GRAAD 0 WAT JY KAN VER­WAG

Wat gaan jou kind al­les in graad O leer? As jy nou al weet, kan jul­le al­bei die jaar met self­ver­troue aan­pak.

Baba & Kleuter - - VOORBLAD - DEUR LIBBIE JOUBERT

Daar lê ’n baie be­lang­ri­ke skool­jaar vir jou kind voor: graad O, of­te­wel haar ont­vangs­jaar. Ons noem dit dik­wels som­mer 0 of graad R – daar­die ge­wig­ti­ge tyd­perk van haar le­we waar­in sy die kleu­ter­skool ag­ter haar laat en met mening vir die groots­kool ge­reed­maak.

HOE DIT WERK

Graad O is jou kind se voor­be­rei­dings­jaar vir graad 1 en daar­om word daar ge­werk na vas­te doel­wit­te wat aan die ein­de van el­ke kwar­taal en die jaar be­reik moet word om se­ker te wees sy is ge­reed vir graad 1. Tog is die klas­op­set nog baie min­der formeel as in graad 1.

Jou kind leer in­for­meel deur fi­sie­ke er­va­rings, spel en be­we­ging, ter­wyl sy in graad 1 for­me­le on­der­rig ont­vang en die fo­kus dan na sui­wer ver­stan­de­li­ke ont­wik­ke­ling ver­skuif. Daar be­hoort dus nie van jou graad O’tjie ver­wag te word om heel­og­gend by ’n ta­fel stil te sit nie.

Die graad O -klas het ook nie ge­struk­tu­reer­de pe­ri­o­des vir el­ke vak nie, maar die on­der­wy­se­res volg ’n dag­pro­gram waar­by al die vak­ke ge­ïn­te­greer word. El­ke dag­pro­gram sal be­staan uit drie e­le­men­te: meer ge­struk­tu­reer­de ak­ti­wi­tei­te wat deur die on­der­wy­se­res ge­lei word, roe­ti­ne-ak­ti­wi­tei­te soos die toi­letroe­ti­ne, en vry­spel bin­ne of bui­te waar jou kind self be­sluit wat sy wil doen.

As­ses­se­ring van jou kind se vaar­dig­he­de be­rus nie op for­me­le toet­sing nie, maar op die juf­frou se waar­ne­ming. Kom ons kyk vir wat­ter vaar­dig­he­de die juf­frou haar oë gaan oop­hou.

LEWENSVAARDIGHEDE

Lewensvaardighede gaan oor jou kind se ge­heel­ont­wik­ke­ling; spe­si­fiek haar so­si­a­le, per­soon­li­ke, in­tel­lek­tu­e­le, e­mo­si­o­ne­le en fi­sie­ke ont­wik­ke­ling. Dit word ge­doen deur haar ba­sie­se din­ge oor ’n ver­skei­den­heid on­der­wer­pe te leer (dit word aan­vangs­ken­nis ge­noem), per­soon­li­ke en so­si­a­le vaar­dig­he­de te help ves­tig, haar oor haar lig­gaam op te voed en haar skep­pen­de kuns te laat be­oe­fen.

AAN­VANGS­KEN­NIS Jou kind leer ba­sie­se in­lig­ting met die hulp van ’n ver­skei­den­heid te­mas soos “ek” (Wat is my naam en van? Wat maak my spe­si­aal?) en “by die skool” (Hoe werk die skool? Wat is die re­ëls?). Te­mas soos die weer, sei­soe­ne, sin­tuie, ba­sie­se ge­sond­heid en vei­lig­heid, vorms en kleu­re, boer­de­ry, die­re en sport word ook on­der die ver­groot­glas be­kyk.

SKEP­PEN­DE KUNS­TE In skep­pen­de kuns­te sal jou kind bloot­ge­stel word aan dans, dra­ma, mu­siek en vi­su­e­le kuns­te soos kon­struk­sie­werk en te­ken. Dit sal ver­beel­ding en kre­a­ti­wi­teit sti­mu­leer en kuns­waar­de­ring aan­moe­dig. E­nig­iets van ak­sie­lied­jies tot hul eie in­stru­men­te maak, rym­pies op­sê, dans, sto­ries op­maak, spe­le­tjies speel en van ver­skil­len­de rit­mes leer sal daar­voor in­ge­span word. Die juf­frou sal kyk of jou jap­snoet rym­pies of sto­ries kan dra­ma­ti­seer, een­vou­di­ge mi­miek­ak­sies kan uit­voer soos om ’n room­ys te eet, slag­in­stru­men­te kan ge­bruik om rit­me te hou, iets kan te­ken of verf na aan­lei­ding van die week se te­ma, of met speel­klei iets kan vorm.

FI­SIE­KE ONT­WIK­KE­LING Op hier­die ou­der­dom is jou kind se fi­sie­ke ont­wik­ke­ling ge­wel­dig be­lang­rik en word daar ve­ral ge­fo­kus op die ont­wik­ke­ling van per­sep­tu­e­le en groot mo­to­rie­se vaar­dig­he­de met die hulp van spe­le­tjies, be­we­ging en sport.

As­ses­se­ring van al hier­die ak­ti­wi­tei­te is in­for­meel. Vir per­soon­li­ke en so­si­a­le wel­stand sal die juf­frou kyk of jou kind haar eie be­sit­tings kan op­pas en weg­pak, of sy haar eie skoe­ne kan aan­trek en haar ve­ters kan vas­maak, of sy haar werk­om­ge­wing skoon hou, ta­ke kan uit­voer son­der om bui­ten­ge­woon moeg te raak, kri­tiek kan aan­vaar son­der om te huil of kwaad te word, of ta­kies kan af­han­del son­der om el­ke paar mi­nu­te te vra of dit mooi is.

Op lig­gaams­op­voe­dings­vlak sal die juf­frou on­der meer kyk na haar hand-oog­ko­ör­di­na­sie en of sy ’n bal na ’n tei­ken kan gooi, ver­skil­len­de groot­tes bal­le van ver­skil­len­de hoog­tes of af­stan­de kan vang of ’n bal met die plat hand kan slaan.

Marlize La­bu­schag­ne, ’n graad 1-on­der­wy­se­res van Cen­tu­ri­on met ’n hon­neurs­graad in leer­der­on­der­steu­ning, sê fyn mo­to­rie­se ont­wik­ke­ling word ook be­kyk met die hulp van kleis­pel, pa­pier­tjies wat ge­skeur en ge­plak word en die ryg van kra­le of noe­dels. Dit help met die ont­wik­ke­ling van jou kind se hand­spier­tjies, wat la­ter be­ter pot­lood­greep en -be­heer ver­se­ker. PER­SOON­LI­KE EN SO­SI­A­LE WEL­STAND

Dit is daar­op ge­mik om jou kind te leer hoe om na haar­self om te sien en haar ge­sond te hou – ook op so­si­a­le en e­mo­si­o­ne­le vlak.

“Jou kind leer hoe om in se­ke­re si­tu­a­sies op te tree, as­ook hoe om teen­oor an­der men­se op te tree,” sê Marlize.

MARLIZE E, LABUSCHAGN GRAAD 1RES ONDERWYSE EN SPESIALIS IN LEERDERING ON­DER­STEUN

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.