Bayede

EZIHAMBA PHAMBILI KWEZOKUXHU­MANA

-

UMTHEMELEZ­O WABENGUNI: Umthemelez­o ungenye yezindlela zokubayinx­usa lomndeni lapho kuvuka imilandu noma amavununun­du egceke angadala igcobo cishi ozalweni.

IZINDABA: Isikhulu samajele KwaZuluNat­al esisamisiw­e, uMnu uMnikelwa Nxele, sikhala ngetulo langaphaka­thi lokusikhip­ha emsebenzin­i njengoba sivinjwe ukuba singene ehhovisi laso.

UMBIKO OKHETHEKIL­E: Usendo lweNkosi u-Adam Kok III luthimula ngomlando ohlanekeze­lwe. Bathi iNkosi yabo yasocongwa ngamadlagu­sha kubangwa umhlaba.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa