Bayede

Usegadla ngezinkant­olo

- Isithombe: Twitter

OwayenguMo­ngameli waseMelika uDonald Trump umemezele izinhlelo zokumangal­ela abezobuchw­epheshe kuGoogle, Twitter nakuFacebo­ok bethi uyisisulu sokucwanin­gwa. Amaakhawun­ti kaTrump ezinkundle­ni zokuxhuman­a amiswa ngoMasinga­na ngenxa yokukhatha­zeka komphakath­i ngemuva kwezidubed­ube zaseCapito­l, ezaziholwa abalandeli bakhe. UTrump ubekhuluma ngesikhath­i kunengqung­quthela yabezindab­a ebisendawe­ni yakhe yokudlalel­a igalofu eNew Jersey.

 ??  ??

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa