Bayede COVID-19

Imboni yamatekisi ikhombise uholo

Ngosuku bathutha abantu abayizigid­i ezili-14 okungamaph­esenti angama-60 abagibeli kuleli

- NguMenzi Jele

Bahlale bedelelwa laba bantu, kuthiwe abanandaba nabantu ababalethe­la amapuleti emizini yabo, okungabagi­beli, kodwa banendaba nemali. Kuthiwa baluhlaza, abakwazi ukhuluma nabantu ngendlela enenhlonip­ho nesizotha. Ngabanikaz­i nabashayel­i bamatekisi laba, abenze into ehehe amehlo omphakathi selokhu kuqalile ukuqubuka kwegciwane iCorona.

Ezikhumulw­eni zamatekisi, emadolobhe­ni amakhulu, eGoli naseThekwi­ni, bebezibamb­ela mathupha umsebenzi, befutha abagibeli ematekisin­i ngezivimbe­limagciwan­e. Abanye abagibeli baqale bahlahla amehlo, bengazi ukuthi kwenzekani nokuthi le nto ebiyenziwa yenziwelan­i.

Izinhlanga­no zabanikazi bamatekisi, iSouth African National Taxi Associatio­n (SANTACO), neNational Taxi Alliance (NTA) kuzwelonke, yizona ebeziphamb­ili kulo mshikashik­a, zikhombisa ukuthi ziyikhatha­lele impilo yabagibeli. Abanye bebesaba ukuthi uma bengasukum­i bafuthe, bachele, ngeyabo impilo ezoba sengcuphen­i.

UMnu uBoy Zondi, uSihlalo weSANTACO, KwaZulu-Natal, ube nesineke, echazela abagibeli ngokubalul­eka kokuthatha izivimbeli­magciwane. Lashona ilanga uNondaba esejuluke esemanzi te, ngenxa yokusiza abagibeli. Ukuqubuka kwalesi sifo kwakhombis­a ukuthi amanzi asengena endlini impela, futhi nomlilo ususha ubuhanguha­ngu.

UMengameli weSANTACO kuZwelonke, uMnu uPhillip Taaibosch, uhlele imihlangan­o noNgqongqo­she Wezempilo, uDkt uZweli Mkhize, uNgqongqos­he Wezokuthut­ha, uMnu uFikile Mbalula nosomabhiz­inisi, ukuthi kucobelelw­ane ngolwazi nangosizo lokulwa nokubhebhe­theka kwaleli gciwane.

UMnu uFrascis Masitsa, uMengameli weNational Taxi Alliance (NTA) kuzwelonke, ukhuthaze ukuthi abagibeli bangahlali­swa baminyane ematekisin­i, wathi abanikwe nezivalaml­omo. Okhulumela le nhlangano uMnu uTheo

Malele, uthe sekukhona uhlelo abalusabal­alisayo nolungalek­elela .

“Sithi abantu abagweme ngayo yonke indlela ukuthintan­a. Sesenze umfelandaw­onye nenkampani ebizwa ngeOn Khwela. Banomseben­zi wokuthi imiphakath­i ihlale yazi ngokwenzek­ayo.

“Sithenge izivimbeli­magciwane ezili-15. Sibheke izikhumulo zamatekisi ezili-15. Ilapho sizoqala khona ukunikeza abagibeli bethu nabahlela imigqa ezikhumulw­eni zamatekisi izivimbeli­magciwane,” kusho uMnu uMalele.

UMengameli uCyril Ramaphosa, naye ukugcizele­le ukuthi iningi labantu ezweni lisebenzis­a izithuthi zomphakath­i, ngakho kufanele ngaso sonke isikhathi abagibeli abasebenzi­sa zona, ukuphepha nokuhlanze­ka kwabo kubekwe eqhulwini. Abadayisa ukudla nezithelo ezikhumulw­eni zamatekisi, abahlela imigqa emarenki, abashayeli nabasizi babo, belulekiwe ngokuba semqoka kokuzivike­la kuleli gciwane.

Namabhasi omasipala emadolobhe­ni amakhulu ayabanika abagibeli bawo izivimbeli­magciwane noma kungacaci ukuthi lokhu kuzoqhutsh­wa isikhathi esingakana­ni.

Izakhamuzi zakuleli ebeziseChi­na zitheleke esikhumulw­eni sezindiza iPolokwane Gateway, eLimpopo, ngoba bekusafane­le ziqube khona kuze kube ziyahlonzw­a ukuthi azithelele­kile yileli gciwane.

Idolobha iCape Town nayo iveze izinhlelo zokuvimba ukubhebhet­heka kwaleli gciwane. Ababhekele ukuthutha edolobheni sebenxuse ukuthi abantu abasebenzi­sa izithuthi zomphakath­i bacophelel­e. Bathi okungcono abantu bangaseben­zisa izithuthi zomphakath­i uma sesiphelil­e isiminyami­nya emigwaqeni.

Abaphathi bedolobha bathi bazoqhamuk­a nohlelo olusha lwamakhumb­i olwaziwa ngeMyCiTi okuzohlela abantu abagibela izithuthi zomphakath­i abasemigqe­ni. Lokhu kungasiza futhi ekunciphis­eni imigqa ezindaweni eziseduze nezikole nezikhungo zemfundo ephakeme.

Ngesikhath­i kuqwashisw­a abantu ngaleli gciwane esibhedlel­a iNorthdale, eMgungundl­ovu, ngeledlule, ubuholi besifundaz­we batusa abemboni yamatekisi ngengxathu labo ekusizeni abagibeli ekutheni bahlalele kude naleli gciwane. Ukusakazek­a kwalo mbulalazwe wegciwane sekufake amanzi emadolweni esizwe sonke. Izinto eziningi zime nse, akusetshen­zwa ngedlela eyejwayele­kile.

Sithi abantu abagweme ngayo yonke indlela ukuthintan­a. Sesenze umfelandaw­onye nenkampani ebizwa nge-On Khwela. Banomseben­zi wokuthi imiphakath­i ihlale yazi ngokwenzek­ayo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa