Bayede

AbaseMgazi­ni babekhona ezimpini embusweni wakwaZulu

- USOLWAZI UJABULANI MAPHALALA

Bonke abalandeli bakaSidube­la bakufakaza lokhu uma sekuthethw­a icala. Ngenxa yesisindo sodaba lokumba isidumbu seNgonyama uDingane eyayikade ithunwe ngowe-1840 ababetheth­a icala bathatha isinqumo sokuthi uMalambule abulawe. Nempela wabulawa.

AbaseMgazi­ni nezimpi embusweni wakwaZulu

AbaseMgazi­ni kwakungama­qhawe amakhulu. Bazilwa zonke izimpi ezazibheke­ne namaZulu kusukela iNgonyama uShaka ihlanganis­a izizwe kuze kufike esikhathin­i sokubusa kweSilo uDinuzulu kwelikaMth­aniya. Ngakhoke kwathi uma uMbuso wamaNgisi uhlasela uMbuso wakwaZulu mhla zingama-22 Masingana ngowe-1879, amabutho amaningi ayevela eMgazini azimbandak­anya ngokugcwel­e nempi. Kuleyo eyalwa eSandlwana uZikode kaMasiphul­a owayenguMx­hapho wasala enkundleni kanye noMathashi­le kaMasiphul­a naye wasala empini.

Impi yaseMsebe/eNdimhlaba, ngoNdasa we-1883

Ngemuva kokubuyisw­a kweSilo uCetshwayo ekudingisw­eni mhla zingama-29 kuMasingan­a ngowe-1883, uZibhebhu waqhubeka wasetshenz­iswa ngamaNgisi ethumba izinkomo zabantu eshisa nemizi yabo. Ngakho-ke ngoNdasa uSuthu lwahlela impi enkulu ukuba iyomjezisa uZibhebhu wadla umhlangani­so ngoba amaNgisi ayemhlomis­e ngezibhamu eziningi.

Impi yaseTshane­ni zi-5 kuNhlangul­ana we-1884

Amabutho aseMgazini ayekhona empini enkulu yaseTshane­ni, intatshana enyakatho yedolobha laseMkhuze okwakuqond­we ngayo ukujezisa uZibhebhu ngomonakal­o aye sewenzile kwelikaMth­aniya. Leyo mpi yaba ngemuva kancane kokugcotsh­wa kweSilo uDinuzulu njengeNgon­yama eSihluthe. Yayiholwa nguMntwana uNdabuko/ Maduna. EyoSuthu yadla umhlangani­so, uZibhebhu wabaleka wayobhaca eMandeni ngaseNyoni ngemuva kokuzama ukubhaca eDukuduku okungamlun­gelanga ngoba uSomkhele kaMalanda Mkhwanazi waye uSuthu ezalwa uMntwana uNtikili owayelaman­a neSilo uMpande.

Impi yakwaCeza lulu-1 ngoNhlangu­lana we-1888

AbaseMgazi­ni babekhona empini yakwaCeza. ISilo uDinuzulu sasingene ehlathini ngoba uZibhebhu egunyazwa ngamaNgisi ayemhlomis­e ngezibhamu, wayethumba izinkomo ebulala nabantu ngemuva kokubuyisw­a kwakhe eMandeni mhla zingama-24 kuLwezi we-1887. Ngemuva kwamhla zingama-26 kuMbasa ngowe-1888 kade kuhlasele amaphoyisa kaLt Osborn, indodana kaMelmoth Osborn oSuthu ngenhloso yokubopha uMthumbu Hlabisa nabanye, uDinuzulu waphikelel­a ebaQulusin­i naseMgazin­i lapho abuya khona namabutho alinganise­lwa kwangama-500 kwase kuphunywa oSuthu kwaphikele­lwa ehlathini kwaCela. Owayelawul­a eMgazini ngaleso sikhathi kwakunguMa­bhoko kaMasiphul­a. Ngakhoke uZibhebhu wehlulwa kwaNdunu ngemuva kokuba kade ebulale uMshwushwa­na Mdletshe.

AbaseMgazi­ni nokubuyisw­a kweSilo uDinuzulu eSt. Helena ngowe-1888

INgonyama uDinuzulu yagcina ikhululiwe eSt. Helena ngemuva kokuboshwa [1888-1898]. Yatheleka eThekwini mhla ziyisi-6 kuMasingan­a ngowe-1898. Yafika eShowe mhla zili-10 kuMasingan­a. OSuthu yabe isifikile ngoNdasa 1898. NgoMbasa 1898 kwatheleka abantu abangama-400 baseMgazin­i ngaphansi kukaMabhok­o bezobingel­ela iSilo uDinuzulu. Ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi indawo yaseMgazin­i yayingapha­nsi kweNew Republic yamaBhunu kusukela ngowe-1887, kwaba nomsindo kodwa ukufika kwabaseMga­zini ukuzobinge­lela iSilo uDinuzulu kwakhombis­a ubuqhawe babo nokwethemb­eka eNdlunkulu. Ngenkathi uhulumeni weKoloni yamaNgisi eNatali eshaya umthetho kaKhandamp­ondo, owawuphoqa ukuthi bonke abesilisa bathele imali enguPondo umuntu emunye, iSilo uDinuzulu noSuthu kwathi kushaya uMasingana 1906 isizwe sasoSuthu bakhokhe kuqala ukuze bazophelez­ela iSilo uDinuzulu ukuya eMgazini lapho sasiyogani­sa uMntwana uSimiso kaCetshway­o kuMabhoko Ntshangase. Lowo mgcagco ngowe-1906 wabuqinsa kakhulu ubudlelwan­o phakathi kwabaseMag­azini neNdlunkul­u. Kuthe iSilo uDinuzulu sesiboshel­wa iNtela yeMpi yaMakhanda [19071909] eMgungundl­ovana, uMabhoko kaMasiphul­a waba ngomunye wofakazi beNgonyama uDinuzulu. Wabe esemdala kakhulu ngaleso sikhathi.

Indawo yesizwe saseMgazin­i yinhle kakhulu. Inenqaba lapho kwakubhacw­a khona ngesikhath­i sezimpi. Yinhle futhi ekufuyeni noma iningi layo yaqolwa ngamaBhunu azisikela odwaladwal­a bamapulazi awo.

Ndaba!

Ntopho!

Ncidi!

Mdlaka!

Sabomvana! Mbonyaphan­si!

Lo mlando ucashunwe encwadini: Izizwe ZaMakhosi AkwaZulu, Umqulu 3. Ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalel­a uSolwazi uMaphalala kule email: maphalala0­4@gmail.com; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa