54ste na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie: Wat jy moet weet

Be­leid wat aan­vaar word 5 j. gel­dig

Beeld - - Nuus -

Die ANC se 54ste na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie – in sy 105ste be­staans­jaar – word van 16 tot 20 De­sem­ber by die Nas­rec Ex­po-sen­trum in die sui­de van Jo­han­nes­burg ge­hou.

Vo­ri­ge kon­fe­ren­sies (se­dert 1994):

■ Man­gaung (2012);

■ Po­lo­kwa­ne (2007);

■ S­tel­len­bosch (2002);

■ Ma­fi­keng (1997); en

■ Bloem­fon­tein (1994)

Wat is die ANC se na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie?

Dit is die hoog­ste be­sluit­ne­mings­lig­gaam in die ANC. Al­le lei­er­skap- en be­leids­be­slui­te van die par­ty word hier ge­neem.

So by­voor­beeld kan slegs die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie nu­we lei­ers ver­kies of nu­we be­leid vir die ANC goed- of af­keur.

Vol­gens die ANC se grond­wet moet 'n na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie el­ke vyf jaar ge­hou word, ver­al om­dat al­le top­lei­ers en die le­de van die par­ty se na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee (NUK) vir vas­te ter­my­ne van vyf jaar ver­kies word.

Die doel met die kon­fe­ren­sie is hoof­saak­lik om:

■ Die par­ty se be­leid, pro­gram­me en grond­wet te be­paal, te be­spreek of te wy­sig.

■ Die top­ses na­si­o­na­le lei­ers (die pre­si­dent, ad­junk­pre­si­dent, voor­sit­ter, se­kre­ta­ris-ge­ne­raal, ad­junk-se­kre­ta­ris-ge­ne­raal en te­sou­rier-ge­ne­raal) en die 80 le­de van die NUK te ver­kies.

■ Ver­slae van die NUK, die pre­si­dent (oor die po­li­tie­ke om­ge­wing waar­in die par­ty hom be­vind), die se­kre­ta­ris-ge­ne­raal (oor die stand van die ANC), as­ook die fi­nan­si­ë­le ver­slag van die te­sou­rier-ge­ne­raal (oor die par­ty se geld­sa­ke) te ont­vang.

■ Po­li­tie­ke ver­slae te ont­vang van die ANC se vroue-, jeug- en -ve­te­ra­ne­li­ga.

E­ni­ge be­slui­te wat deur 'n ANC-struk­tuur (pro­vin­sie, tak of e­ni­ge van die li­gas) ge­neem is, kan op die kon­fe­ren­sie her­sien, reg­ge­stel, ge­wy­sig of ter­sy­de ge­stel word.

Die ANC se be­slui­te oor be­leid is reeds in Ju­lie op sy na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie be­spreek en ge­for­mu­leer. Be­leid word eg­ter nie hier goed­ge­keur nie.

Waar­om is die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie be­lang­rik vir al­le Suid­A­fri­ka­ners?

Die ANC is die re­ge­ren­de par­ty en die per­soon wat op die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie as ANC-pre­si­dent ver­kies word, sal in 2019, ná die land se vol­gen­de al­ge­me­ne ver­kie­sing, waar­skyn­lik die nu­we pre­si­dent van Suid-A­fri­ka word as die ANC dit reg­kry om sy ver­kie­sings­meer­der­heid te be­hou.

Die be­leid wat op dié kon­fe­ren­sie aan­vaar word, sal die vol­gen­de vyf jaar ook die re­ge­ring se be­leids­rig­ting ten op­sig­te van on­der meer die e­ko­no­mie, maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling, on­der­wys, ge­sond­heid­sorg, land­bou, grond­her­vor­ming, be­hui­sing en energie be­paal.

Kan die De­sem­ber­kon­fe­ren­sie ont­wrig of selfs uit­ge­stel word?

Hoe­wel die Vry­staat, die OosKaap, K­waZu­lu-Na­tal en Mat­hews P­ho­sa, voor­ma­li­ge ANC-te­sou­rier-ge­ne­raal en pre­si­dents­kan­di­daat, hof­sa­ke oor die uit­slag van se­ke­re pro­vin­si­a­le raads­ver­ga­de­rings of be­noe­mings­pro­ses­se voer, het G­we­de Man­tas­he, die ANC se se­kre­ta­ris­ge­ne­raal, on­langs ge­sê die kon­fe­ren­sie sal voort­gaan en dat ANC hard werk om te ver­se­ker dat dit suk­ses­vol en sta­biel is.

A­nar­gis­te moet vol­gens Man­tas­he deur hul on­der­skeie pro­vin­sies ge­han­teer word.

Hy het ge­sê die ANC be­rei hom nie voor vir 'n uit­slag van die na­si­o­na­le ver­kie­sings wat in die hof uit­ge­daag kan word nie.

K­waZu­lu-Na­tal en die OosKaap is ook in hof­stry­de ge­wik­kel oor die wet­tig­heid van die pro­vin­si­a­le kon­fe­ren­sies waar­op nu­we pro­vin­si­a­le lei­ers vroe­ër ver­kies is en wat pro­vin­si­a­le af­vaar­di­gings na die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie sal lei.

Wie woon die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie by?

■ In­ge­vol­ge die ANC se grond­wet sal min­stens 90% van die af­ge­vaar­dig­des na die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie tak-af­ge­vaar­dig­des wees.

■ Die ge­tal af­ge­vaar­dig­des per tak is pro­por­si­o­neel tot hul op­be­taal­de le­de­tal – el­ke op­be­taal­de tak is dus daar­op ge­reg­tig om een af­ge­vaar­dig­de te stuur.

■ El­ke tak moet in­ge­vol­ge die ANC-grond­wet uit min­stens 100 le­de be­staan. Som­mi­ge tak­ke, be­kend as su­per­tak­ke, is eg­ter baie gro­ter en kan dus meer as een af­ge­vaar­di­ge stuur. Die eer­ste 100 le­de van 'n tak kry een af­ge­vaar­dig­de en daar­na kan die tak vir el­ke 250 by­ko­men­de le­de nog 'n af­ge­vaar­dig­de stuur.

■ In lan­de­li­ke ge­bie­de, waar daar nie 100 le­de is om 'n tak te vorm nie, kan spe­si­a­le ver­gun­ning van die ANC se top­struk­tuur ge­kry word om as 'n tak te kwa­li­fi­seer.

■ Die ge­tal af­ge­vaar­dig­des wat el­ke pro­vin­sie van sy tak­ke af na die na­si­o­na­le kon­gres kan stuur, moet in ver­hou­ding wees tot die op­be­taal­de lid­maat­skap per pro­vin­sie.

■ Pro­vin­sies kan po­ten­si­eel 4 731 stem­ge­reg­tig­de tak-af­ge­vaar­dig­des na die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie stuur.

Hoe­veel af­ge­vaar­dig­des stuur el­ke pro­vin­sie?

■ K­waZu­lu-Na­tal: 870

■ M­pu­ma­lan­ga: 736

■ Oos-Kaap: 648

■ Lim­po­po: 643

■ Noord­wes: 538

■ Gau­teng: 508

■ Vry­staat: 409

■ Noord-Kaap: 197

■ Wes-Kaap: 182

An­der stem­ge­reg­tig­de af­ge­vaar­dig­des:

■ Al 86 le­de van die NUK sal as vol­le stem­ge­reg­tig­de af­ge­vaar­dig­des aan die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie deel­neem.

■ Die ANC se vroue-, jeug- en ve­te­ra­ne­li­ga stuur elk 60 stem­ge­reg­tig­de af­ge­vaar­dig­des en die uit­voe­ren­de ko­mi­tee van elk van die ne­ge pro­vin­sies stuur elk ook 27 stem­ge­reg­tig­de af­ge­vaar­dig­des.

■ Dit kom dus neer op al­te­sa­me 5 240 stem­ge­reg­tig­de af­ge­vaar­dig­des.

Nie­stem­ge­reg­tig­de af­ge­vaar­dig­des:

Af­ge­vaar­dig­des wat nie stem­reg het nie, woon die kon­fe­ren­sie ook by. Dit sluit in gas­te, on­der wie men­se wat ’n spe­si­a­le by­drae tot die vry­heid­stryd ge­le­wer het of wat spe­si­a­le vaar­dig­he­de of on­der­vin­ding het.

Voor­sit­ters en se­kre­ta­ris­se van ANC-stre­ke word ook ge­nooi, maar hul­le het nie stem­reg daar nie. Ook die me­dia, po­li­tie­ke ont­le­ders en an­der waar­ne­mers woon die kon­fe­ren­sie by om ver­slag te doen oor die ver­rig­tin­ge.

A­nar­gis­te moet deur hul pro­vin­sies ge­han­teer word.

— G­WE­DE MAN­TAS­HE Volg Net­werk24 vir ont­le­dings, ken­ners se me­nings en al die nuus oor die kon­fe­ren­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.