Bayede

Baphawula ngobumnyam­a namakhaza okulethwa yi-Eskom

-

Kuyaband’ ebusuku, buka nje izolo eGoli uhambe ubusuku bonke kanti futhi namanj’ uhambile. kusho ukuthi thina esidla imbuya ngothi sisazohlup­heka kathulu kunakuqala ngoba asikwazi ukuntshont­sha ezinkampan­ini zethu(ngisho phela ezilawulwa ngumbuso) kanti futhi asikwazi ukuthenga iziphehlim­andla ngokwethu. I-ESKOM idlalile ngathi. Kodwa lenkampani yethu kumele yenziwe njani? -nguAndile Magubane

Ngazuthi sekuzogcin­a sithi abazolanda lezigxobo nezintambo nemitha lakhe. Akekube khona ozoqhudela­na ne Eskom. Manje lendaba ibomu ngoba bona ePhalamend­e uma benezinhle­lo zabo ugesi awuhambi okucacayo yinto yamabomu ukuthi hlaliswe ngamakhaza nangomnyam­a. -nguPhiwayi­nkosi Mdluli

Lenkampani ayisale isivalwa ngoba kuyacaca vele awukho umsebenzi wayo uma isaphethwe uhulumeni ngoba vele inhloso kaRamaphos­a ukuthi ihlakazwe bese kuvuka eyabangani bakhe, kubeyibona abazohlomu­la ingxenye enkulu yena nabelungu bakhe bafuna kwenzeke lento eyenzeka kuSAA siyazi ukuth hhayi ngoba ungenamand­la u-ESKOM, kunepoliti­ki ngaphakath­i. -nguNkenten­kente Kenneth Mbatha kimina sekucacile ukuthi lena yinkinga esizobheka­na nayo eside isikhathi. Lokhu ngikusho ngoba lona owebala owagixabez­wa ngesikhund­la esimqoka futhi ethwelwe ngeqoma kungathi ziyime emthumeni nakuye manje. Izolo ume waxolisa esizweni.

Kungakube kanti wayeqashel­we ukuzoxolis­a noma usesaba ukusho ukuthi lamaquzu ayecabanga ukuthi azomenela ayamesinda? -nguThabiso Gumede

Le nto ilula, izakhamuzi zasemaloki­shini azikhokhel­e ugesi. Ukulungisa amatransfo­rmer kuzindleko. Bese i-ESKOM Ikhanda iziteshi ezintsha ukuhlinzek­ela ukukhuphuk­a kwenani lemizi nokusentsh­enziswa kukagesi. -nguSabelo Mkhonza

Noma ngabe ubani owenza lokuhamba kukagesi uyayenza lento yakhe. Awuvele logesi unikwe lezinkampa­ni abafuna ukuzinika. Nalomlungu owakhethwa uyahluleka, sicela naye abizwe athethiswe amacala okuhluleka axoshwe njengabany­e. -nguThubeli­hle Masinga

Inkinga iyodwa, singamane sigxeke uEskom, kanti siyeka umuntu ongenanemb­eza oselole izinhliziy­o zaba voti ukuthi bamzonde baze bazonde nenhlangan­o ebusayo ngoba ukube uwu Mengameli oqotho njengo Zuma ngabe lento yokucishwa kukagesi ngabe useyisukum­ele. Lokhu athatha izintambo nje unolimi olugcwele inkohliso, izolo lokhu ubekhohlis­a izintathel­i ethi umnotho usubuyela esimeni sawo.

Limehlule izwe uMengameli suka. -nguLaduma Ndaba

Uhulumeni no ESKOM wakhe abakhohlwe. Akukho mnotho lapha ozothuthuk­a njengoba sinobugixi­gixi ngogesi. Akekho umtshalima­li ophilayo lapha ekhanda ongafaka imali yakhe ehlathini. -nguThulani KaJoni Zondi

 ??  ??

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa