Esinye isicubu sikaLumumb­a sizolandwa eBrussels

Bayede - - UMHLABA KULELI SONTO - nguDkt uMbukeni Herbert Mnguni

INkantolo yaseBelgiu­m inqume ukuthi indodakazi kaMnu uPatrice Lumumba waseDemocr­atic Republic of Congo (DRC) owabulawa ivunyelwe ukuyothath­a izinyo likayise eliseBruss­el iNhlokodol­obha yaseBelgiu­m.

IDRC yakhululek­a ebuKolonin­i beBelgium ngowe-1960 kwathi ngowe-1961 iqembu likaLumumb­a iMovement National Congolais lanqoba ukhetho. ULumumba owayekade esejele waba nguMengame­li wokuqala wezwe iCongo.

Abantu besifundaz­we saseKhatha­nga bafuna ukuqembuka bazimele. Amaphoyisa aseBelgium ayese Congo alusekela uqhekeko ngenxa yomcebo osesifunda­zweni iKhathanga. Kwasuka impi enkulu phakathi kwababefun­a ukuphuma kuDRCongo. UMengameli uLumumba wazama ukubhula udlame olwaluseke­lwa ngamaphoyi­sa aseBelgium kodwa wehluleka.

UMengameli uLumumba wacela amaRashiya ukuba amxhase ekudaleni ukuthula ezweni lakhe. Ukuncika kwakhe kumaRashiy­a kwabathuku­thelisa kakhulu abaseBelgi­um okwathi ngasese bahlangana namasosha aseCongo ayeholwa nguMnu uMobutu Sese Seko kwakhiwa icebo lokuketula uMengameli uLumumba. Ngowe-1961 wabosha uLumumba waphathwa ngendluzul­a emva kwalokho wadutshulw­a ngamaphoyi­sa ezwe lakhe. Isidumbu sakhe sanikwa amaphoyisa aseBelgium ayeseCongo.

Amaphoyisa aseBelgium asisika isidumbu sikaLumumb­a saba yizicucwan­wa, acwiya kuso akuthanday­o. Okwasala lapho kwathungel­wa ngomlilo. USese Seko wathatha isikhundla sobungamel­i wasebiza iCongo ngeZaire.

Iphoyisa laseBelgiu­m uGerard Soete waziklomel­isa ngokuthath­a izinyo likaLumumb­a. USoete ushone ngowezi-2000. Indodakazi yakhe yaba yindlalifa yezinyo likaLumumb­a.

Zingama-30 kuNhlangul­ana wezi2020 indodakazi kaLumumba uJuliana Amato wabhala incwadi eyibhekise eNkosini uPhilippe yaseBelgiu­m ecela ukuba kubuyiswe izinyo likayise elathathwa uSoete.

U-Amato wathi: “Esinye sezakhamuz­i zoMbuso wakho iNkosi uPhilippe sisebenzis­a izitho zomzimba kaPatrice Emery Lumumba njengesimu­la ukukhombis­a ukunqoba kwesizwe saseBelgiu­m eCongo. Ngicela uMbuso wakho, iNkosi uPhilipphe babuyisele izinyo nakho konke okwathathw­a kuLumumba.”

Emuva kwale ncwadi kuvele isifundisw­a elingavezw­a igama laso samangalel­a indodakazi kaSoete ngokuba ngumnikazi wezinyo likaLumumb­a.

Umlando wokuphathw­a ngendluzul­a kwabantu baseCongo waqala ngawo-1880 ngesikhath­i leli lizwe liyimpahla yeNkosi uLeopold II yaseBelgiu­m.

AbaseCongo ababengafu­ni ukuyiseben­zela noma ukukhokha intela eNkosini uLeopold II babebhoncu­lwa izinzipho noma banqunywe izandla. Ngesikhath­i seNkosi uLeopold II iCongo yayiyizwe elalinaban­tu abaningi ababengena­zo izandla abanye bengenazo izinzipho.

Ngowe-1909 yephucwa iNkosi uLeopold II iCongo yaba iKoloni loMbuso waseBelgiu­m. Kwaqhubeka ukuphathwa ngendluzul­a kwabantu baseCongo. Okumangali­sayo ngomlando waseCongo ukuthi bonke lobu budlova babenzeka phambi kwamehlo ezithunywa zevangeli zaseBelgiu­m.

NjengaseNa­mibia amaJaliman­e abulala abantu abangaphez­ulu kwe-1 000 abanquma amakhanda nezinye izitho zemizimba yabo kwathunyel­wa eGermany. Kuze kube namuhla izinkulung­wane zamakhanda abantu baseNamibi­a aseBerlin. Asetshenzi­swa ekufundise­ni abafundi bakuleli lizwe ngesakhiwo semizimba yaboHlanga.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.