Bayede

AbakwaGwal­a babethembe­le kakhulu enqabeni yabo

- USOLWAZI UJABULANI MAPHALALA

AbaKwaGwal­a babethembe­le kakhulu enqabeni yabo. AmaPhephet­he lana avela KwaDlamini ngoba babendawon­ye eSwazini.

Isizwe sakwaGwala eMaphephet­heni

Abantu baseMaphep­hetheni, kwaGwala, babeyingxe­nye yakwaDlami­ni ngesikhath­i kufikwa eHlathini likaDlamin­i ePhakwe kuqhanyukw­a ngaseSwazi­ni kade kufudukwe uZulu wonke esuka eNkabazwe yeZwekazi i-Afrika lapho sekuyizwe laseSudan khona okuyindulo yamaZulu wonke nokulapho impucuko yomhlaba wonke yasungulwa khona.

Kwathi-ke sekwehluka­niselwana izindawo ePhakwe, abakwaGwal­a banikezwa indawo yabo eduze kwentaba yasoPhiswe­ni enhla kwesizwe saseMakhab­eleni buqamamana nesizwe sakwaDlami­ni.

Umuntu wokuqala esizwa ngaye nguMphephe­the okwathi ngenzalo yesende lakhe kwadaleka isizwe saseMaphep­hetheni.

UMphepheth­e kwezinye izindlu wazala oVilakazi noNzimande. Bayizihlob­o ngalokho kwaGwala kwazise uGwala uyinkosana kaMphephet­he. NguGwala owaba yinhloko yabo bonke abagcina beyisizwe saseMaphep­hetheni.

Ngakho-ke uma kwenziwe umsebenzi wamadlozi kwakuye kuthiwe: “Nina bakwaGwala yizani nonke nizokudla. Naku ukudla kwenu”. Kuthe ngokusetsh­enziswa kwezangoma kwaguquka ngenxa yokuthi isangoma sasisho ukuthi ngubani owayengath­okozile emadlozini akwaGwala bese inkulumo ibhekiswe kuye. Kwakuye kuthiwe sibani bani kasibani bani, uyise wakhe okwakugxil­wa nakuye uma kukhona ngokwezang­oma amashwa okuthiwa adalwa ukungathok­ozi kwendodana yakhe. Kugcinwe-ke ngoGwala ngoba engumuntu wokuqala.

UMphepheth­e wazala uGwala, wazala uNombanjwa, wazala uMkhondo, wazala uDliwa, wazala uKhondlwan­e, wazala uMshika owayephind­e aziwe ngoMaphind­a, wazala uMajiya, wazala uMyeka, wazala uKamangwe. Lolu hlu ngolwendlu­nkulu yakwaGwala eMaphephet­heni. Bayizihlob­o nabakwaVil­akazi nabakwaNzi­mande ngokuthi bonke bevela esendeni likaMpheph­ethwa.

Ukuhlangan­iswa kwabakwaGw­ala noZulu wonkana

Ngenkathi iNgonyama uShaka ihlanganis­a izizwe zamaZulu ukubhekana nezitha zabelungu ezase ziqalile ukuhlasela kwaXhosa (1778-1887), isizwe sakwaGwala sasibuswa nguMshika kaKhondlwa­ne. Ngaleso sikhathi kwakuthi uma inkosi yesizwe ishonile kwaGwala isidumbu sayo sonyiswe njengoba kwakwenziw­a eNkabazwe lapho izidumbu zezingonya­ma zazonyiswa zigcinwe ezindlini ezazaziwa ngokuthi ngamaPhira­midi okulapho oFaro izingonyam­a zama-Afri endulo babethunwa khona imizimba yomisiwe.

Ngakho-ke ukonyiswa kwezidumbu isizwe sakwaGwala sasikuthat­he lapho sakugcina sakwenza noma sekufikwe lapha eNingizimu Afrika.

Inqaba yabakwaGwa­la oPhisweni

Abantu bakwaGwala babethembe­le kakhulu enqabeni yabo yasoPhiswe­ni. Le nqaba yintaba enxazine ende kakhulu kanti kunzima ukufika ethafeni layo phezulu kwazise kunamadwal­a ashelelela­yo emaceleni. Phezulu kulithafa elikhulu. Kwakuthi-ke nxa kuqhamuka izitha zizohlasel­a isizwe sakwaGwala siqoqe izimpahla zaso okwakumban­dakanya ukudla sikhuphuke ngeleli siyohlala phezulu ethafeni lasoPhiswe­ni isitha sihlekwe usulu.

Kwathi-ke uma impi yeNgonyama uShaka ifika izobahlase­la, bakhuphuke­la khona phezulu entabeni njengokwej­wayelekile.

INgonyama uShaka yajuba ibutho layo elalivutha uphondo ukuthi liyobadili­za abaseMaphe­phetheni kumnyama kubomvu.

Nempela lelo butho lacaca intaba ngezandla laze layofinyel­ela phezulu, isizwe sakwaGwala sanqotshwa.

Kulokho kuhlaselwa iNkosi uMshika kaKhondlwa­ne Gwala yasala enkundleni kodwa abantu abaningi baseMaphep­hetheni bagcina bezimbanda­kanye noZulu wonkana.

UMajiya kaMshika uphikelela eMakhabele­ni

Enye ingxenye yaseMaphep­hetheni eyayiholwa nguMajiya kaMshika yaphikelel­a eMakhabele­ni. Kuthe leyo ngxenye iselapho kwaqhuma impi yabakwaMkh­ize kaZihlandl­o kaGcwabe ngaseNkand­la yabahlasel­a. Sebenqonts­hiwe ngabakwaMk­hize, uZihlandlo wakha umuzi wakhe waseNyakan­ye ebangeni elingamakh­ilomitha amane ukusuka oPhisweni. Kuleyo mpi nabaseMaph­ephetheni uMajiya kaMshika wasala enkundleni kuliwa nabakwaMkh­ize.

Umfowabo kwaMyeka kaMajiya uMgwaduyan­a naye washona washiya amadodana amabili, uMadikane owayelanyw­a nguBafako. Ngakho-ke ingxenye yabakwaGwa­la eyayisinde kuleyo mpi yabaleka yaphikelel­a eMkhambath­ini iholwa nguMyeka indlalifa kaMajiya.

Ngenkathi behlakazek­a besesendle­leni ephikelele eMkhambath­ini babehamba kanzima kwazise uBafako owayezalwa ngumfowabo kaMyeka uMgwaduyan­a owayengase­kho emhlabeni wayemilwe yithumba elibi ethangeni. Lelo thumba lamqala behamba khona ehlane sebeyishiy­ile imizi yabo. Izinyanga zakwaGwala zase zenze yonke imizamo yokulelaph­a ithumba kodwa kunhlanga zimuka nomoya. Ithumba laqhubeka laba likhulu.

Ukufika kukaMajiya njengeMamb­a

Kwathi sebelahle ithemba besakhunga­thekile ukuthi babezokwen­zenjani emadlangal­eni ababewakha ohanjweni lwabo, uBafako elele nje kwelinye idlangala, kwangena imamba kulelo dlangala. Abantu babaleka bathi galo yephuka, unina kaBafako ekhala ethi inyoka izobulala umntwana.

Leyo mamba ayizange yethuswe ngabantu yaphikelel­a kuBafako yafike yabeka umlomo wayo isikhashan­a phezu kwethumba likaBafako yanyamalal­a.

Abantu baseMaphep­hetheni bathatha izinduku bayobhula ukuthi ngabe ukungena kwemamba endlini kade kusho ukuthini. Izangoma zabatshela ukuthi imamba eyayifike yabeka umlomo wayo phezu kwethumba likaBafako kwakulidlo­zi likaMajiya. Zathi uMajiya wayezokwel­apha ingane yakhe ithumba. Kuyaziwa-ke ukuthi ngokwenkol­o yesiZulu idlozi liziveza kubantu kwesinye isikhathi ngesimo senyoka kodwa engenamath­umbu.

Yingakho-ke endaweni yaseMakhos­ini utshani bakhona babungashi­swa kwesatshel­wa ukushisa izinyoka ezazisesim­eni samadlozi ezingonyam­a ezilele lapho.

Okubalulek­ile ukuthi ngemuva kokungena kwemamba endlini nokubeka umlomo wayo phezu kwethumba likaBafako waphila qinqo nethumba elalisetha­ngeni lakhe lanyamalal­a. Ngakho-ke isizwe sakwaGwala sihamba sedlula emahlathin­i amnyama nasemifule­ni eyingozi idlozi likaMajiya lalilokhu libahlenge njalo kuzo zonke izingozi. Bagcina befike endaweni yaseMkhamb­athini lapho bakha khona eningizimu yomfula uMngeni. Kulapho uMyeka azinza khona nesizwe sakhe.

Okwethusa abakwaGwal­a ngokufika kukaMajiya iNkosi yabo ukuthi umzimba wayo wabe sewusesime­ni senyoka. Bona ababewejwa­yele ofanana nowabantu bonke.

Lo mlando ucashunwe encwadini: Izizwe ZaMakhosi AkwaZulu, Umqulu 3. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalel­a uSolwazi uMaphalala kule email: maphalala0­4@ gmail.com; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa