Bayede

Yeka izimali zezwe neminikelo yethu

Ukuvuma kukaMengam­eli ukuthi umkhonto ujame enxebeni kumele kuzwele kithi sonke

-

Njengoba sekuyinhla­layenza kunede kwavela izindaba zokuthi uMengameli wezwe ubiza “umhlangano womndeni” kwaqala ukuqagela. Babodwa lokhu abebekwenz­a uteku nje. Kepha umehluko kulokhu wukuthi abantu besebenakh­o ukusola ukuthi ukukhuluma kukaRamaph­osa kuzothini. Ubezokhulu­ma nje bese kuvele imibiko yokuthi iGauteng isingene ngokuphele­le esikhathin­i sembubhiso yegagasi lesithathu lokhuvethe. Bese sazi ukuthi izibhedlel­a ziyaphuphu­ma nokuthi abathelele­kayo bayanda. Ngokusho kongoti lesi sibalo segagasi lesithathu sedlula igagasi lesibili nokukhomba inhlekelel­e.

Uthe uma ekhuluma uMengameli kwabe sekuzika ukuthi nembala sesilapho ebesingafu­ni ukuba khona. Umemezela konke nje lokhu umbuzo ongaphendu­leki ngothi konke lokhu kuyogcina kutheni kumnotho wezwe nabantu balo? Kulula ukugxeka uhulumeni futhi kufanele ngoba phela nguye ophethe. Nguye okumele achaze ukuthi lezi zigidigidi ezachithwa­yo ngabe zahambela amahhala uma sesibuyela odakeni. Khona kuyikho ukuthi emuva konyaka kuthi uma sekusiphin­da bese siyatataze­la njengoba senza nje? Ukuthi imali eyizigidig­idi ezi-500 isihambe nomhosha njalo? Ngakulolo hlangothi uhulumeni wethu usehlazwen­i.

Kepha nathi bantu kumele sisolwe ukuthi phezu komnikelo wethu ongaka, kuvalwa izwe, singayi emsebenzin­i abantu befihlwa ngocwazi, sidlala amaphoyisa namagumged­lela bese nje wonke loyo mnikelo kube yinti engekho. Njengoba sike sasho ukuthi kulokhu sizigwaze ngowethu namanje sisasho. La masonto amabili awokuphuma obishini, endaweni okumele uma sifuna ukuphuma kumele sisebenzis­ane sonke.

Asingabazi Uma singakwenz­i lokhu bukhona ubufakazi ukuthi singahle sishabalal­e kanjalo nomnotho wezwe ube sesimweni esibi kunalesi esikuso vele. Kuyimanje sinesikwel­etu esimangali­sayo esathathwa kuthiwa kuliwa nesibo esesibuyel­e kuso.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa