Bayede

USomtsewu akazange aliqonde isu likaCetshw­ayo

- NGUSHALO MBATHA

Kodwa-ke uSomtsewu wayedikibe­le. Umjuluko kwakuyimpo­phoma, ejuluke emqolo nangaphans­i kwamakhwap­ha, okwakungab­ukeki kahle ebhantshin­i lakhe lobusotsha. Wahamba engasavale­lisanga edube kwazinkomo ayeziphiwe. Kodwa wathi bazithumel­e emva kwesikhath­i.

Iqiniso ukuthi uZulu ayengabize­la amaNgisi eMlambongw­enya “ukuzobeka” uCetshwayo nje, kwakuzobon­wa namandla abo futhi. USomtsewu akazange abone ukuthi kwakukalwa amandla akhe ngenkathi ecelwa ukuba adubule. Kanti-ke abaphathi bakhe uSomtsewu kazange bamnike igunya lokubekela amaZulu umthetho.

Eminye yemithetho kaShaka wayelawula ngayo isizwe kwakunguku­jubela amabutho ibutho lezintombi elalingaph­ansi kwawo ngeminyaka lapho ayefanele ukukhetha amakhosika­zi. Kodwa uDingane wakuvala loko, kodwa ngokufa kwakhe wabuyiswa.

Lolu hlelo lwalulekel­ela amabutho ukuyoqomis­a endaweni eyodwa. Emuva kwempi yabantwana uCetshwayo wajubela iSangqu izintombi zoGudluthu­kela (Gudludonga).

UThulwana lona lwalujubel­a izintombi zeSitimane, ekubeni uDloko neNdlondlo ikhanda labo lalisentab­eni yaseziNdun­eni lapho imikhonto yaMakhosi asekhothem­e yayigqitsh­wa khona ajutshelwa ibutho lezintombi elalilisha iNgcuce. Iminyaka yalezi zintombi cishe yayingama-20.

Kwathi zizwa ukuthi iminyaka yamabutho ayejutshel­we zona yayicishe ibe ngama-50 ubudala, athumela lo mlayezo oNdini “Tshelani okaNdaba ukuthi ucu kalulingan­i. Angeke sigane le midodovu yamakhehla azosishiya khona manje nje, asenze abafelokaz­i.”

INgcuce yaqopha umlando ngokuba ibutho lokuqala ngqa ukungathob­eli isiqondiso sakoMkhulu. Kwaba yihlazo elingasuku­mi phansi, imindeni yalezi zintombi yase iziphoqa ukuwagana la makhehla. Iningi lazo lawagana la makhehla. Kodwa ezinye zabalekela emahlathin­i, emigedeni, esilungwin­i kanti ezinye zabalekela eSigodlwen­i sasekuBaze­ni.

Lesi Sigodlo sasihlala abesifazan­e ababehluku­nyeziwe kanye nalabo ababenukwe yizangoma. Lesi Sigodlo sakhiwa uCetshwayo engakabi yiNgonyama. Kodwa kukhona ezanqaba ukuwagana noma ukubaleka emakhaya, kulezo cishe ezaziyilis­humi zazo zajojwa ngemikhont­o izihlobo zazo zesilisa abafowabo, oyise nomalume zabulawa.

Kodwa abelungu baseSibubu­lungu batshelwa ukuthi uCetshwayo wayejoje izintombi ezazicishe zibe yizi-10 000. Eyayenza izindingil­iza sihlala ababaleki ababebuya yonke indawo nasesilung­wini imbala, cishe babeyizi-10 000 bebonke. Ukungazwan­i phakathi kwamaBhunu, amaNgisi noZulu kwakundlan­ge kangangoba uSomtsewu waphoqeka ukuba abikele abaphathi bakhe eLondon.

Okwenza isimo sishube kakhulu kwakuyizwe elalilisha iRiphabhul­ikhi yaseNtilas­ifali (Transvaal Republic) elalisenya­katho nomngcele wakwaZulu. Lali holwa nguMengame­li uMfu uThomas Burgers owayehlule­ka ukulawula uhulumeni wakhe owawugcwel­e ondlavini kanti futhi wawungenam­ali. USomtsewu wasemlutha wamtshela ukuthi uZulu wayezomhla­sela, kanti kwakungama­Ngisi kuphela ayengabavi­kela.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa