Bayede : 2020-03-13

NEWS : 3 : 3

NEWS

BAYEDE 13 KUNDASA / 19 KUNDASA 2020 3 ISIFUNDO NGEPOLITIK­I NEPOLITIKI YEZOMONTHO KWENINGIZI­MU AFRIKA: Isifundo esinsukumb­ili kubunga uNhlanhla Mtaka, ungoti kupolitiki nakupoliti­ki yezomnotho, ebambisene nosomnotho, izazi zezepoliti­ki nosomlando abaqamathe­kile. E-Opera Theatre | ngoLwesine zili-16 kuya ngoLwesiHl­anu zili-17 kuMbasa wezi-2020 eThe Playhouse, 231 ku-Anton Lembede Street, eThekwini | ngele-09h00 kuya kwele-16h00 USolwazi uSomadoda Fikeni USolwazi uBonke Dumisa U-Aubrey Matshiqi USolwazi uHamilton Simelane UXolani Dube UKhaya Sithole UGugulethu Xaba 16 kuMbasa wezi-2020 17 kuMbasa wezi-2020 Imibukiso nezinkundl­a zokucobele­lana kuzoba khona Isingeniso kuPolitiki nakuPoliti­ki Yezomnotho Okuvamile nokuguquka­yo emveni kwesikhath­i ngobhaloml­ando olucwaning­iwe Ukukhishwa inyumbazan­a kupolitiki IPolitiki yokhetho: Ukuzibanda­kanya ngale kokhetho Udaba lomhlaba (inhlabathi) INingizimu Afrika: Ngale kokugwaman­dwa kombuso UBukhosi nokubusa ngokomdabu Bekisa indawo ku- kusukela ngele- www.quicket.com/Inkundlaya­bantu 18h00, 06 kuNdasa wezi-2020