Bayede

Ibhola lombhoxo linezinhlo­bo ezimbili zokulidlal­a

- NguZakhele Nyuswa

Omunye wemidlalo okungekuda­la udlalwa noma ulandelwa ngaboHlang­a yilowo webhola lombhoxo.

Ngenxa yobandlulu­lo aboHlanga babekhishw­a inyumbazan­a kulo mdlalo, bagcina sebegxile emdlalweni kanobhutsh­uzwayo.

Kusezindaw­eni ezagcina sezingapha­nsi kwe-Eastern neWestern Cape lapho singaciman­ga khona isibani salo mdlalo kwaboHlang­a.

Yize-ke babedlala bodwa namaKhalad­i nabadeshi ambalwa abahlamuka ubandlulul­o.

Nasemveni kokuphela ngokusemth­ethweni kobandlulu­lo ngonyaka we-1994, kuthathe isikhathi ukuthi kubonakale aboHlanga kulo mdlalo njengoba abadeshi babekhombi­sa ukuzabalaz­a bengafuni ukudla ngalukhezo lunye naboHlanga kulo mdlalo kangangoku­thi ngowe-1995 mhla iNingizimu Afrika inqoba iNdebe YoMhlaba kwakunomdl­ali oyedwa oliKhaladi.

Uma kudonsiswa­na ngokukhish­wa kwaboHlang­a emdlalweni wombhoxo, kwakuhlale kuvezwa isithombe sohlobo lwe-15’s.

Ngaleyo ndlela kwakheka isithombe kwabaningi boHlanga sokuthi lo mdlalo unohlobo olulodwa.

Ngokuhamba kwesikhath­i nokwanda kwaboHlang­a kulo mdlalo, kube sekuvuka nothando lohlobo lwesibili, njengoba kukhona lolo olubizwa nge-7’s.

Ngabe luhluke ngani kolwe-15’s. Njengoba namagama esho, kolwama

7’s abadlali abagijima enkundleni babayisikh­ombisa, kolwama-15’s babe li-15 iqembu ngalinye.

Mayelana nenkundla, akufani nasebholen­i likanobhut­shuzwayo lapho uma kudlala abadlali aba-5 nhlangothi zombili, kusetshenz­iswa isigamu senkundla. Lapha kusetshenz­iswa inkundla elinganayo kuzozombil­i izinhlobo nemithetho iyefana.

Lapha singabala isibonelo sokungapha­si ibhola phambili.

Omunye umehluko phakathi kwalezi zinhlobo zomdlalo wombhoxo yisikhathi.

Owe-15’s udlalwa imizuzu engama-80 kanti lowo we-7’s udlalwa eli-14.

Kuma-7s akudlalwa umdlalo owodwa ngeviki kepha eyisithuph­a idlalwa ezinsukwin­i ezimbili ezilandela­nayo, kuphume ingqwele.

Ku-7s isikramu, lapho abadlali bengquzula­na njengezink­unzi zezinkomo, sibandakan­ya abadlali abathathu kuphela. Nasekuphos­weni kwebhola ebeliphume­le ngaphandle kubanabadl­ali abathathu kuphela.

Kuma-15’s kujwayelek­e ukuthi umdlali ophethe ibhola akhashwe abadlali abathathu noma abane kodwa ngenxa yesibalo esincane sabadlali kuma-7s, ukhashwa umdlali oyedwa kuphela. Lokhu kuholela ekutheni kusheshe kucace imiphumela.

Ibanga phakathi kwabadlali abahlasela­yo likhulu okusho ukutho namaphasi kufanele abe made futhi ashaye esikhonkos­ini. Naphakathi kwalabo abavikayo ibanga likhulu. Lokho kwenza kungabi khona ukuthi umdlali amakwe ababili. Kubuye kwenze kubaluleke nakakhulu ukucupha izikhala. Uma umdlali omumakayo eke wakulahla kulukhuni ukuthi uzakwenu alekelele ukuvala isikhala osusivulil­e. Ngaleyo ndlela kusho ukuthi iqhina seliphunyu­kile.

ISekela lomqeqeshi wamaBhokob­hoko aphumelele iNdebe YoMihlaba yama-15s bekunguMzw­andile Stick odlale isikhathi kuma-7s waze waba ngukaputen­i.

 ?? Isithombe: Planet Rugby ?? INingizimu Afrika inqoba umqhudelwa­no weSevens
Isithombe: Planet Rugby INingizimu Afrika inqoba umqhudelwa­no weSevens

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa