Bayede : 2020-03-13

IPOLITIKI YEZOMNOTHO : 8 : 8

IPOLITIKI YEZOMNOTHO

BAYEDE 13 KUNDASA / 19 KUNDASA 2020 8 UMBONO WEPHEPHAND­ABA IPHEPHA LABOHLANGA UMA UNOMBONO: Thumela imibono yakho kuleli kheli: P.O. Box 533. Incwadi yakho kumele ibe negama nekheli lakho futhi ingeqi emagameni angamakhul­u amathathu. Incwadi kumele ifinyelele kuMhleli lingakasha­yi ihora lesihlanu ngemiSombu­luko. editor@igunundu.com. FAX: +27 (0) 86 511 4171 . Umhleli unelungelo lokufingqa incwadi ebhalwe yeva enanini elibekiwe lamagama. www.bayedenews.com EMAIL: