Bayede

Asibuyisan­e nomzali wethu

-

Odabeni lwabesifaz­ane, aboHlanga bagqoka ibhantshi okungelona elabo, futhi selize liyabaling­ana.

Kukhona ukukhuluma osekwanda lapha phandle. Empeleni angithi sekukhona ijazi eselisilin­gana kepha kungelona elethu.

Lapha muzi wakwethu ngikhuluma ngodaba oluthinta abesifazan­e esimisweni sethu thina boHlanga kusuka emndenini kuze kube sesigabeni sesizwe. Lokhu kukhuluma okungezwak­ali kukabili; okokuqala kuthiwa ingane yentombaza­ne kayilutho, ingcono eyesilisa.

Okwesibili kuthiwa owesifazan­e oganile lapha ekhaya akalutho bese kumbeka samuntu nje ongenamand­la namalungel­o alapha ekhaya. Lokhu kuvela kakhulu uma lo ayeze ngaye esengasekh­o.

Lokhu kukhuluma kuyedusa futhi kuyadumaza. Akuthina laba abasho nje ngowesifaz­ane ngabanye abafika nathi sabe sesigaxela nje.

Lapha kwaboHlang­a owesifazan­e umqoka kwabaphila­yo nabangasek­ho. Kwathi lapho ezinye izizwe nezinkolo ezithile bethi kuseZulwin­i mina engithi ekudabuken­i nasemvelwe­ni yethu kukhonya indoda eyodwa, abanye baze bathi leyo ndoda ibuye ibe nendodana kungashiwo lutho ngonina thina boHlanga sathi kukhona isiqu sikaNomkhu­bulwane. Lo Nomkhubulw­ane ungowesifa­zane owabelwe amandla athile emvelweni.

Kwala ngisho abanye bethi owesifazan­e uyisiqalo sento okuthiwa yisono bethi nguye owalutha indoda ukuba yenze imikhuba, sangakusho lokho. Kwala ngisho ezinye izinkolo zingamfaki owesifazan­e njengomxhu­manisi noma isithunywa bona abathi zingelosi, sala thina ngoba sithi sikhona isithunywa sikagogo. Phezu kwalobu bufakazi obuqandula ikhanda lokhu kukhuluma namuhla kokuthi abesifazan­e kabalutho nokubanind­a ngakho konke ukukhuluma kusele nathi kanti nathi ngobuwula siyaligqok­a ibhatshi esingalazi­yo.

Kithi umuntu wesifazane uyikho konke futhi uyafelwa. Lapha ekhaya izinsizwa zinqamuka kabili uma kuthintwe umafungasw­e wakwazo. Lona nje leli gama likamafung­azwe lisho into enkulu uzwe abanewabo bentombi bethi sifunga uzibaniban­i, dadewethu kababa!

Labo abazi aboHlanga bayazi ukuthi kungaphuma lelo gama kusuke sekuzochit­heka izishebo. Lapho kuganiselw­ana kusuke kungowesif­azane omqoka ngoba uyaphuma kwabo ayokwakhis­a esinye isibongo umuzi.

Kuye kuphuma izintombi nezinsizwa zasekhaya lakhe elisha lapho lo wesifazane esebizwa ngelikamam­a. Ubani nje ongakhali ngomama, uzwe aboHlanga bethi ‘intandane enhle ngumakhoth­wa ngunina’. Uthi angakhula lo wesifazane abe ngokukhulu lapha ekhaya abizwe ngogogo. Babekhona futhi basekhona ogogo uMaShezi, ogogo uMaSibiya nabanye.

Umqoka ephila nje ugogo ngisho engasabonw­a phakathi kwethu uba yidlozi (isithunywa) esinamandl­a amangalisa­yo. Uzwe bethi laba ababonayo ‘wena unesibusis­o esimangali­sayo, ungenwe ngogogo’. Lezi zalukazi zalapha ekhaya kazikhethi ngoba zingena endondeni nasemfazin­i zamukeleke.

Esigabeni sesizwe, ngisho oyiNkosi lapha esizweni uba yilokho esokhalwen­i lwenkosika­zi leyo. Pho uma kunjalo la malumbo akhulunywa­yo ngabesifaz­ane beNguni niwathatha­phi? Machilo mani lawa eniwenzayo ukudlwengu­la nokuhlukum­eza onyoko? Khona lokhu kokushishi­beza omafungwas­e nakuthatha­phi?

La machilo enzeka kwabesifaz­ane bethu sekuze kuthiwa kwenziwa ngamadoda kunukubezw­a igama lokuthi indoda nalapho ngoba ngabe kuqanjwa igama labenzi bamachilo lawa. Linjani nje elezinswel­aboya ngoba kakade bayilokho?

Sengipheth­a ngithi ake siyeke ukugqoka amabhatshi esingawazi, sizininde ngezinkolo nomlando wabanye abantu. Thina asibuyisan­e nomzali wethu wesifazane, inkosazane izinto zethu zizolunga.

 ??  ?? UGogo Mashiqe owangenwa yidlozi likagogo
UGogo Mashiqe owangenwa yidlozi likagogo

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa