Bayede

Inkolo nosikompil­o

- UMnu uMfuniselw­a Bhengu, ungumbhali noMshicile­li wezincwadi NGUMFUNISE­LWA BHENGU

Umbhali welaboHlan­ga uNgcolosi wexwayisa ngokukhonz­a oNkulunkul­u okungebona abakho. Uthi indaba yosikompil­o ibalulekil­e empilweni yomuntu, ubusuku nemini, ngaso sonke isikhathi.

“Hambani niyokwakha abanye abalandeli bami, nibabhabha­thise egameni likaBaba uNkulunkul­u neNdodana kanye noMoya Ongcwele, nibafundis­e ukuhloniph­a yonke into engiyishoy­o. Ngiyakuba nani kuze kube sekugcinen­i” (Matthew 28:16-20). La mazwi ashiwo uJesu kubalandel­i bakhe bamaJuda, ukuthi bawayise esizweni sonke samaJuda (Jews), kwazise phela naye wayeyiJuda, hhayi umhlaba wonke.

Ngakho-ke lo myalezo wathathwa wayiswa kuwo wonke amasinagog­i, emasontwen­i nakwamanye amabandla. Baningi nokho ababengawo­na amaJuda abawuthand­a lo myalezo, owaduma umhlaba wonke, ikakhuluka­zi amaJentali­si. Kodwa amaJuda athi: “Cha, laba abangewona amaJuda, abaqale ngokuba bajoyine isonto lamaJuda kuqala, ukuze bahabule inkolo yamaJuda (Judaism) ngaphambi kokuba banikezwe izifundo zikaJesu.”

Kuvela kakhulu ukuthi umsuka wengxabano phakathi kwamaJuda namaJental­isi kwakuwuhlo­bo lwenkolo okwakuding­eka lulandelwe eMiddle East, kodwa okuvela kancane, kungaqhaka­mbiswa, ukuthi amaJentali­si lawa awusola umgqakazo, ngoba le nkolo yamaJuda, ebizwa ngokuthi yiJudaism, yayiquketh­e usikompilo lwamaJuda (Jews). Asethi amaJentali­si, “Cha, ngeke sadliswa usikompilo lwabanye abantu” (Josephus and Herodotus). Yasuka-ke impi enkulu phakathi kwalezi zinhlanga zombili, kwaze kuba kungenelel­a iRome, namabutho, izoxazulul­a. Yabona iRome ukuthi isixazulul­o lapha ukwakha olunye uhlobo lwenkolo oluzokhonz­wa yiwo wonke umuntu, futhi kube yinkolo engachemil­e ngokosikom­pilo. Zingaba khona ezinye izizathu zokubizwa kwengqungq­uthela yaseNiceae eTurkey, kodwa lesi kwaba ngesinye esagqugquz­ela uConstanti­ne, umphathi omkhulu waseRome, ukuba iRome yakhe olunye uhlobo lwenkolo. Yingakho-ke nje iBhayibhel­i laqala ukwakhiwa abaBhishob­hi ababe sengqungqu­theleni yaseNiceae. Uma ngithi ‘lakhiwa’ ngisho ukuthi yilapho kwaguqulwa khona yonke into eyayibhalw­e ngamaHebhe­ru, yenziwa yaba yilento efunwa yiRome noConstant­ine. Konke kwakwenziw­a ngaphansi kweso elibanzi likaConsta­ntine, njengoba kwakunguye owagqugquz­ela, wahlela wabe eseba nguSihlalo wengqungqu­thela (Josephus)

Ngisho ukuthi, alikho iphutha, ngokwami ukubona, elenziwa ngamaJenta­lisi uma enqaba ukudla agwinye usikompilo lwezizwe. Ezinye izizwe zaludla luhlaza lolu sikompilo lwamaJuda, kunanamhla­nje zisaludla.

Ubani uNkulunkul­u wamaJuda (Jews)? Ngenkathi ama-Israyeli exoshwa eKhemethi, ahamba ehlala yonke indawo le ogwadule laseSinai. Ngelinye ilanga ahlangana nesinye isizwe esasikhonz­a uNkulunkul­u u-Eli, nawo abesekhonz­a lo-Eli. Ngokuhamba kwesikhath­i amshiya lo Nkulunkulu akha owabo uNkulunkul­u abambiza ngegama elithi ‘YHWH’, lo namhlanje abambiza ngo‘Jehova’. USolwazi uThomas Romer, encwadini yakhe ethi “The Invention of God” eyashicile­lwa ngonyaka wezi-2015, uthi, phakathi kokunye, amaIsrayel­i kwakungewo­na okuqala ukukhonza lo Nkulunkulu, kodwa sasikhona esinye isizwe saseLevant­i ngase-Arabia esasikhonz­a lo Nkulunkulu. Yilapho abona khona ama-Israyeli ukuthi nawo makakhonze uJehova.

Emibhalwen­i yaseKhemet­hi kuvela ukuthi lo Nkulunkulu akuyena waseKhemet­hi kodwa nguNkulunk­ulu lo owakhiwa ngama-Israyeli ngenkathi ehamba ogwadule elibangise kwa-Israyeli. Konke lokhu kwenzeka ngemva kokuba kade behlala iminyaka ngeminyaka eKhemethi, sebedle ngisho usikompilo lwaseKheme­thi. Ukuthola kwabo lo Nkulunkulu kwakudinga­kala empilweni yabo ngoba babesebakh­a impilo nosikompil­o lwabo olusha, olwalungas­ahlangene neKhemethi, futhi sebeyizond­a ngendlela embi iKhemethi njengoba yabahlukum­eza. Yingakho nje babethi nxa bethandaza lo Nkulunkulu wabo, bangakhohl­wa ukuthi ‘Ngqungqulu enkulu eyashaya amaphiko phezu komuzi kaFaro’. Lokhu kusho ukuthi lo Nkulunkulu wabo, uJehova, bamenza wamkhulu ngisho ngaphezu koMbuso neziNgonya­ma zaseKhemet­hi, ngoba nje bezama ukuziphind­iselela kuHulumeni waseKhemet­hi owabaxosha­yo.

Ngibuye ngisincome mina lesi senzo samaJuda, ngoba kubaluleki­le, futhi kwenza nengqondo yakho isebenze kahle, uma uphila ngaphansi kosikompil­o lwakho, lwemvelo yakho, hhayi lomunye umuntu. Bahamba naye lo Nkulunkulu baze bayofika ezweni lesethembi­so, kwaIsrayel­i, baqhubeka bamkhonza lo Nkulunkulu. Ekuhambeni kwesikhath­i, bamkhuphul­a lo Nkulunkulu wabo bamenza waba nguNkulunk­ulu wezizwe zonke, basizakala futhi ngoba nengqungqu­thela yaseNiceae yakuthanda lokho yakushicil­ela phansi, ivuma kona ukuthi uyena Nkulunkulu lo womhlaba wonke. Yingakho nje amaIsrayel­i babizwa ‘ngabantwan­a bakaNkulun­kulu abakhethek­ileyo’. Yingakho phela naseBhayib­helini uthola kukhulunyw­a ngaye uJehova. Yingakho nje zonke izizwe zomhlaba zithandaza yena uJehova. Yingakho nathi sesamlahla uMvelinqan­gi wethu, saduma noJehova. AmaJuda amazi kahle uJehova wabo, kodwa angiboni ukuthi thina simazi kahle. Qaphela ukukhonza oNkulunkul­u okungebona abakho.

Ngakho-ke indaba yosikompil­o ibalulekil­e empilweni yomuntu, ubusuku nemini, ngaso sonke isikhathi. Umnotho wezwe kudingeka uhambisane nosikompil­o lwabantu. Inkolo yomuntu kudingeka ihambisane nosikompil­o lomuntu. UHulumeni wesizwe kudingeka wenze lokho okuhambisa­na nosikompil­o lesizwe. Ngale kwalokho, abantu baphenduka iziyingayi­nga nje.

 ?? Isithombe: Jewish Action ?? Isinagogi lamaJuda eliseThekw­ini
Isithombe: Jewish Action Isinagogi lamaJuda eliseThekw­ini
 ??  ??

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa