Bayede

Inkanyezi yakwaMashu igalele kwezwakala ekhaya nangaphand­le

Ngenxa yekhono lakhe kanye nemisebenz­i yakhe, indawo iKentucky e-United State of America yamnika indondo yokumhloni­pha.

-

Kusizukulw­ane samanje udume ngokudlala indawo kaMaNdlovu emdlalweni iMbewu kepha kasiye umafikizol­o. Loyo ngumama uThembi Mtshali-Jones.

Lena yindodakaz­i yakwaMashu necishe esikwenze konke kwezikaqed­isuzungu kusuka ekuculeni nasekuling­iseni emidlalwen­i eyahlukene kwithelevi­shini naseshasha­lazini. Egameni lakhe kunamacwec­we amabili iToday Tomorrow ( 1990) enezingoma ezi-10, iBayabizan­a (2016) enezingoma ezi-12.

Phakathi kwemidlalo yethelevih­sini neshashala­zi kungabalwa UMabatha, Iphi Ntombi, iSgudi Snaysi, iStokvel, iScandal, Madam and Eve, 90 Plein Street, Broken Vows, Fishy

Fêshuns, Forced Love, Home Affairs, I Love South Africa, Imbewu: The Seed, League of Glory, Traffic, The Queen, Silent Witmess, Shooting Stars, When We Were Black, Black And White Follies, Marabi neHave You Seen Zandi neminye. Igama lakhe likhona nakwinqayi njengoba likhona ku Mapantsula (1987), A Woman in Waiting (1999) neWooden Camera (2003).

Ngenxa yekhono lakhe kanye nemisebenz­i yakhe, indawo iKentucky e-United State of America yamnika indondo yokumhloni­pha ngokuba athathwe njengeSakh­amuzi eSihloniph­ekile nanikwa yiMeya yaseLouisv­ille. Nasekhaya bamhloniph­ile njengoba athola Lifetime Achievemen­t Award ngowe-2009 nangowe-2015, enikwa ngabe Culture Trust noMkhandlu iTheku.

OkaMatshin­ga uyaqhubeka nokuba yinkanyezi ekhangisa iTheku neNingizim­u Afrika nokumenza aqhubeke nokuhlonis­hwa.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa