dr­ža­li, vi­so­ki ko­mi­sa­ri­at OZN za be­gun­ce (UNHCR) pa je oce­nil, da iz­pol­nju­je po­go­je za sta­tus be­gun­ke. Po­tem je Tru­de­au spo­ro­čil, da so ji odo­bri­li pro­šnjo za azil. Pred tem je si­cer tu­di Av­stra­li­ja že po­ši- lja­la po­zi­tiv­ne si­gna­le gle­de nje­ne­ga mo­re­bi­tne­ga spre­je­ma. Kot po­ro­ča­jo agen­ci­je, Sav­dij­ka ni ni­ti po­sku­ša­la pri­ti v ZDA, kjer so za pred­se­dni­ka Do­nal­da Trum­pa naj­po­memb­nej­ši do­bri od­no­si s savd­sko kra­lje­vo dru­ži­no. Tru­de­au pa je do­bil pri­lo­žnost - in jo tu­di iz­ko­ri­stil -, da se­be in Ka­na­do sve­tu zno­va pred­sta­vi kot za­go­vor­ni­ka člo­ve­ko­vih pra­vic. Tru­de­au je od­go­vo­ril na pro­šnjo OZN, ki so jo, kot ka­že, na­slo­vi­li na več dr­žav. Ka­na­da je že la­ni ostro kri­ti­zi­ra­la Savd­sko Ara­bi­jo za­ra­di kr­ši­tev člo­ve­ko­vih pra­vic, za­ra­di če­sar so iz Ri­a­da iz­gna­li ka­nad­ske­ga ve­le­po­sla­ni­ka ter pre­tr­ga­li tr­go­vin­ske in in­ve­sti­cij­ske ve­zi. Ot­tawe po­vra­čil­ni ukre­pi ni­so pri­za­de­li, saj ima do­volj svo­je naf­te, ki jo pro­da­ja tu­di v ZDA. Ka­na­da si­cer sto­pnju­je pri­tisk na savd­sko kra­lje­stvo, med dru­gim zah­te­va, da iz za­po­ra iz­pu­sti­jo vse bor­ce za člo­ve­ko­ve pra­vi­ce, med nji­mi se­stro za­pr­te­ga blo­ger­ja Ra­i­fa Ba­da­vi­ja, Sa­mar. Nju­na dru­ži­na ži­vi v Ka­na­di. Al Ku­nu­no­va se lah­ko za svo­jo re­ši­tev za­hva­li tu­di se­bi, saj so jo Taj­ci, po­tem ko so jo pri­dr­ža­li, na­me­ra­va­li po­sla­ti do­mov. Naj­stni­ca je iz svo­je ho­tel­ske so­be spro­ži­la kam­pa­njo na druž­be­nih omrež­jih in s tem pri­te­gni­la po­zor­nost, kar je Taj­ce pre­pri­ča­lo, da so po­stop­ke usta­vi­li. Vple­tel se je tu­di UNHCR in po pre­i­ska­vi spo­ro­čil, da žen­skam, kot je Al Ku­nu­no­va, v do­mo­vi­ni gro­zi re­sno na­si­lje in za­ra­di za­vra­ča­nja is­la­ma sko­raj za­go­to­vo tu­di smrt. Sav­dij­ka - ozi­ro­ma zdaj že sko­raj Ka­nad­čan­ka - je po­ve­da­la, da ji je dru­ži­na pre­pre­či­la iz­o­bra­že­va­nje, me­se­ce naj bi bi­la za­pr­ta do­ma, bi­la pa je tu­di žr­tev fi­zič­ne­ga in psi­hič­ne­ga na­si­lja. Dru­ži­na jo je po­sku­ša­la pri­si­li­ti v do­go­vor­je­no po­ro­ko, bi­la pa je tu­di tar­ča gro­ženj s smr­tjo, saj da ne spo­štu­je is­la­ma. Nje­na dru­ži­na si­cer za­ni­ka ob­tož­be o zlo­ra­bah, ven­dar so stan­dar­di zlo­ra­be žen­skih pra­vic v Savd­ski Ara­bi­ji pov­sem dru­gač­ni, kot si to pred­sta­vlja­mo lju­dje na Za­ho­du. V se­ri­ji tvi­tov iz Taj­ske je Ra­haf spo­ro­či­la, da je za­ba­ri­ka­di­ra­na v ho­tel­ski so­bi in da je ne bo za­pu­sti­la, do­kler se ne bo sre­ča­la s pred­stav­ni­ki OZN, za­ho­dne dr­ža­ve pa je pro­si­la za po­moč. Pod­po­ra je pri­ha­ja­la z vse­ga sve­ta, sa­mo na twit­ter­ju je do­bi­la več kot pol mi­li­jo­na pod­por­nih ob­jav. No­vi­nar­ka av­stral­ske mre­že ABC So­phie McNe­ill se je z njo ce­lo za­ba­ri­ka­di­ra­la v ho­tel­ski so­bi, da bi ta­ko pre­pre­či­la nje­no iz­ro­či­tev do­mo­vi­ni. Do kon­ca fe­bru­ar­ja bo­mo v Ve­če­ru vsak dan, ra­zen v če­tr­tek in pe­tek, ob­ja­vi­li eno od fo­to­gra­fij, ki nam jih po­ši­lja­te na sple­tno stran ht­tps://zim­ska­fo­to­gra­fi­ja.ve­cer.com. Ob za­ključ­ku na­te­ča­ja bo­mo iz­bra­li naj­bolj­šo fo­to­gra­fi­jo zi­me 2018/19. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, po­ne­de­ljek, 14. ja­nu­ar 2019

KA­KO BO VREME VPLIVALO NA PO­ČU­TJE:

Obre­me­nil­ni vpliv vre­me­na na po­ču­tje bo te­kom dne­va sla­bel, za­ra­di če­sar se bo pro­ti ve­če­ru po­ču­tje me­te­o­ro­pa­tov in kro­nič­nih bol­ni­kov iz­bolj­ša­lo.

SNE­ŽNE RAZ­ME­RE:

cm, do 50 cm, do 30 cm,

do 55 cm, do 40 cm. Vz­hod son­ca: Za­hod son­ca:

Lu­ni­na me­na: (pol­na lu­na do 40 cm, do 60 cm, do 60 do 55 cm, do 30 cm, Ob 77. oble­tni­ci dra­žgo­ške bit­ke se je vče­raj zbra­lo več ti­soč lju­di, ki jih je na­go­vo­ril pred­se­dnik dr­žav­ne­ga zbo­ra De­jan Ži­dan. Ob po­klo­nu vsem, ki so pri­spe­va­li, da da­nes kot na­rod zma­go­val­cev ži­vi­mo pod svo­bo­dnim son­cem, je opo­zo­ril, da so­dob­ne obli­ke fa­šiz­ma po­nov­no po vsej Evro­pi dvi­ga­jo gla­ve. Le­to­šnjo slo­ve­snost je za­zna­mo­va­lo le­po vreme. Pla­nin­ska dru­štva so or­ga­ni­zi­ra­la de­vet po­ho­dov, tu­di dva ju­bi­lej­na. 40. spo­min­ske­ga Po po­ti Can­kar­je­ve­ga ba­ta­ljo­na s Pas­je rav­ni se je ude­le­ži­lo 312 po­ho­dni­kov, v vseh šti­rih de­se­tle­tjih pa že 11.100. Po­hod iz Že­le­zni­kov prek Ra­ti­tov­ca je v dveh de­se­tle­tjih pri­va­bil oko­li 3000 ude­le­žen­cev. Mo­han­das Ka­ram­čand Gan­di, in­dij­ski po­li­tik Zme­raj smo dol­žni po­mi­sli­ti na po­sle­di­ce svo­je­ga rav­na­nja.

Fo­to: REUTERS

Sav­dij­ko sta na le­ta­li­šču v To­ron­tu spre­je­li zu­na­nja mi­ni­stri­ca Chrystia Fre­e­land (de­sno) in Sa­ba Abbas, glav­na sve­to­val­ka ka­nad­ske služ­be za be­gun­ce COSTI.

Fo­to: Sla­vi­ca ZBIČAJNIK

San­ka­nje

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.