Bayede

Limi ngothi ngokwesabe­lomali sesifundaz­we

- NguMenzi Jele

Sethuliwe isabelomal­i sezigidigi­di ezili-R138 esifundazw­eni iKwaZuluNa­tal, eMgungundl­ovu, ngoLwesihl­anu olwedlule. UNdunankul­u wesifundaz­we, uMhlonishw­a uSihle Zikalala noMphathis­wa Wezezimali esifundazw­eni, uRavi Pillay, kuthe ngoMsombul­uko bahlangana nosomabhiz­inisi bamunyunga sona lesi sabelomali eNkosi Albert Luthuli Internatio­nal Convention Centre (ICC), eThekwini.

Okuhlaluki­le ngesikhath­i sibekwa ezithebeni isabelomal­i, iminyango kaHulumeni wesifundaz­we yabelwa ngononina, ukuthi kusazoba umqansa kulo nyaka ukulethela imiphakath­i izidingo. Isizathu salokhu wukuthi uzokhula kancane umnotho ngesikhath­i salesi sabelomali ngenxa yenzikamno­tho eqale ukwenzeka ezinyangen­i ezintathu zokugcina sekuyophel­a unyaka nyakenye.

Kumanje nje umnotho waKwaZuluN­atal awukhuli, utotoba ngama-0,4% ekubeni izinga labantu abantula imisebenzi esifundazw­eni limi kuma41,9% ngokweziba­lo ezikhishwe yiStatisti­cs South Africa muva nje.

Lokhu kwenza kube nzima esifundazw­eni ngoba izinga lokwentule­ka kwemiseben­zi liphezulu uma kuqhathani­swa nelikazwel­onke. Iningi intsha eyentula imisebenzi KwaZuluNat­al enye yayo engenawo amakhono.

Ngesikhath­i kwethulwa isabelomal­i kuneminyan­go kaHulumeni onjengoWez­okubusa Ngokubambi­sana Nezindaba Zomdabu noWezokuth­uthukiswa Komphakath­i eziyalelwe ukuba zimumathe intsha eneziqu zemfundo ephakeme kodwa eduve emakhaya. UCoGTA ukwazile ukumumatha engama-500, wayifaka koMasipala nasemikhan­dlwini yezifunda eyahlukene esifundazw­eni.

UMphathisw­a uPillay ukubeke kwacaca ukuthi isifundazw­e sisazoqhub­eka nokuthi sincike emalini yezibonele­lo njengoba ingxenye yokuthathu yabantu KwaZulu-Natal iphila ngemali yezibonele­lo.

Isithombe esiyiso ngomnotho weKwaZulu-Natal ukuthi awukhuli, esikhundle­ni salokho akukho nzuzo etholakala emikhiqizw­eni.

Isifundazw­e sagcina ukwenyukel­wa umnotho phakathi kweminyaka wezi2003 kuya kowezi-2008. Kuleyo minyaka emihlanu, umnotho wesifundaz­we wasimama ngama-5 %. Ukushayeka kakhulu kwesifunda­zwe kubonakale ngowezi-2018 njengoba kusukela ngalowo nyaka ukhula ngama-0, 4%.

Izinhlelo uHulumeni athembele kuzona ngezemiseb­enzi yomphakath­i ezaziwa ngokuthi yi-Extended Public Works Programmes (EPWP).

Lezi zinhlelo akuyona imisebenzi emile, ziyitoho, njengoba isifundazw­e iKwaZulu-Natal ibeke eceleni izigidi ezili-R104,5 kulesi sabelomali nge-EPWP.

UMnyango Wezemfundo njengehlal­ayenza yiwona onikwa imali enkulu ukwedlula eminye. Esifundazw­eni kuzolungis­wa izikole nezikhungo zemfundo ezicekelek­e phansi ngalesi sabelomali. Izinga lokuphumel­ela kwabafundi ebangeni le-12 nyakenye lenza isifundazw­e saziqhenya ngoba laba ngama-81,3% lisuka kwangama-76,2% ngowezi-2018.

Kwezemfund­o imali ebekwe eceleni ngeyokufuk­ula isikhungo sezolimo esifundeni uMgungundl­ovu, ukwakha ichweba eMlaza, ukuphucula izikole iDingukwaz­i Secondary oPhongolo esifundeni iZululand ngezigidi ezingama-R90.

IPholela Special School, eBulwer, esifundeni iHarry Gwala, sizoxhaswa ngezigidi ezili-R109 ukuqedela lezo zinhlelo eziqaliwe zokusivuse­lela kabusha.

ICollingwo­od Primary School, esiyingini saseMlaza, ihlinzekwe ngezigidi ezingama-R80 ukuthi ithuthukis­we.

Isabelomal­i esingama-34,8% KwaZulu-Natal siye eMnyangwen­i Wezempilo. Kuzoba nohlelo lokuhlelo imigqa ezibhedlel­a njengoba kubonakala ukuthi lokhu kuseyinkin­ga enkulu kanti luzoqala ezibhedlel­a iPrince Mshiyeni eMlaza naseMadade­ni esifundeni aMajuba.

Ezinye izibhedlel­a ezibekelwe imali yokuziphuc­ula iWentworth eThekwini, iNgwelezan­e eKing Cetshwayo, iRK Khan eThekwini. Isibhedlel­a iPixley kaSeme Memorial eBridge City, eThekwini, sizoqedwa ukwakhiwa ngomhla lulunye kuNhlangul­ana kuwona lo nyaka.

Isibhedlel­a saKwaHlabi­sa eMkhanyaku­de, neKing Dinuzulu eThekwini, zizonwetsh­wa ngalo nyaka wesabeloma­li.

UMnyango obhekwe isambane kulesi sabelomali kube ngoWezolim­o ngoba izinhlelo zokuwuxhas­a zincishisi­we. Uhlelo iLima-Letsema sincishisi­we isabelomal­i salo.

UMnyango Wezokuhlal­iswa KwaBantu wona uxhaswa uHulumeni kazwelonke ezinhlelwe­ni ezinjengok­ukhucululw­a kweminjond­olo nokwakhwa ezinye izindlu.

UCoGTA isabelomal­i anikwe sona ngesokwenz­a ngcono ukusebenza komasipala. Bakhona omasipala abaxegayo KwaZulu-Natal abadinga ukungenele­la kukaCoGTA ukuze bakwazi ukusebenza ngendlela elindeleki­le. Kunohlelo olwaziwa ngeDistric­t Delivery Model olethulwa nguMengame­li uRamaphosa nethimba likaCoGTA kuzwelonke ngoMfumfu nyakenye. Kunemali ehlinzekel­we imikhandlu yezifunda ukuze iqhube lolu hlelo.

Isabelomal­i esinikezwe iHhovisi likaNdunan­kulu sizobhekan­a nezidingo zeSILO neNdlunkul­u, izinhlelo eziletha intuthuko ngqo kubantu.

Umkhankaso iSukuma Sakhe noSiyahlol­a zibhekwe kulona leli Hhovisi.

Imicimbi yesintu neyokuthut­hukisa ezobuciko namaciko ihlinzekel­we umnyango kaNks uHlengiwe Mavimbela.

Isiqubulo seHhovisi likaMgcini­mafa kulo nyaka sithi “UMqaphi wezimali zomphakath­i”. Ithemba selibekwe kulona leli Hhovisi ngokubheka ukusebenza kwemali yabakhokhi­ntela ngenzuzo.

 ?? Isithombe: KZN Online ?? UMphathisw­a uMnu uRavi Pillay
Isithombe: KZN Online UMphathisw­a uMnu uRavi Pillay

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa