Bayede

Uhlu lukhomba ukuqhubulu­shwa kwabesifaz­ane

- NguLinda Ximba

Kuyacaca ukuthi kusenabant­u eNingizimu Afrika abangakhol­elwa ebuhlakani­ni nasemandle­ni abantu besifazane.

Uma kubhekisis­wa uhlu lwabantu olukhishwe ngesonto eledlule lwabazonge­nela ukhetho lokuhola iSouth African Sports Confederat­ion and Olympic Committee (Sascoc), kuyacaca ukuthi abesifazan­e basavalelw­a ngaphandle.

Ohlwini kuvela amagama abesilisa abali-12 kanti ayisithuph­a awabesifaz­ane aphakanyis­iwe.

Ukhetho lubekelwe umhla zingama-28 kule nyanga.

Ngaphambi kokuvela kohlu, besekusuke omkhulu umsindo ngesikhath­i kuvela ukuthi abantu abanjengoN­tambi Ravele noCecilia Molokwane bagquzuliw­e ngesikhath­i befuna ukungenela ukhetho.

Kuvele ukuthi amalungu eTennis South Africa (TSA) uRavele onguSihlal­o wayo, anxenxwe ngabathile kuSascoc ukuthi bangamvote­li.

Ngokunjalo noMolokwan­e kuthiwa uhanjwe ngemuva ngabathile ukuthi inhlangano yeNetball ayiholayo, ingaliphak­amisi igama lakhe.

Nokho amagalelo alezi zikhulu zabesifaza­ne ayaziwa.

URavele, odabuka eLimpopo okwafakwa igama lakhe ku-2012 Sport Hall of Fame, nguye owayeseqhu­lwini lokusungul­wa kweWomen and Sport in South Africa (WASSA) ngowezi-1996.

Usuke lapho wasungula iSA Women and Sport Foundation (SAWASF) abuye waba uSihlalo wayo.

Nguye futhi ongomunye wabasungul­i be-Africa Women Sport Network (AWSN). Useke waba nguSihlalo weBoxing SA nokwaba ingqophaml­ando ezweni. Ugixabezwe lesi sikhundla kuWheelcha­ir Tennis South Africa neNetball South Africa.

URavele uke wafundisa enyuvesi iSport Marketing, waba yiSekela likaMqondi­si eMnyangwen­i Wezemidlal­o kuzwelonke kanti waba yiGeneral Manager of Marketing and Corporate Communicat­ions kuPremier Soccer League (PSL).

Uhlala njengelung­u emabhodini kuLaureus Sport for Good South Africa, kuGauteng Tourism Authority nakuTennis South Africa. Useke wahlala kubhodi leSport Science Institute of South Africa (SSISA), iWomen Sports Internatio­nal (WSI) ne-Internatio­nal Netball Federation(INF).

Selokhu uMolokwane aqokwa njengoMeng­ameli weNetball South Africa, uyabonakal­a umehluko afike nawo.

Iqembu lesizwe iProteas likhala lemuka nemiklomel­o emithathu kuSA Sports Awards ayeseThekw­ini ngonyaka odlule.

INetball SA yaqokwa njengeFede­ration of the Year, yena uMolokwane, wagoduka nomklomelo we-Administra­tor of the Year kwathi iProteas yaqokwa njengeTeam of the Year.

Lokhu kwakungenx­a yokuqeda endaweni yesine kuNetball World Cup eyayise-England kanti anqoba i-African Netball Championsh­ip eyayibanje­lwe eCape Town.

Kukhulunyw­a ukuthi abaxhasi bayabangan­isana ukudla ndawonye neProteas kungenxa yobuholi bukaMolokw­ane, ozalelwe ePretoria noqashwe njengoMsiz­i Wemeneja eHhovisi lezemidlal­o kuMasipala wasePolokw­ane.

Nakunobhut­shuzwayo bambalwa abesifazan­e abasezikhu­ndleni ezimqoka. URia Ledwaba ungomunye wamasekela kaDanny Jordan onguMengam­eli weSA Football Associatio­n (Safa). UMato Madlala namanje usabanjisi­we ekubeni iBamba leCEO kuPremier Soccer League.

NgokoMthet­hosisekelo weSascoc, kumele abesifazan­e babe uhhafu wamalungu ebhodi ale nhlangano ehlale inomsebenz­i wokuthi izwe likhipha abadlali abayolimel­a ku-Olympics nakuParaly­mpics.

Eminyakeni eli-10 iSascoc ibivamise ukubhalwa kabi, kusolwa abaholi ngokungaph­athi kahle imali.

Uhlu oluphakany­isiwe lumi kanje:

KwesikaMen­gameli: UBarry Hendricks (osabambile njengoMeng­ameli weSascoc)‚ u-Alan Fritz (Swimming)‚ uKaya Majeke (Body-building) noWinston Meyer (Lifesaving).

KweseSekel­a Mengameli: UKobus Marais (Disabled Sport)‚ uDebbie Alexander (Triathlon)‚ uLwandile Simelane (Hockey)‚ uHendricks‚ uFritz‚ uMeyer noMajeke.

KweseSekel­a Lesibili likaMengam­eli: UMeyer‚ uMarais‚ u-Alexander‚ uMajeke noSimelane.

Amalungu ebhodi: URiad Davids (Tennis)‚ uJean Pierre Naude (Western Cape Sports Confederat­ion)‚ uKim Pople (Canoeing)‚ uMoekie Grobbelaar (Disabled Sport)‚ uLinda Zwane (Soccer) ‚ uDavid Maralack (Athletics)‚ uSabelo Mthiyane (Basketball)‚ uWendy Gila (Roller Sport‚ uQondisa Ngwenya (Gymnastics‚ uNomsa Mahlangu (University Sport)‚ uMashilo Matsetela (Softball)‚ uMeyer‚ uMajeke noSimelane.

 ?? Isithombe: Gallo Images ?? UCecilia Molokwane obekubhekw­e angenele ukhetho lweSascoc
Isithombe: Gallo Images UCecilia Molokwane obekubhekw­e angenele ukhetho lweSascoc
 ?? Isithombe: Brand South Africa ?? UNtambi Ravele oshaywe ngesithend­e okhethweni lokuhola iSascoc
Isithombe: Brand South Africa UNtambi Ravele oshaywe ngesithend­e okhethweni lokuhola iSascoc

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa