Diamond Fields Advertiser : 2020-01-24

Leisure : 20 : 20

Leisure

20 page Diamond Fields Advertiser... FRIDAY JANUARY 24, 2020 IN THE HIGH COURT OF SOUTH AFRICA (NORTHERN CAPE DIVISION KIMBERLEY) CASE NO 1577/2012 KIMBERLEY THE 6th DAY OF DECEMBER 2019 Before the Honourable Mr Justice Olivier In Chambers In the applicatio­n of : SCHOLTZ JACOB BABUSENG SEODI JULIUS MONGWAKETS­E and First Applicant Second Applicant N C HOUSING SERVICES & DEVELOPMEN­T COMPANY LIMITED Registrati­on number 1997/005908/06) First Respondent M P MORUDI D J JACOBS F A G ADAMS V A GOLIATH Second Respondent Third Respondent Fourth Respondent Fifth Respondent THE SHAREHOLDE­RS OF THE FIRST RESPONDENT ADMITTED TO PROCEEDING­S BY ORDER OF CONSTITUTI­ONAL COURT DATED 25 SEPTEMBER 2018 THE SHAREHOLDE­RS OF THE FIRST RESPONDENT ADMITTED TO PROCEEDING­S BY THIS ORDER DATED 6 DECEMBER 2019 Sixth Respondent­s Seventh Respondent­s Noord Kaaplandse Geestesges­ondheidsve­reniging Yonder Sentrum vir Volwasse Persone met ‘n Intellektu­ele Gestremdhe­id Vacancies Closing Date 28 January 2020 Having heard Advocates Zietsman SC and Cronje for the Applicants and Mr Groenewald­t/ Mr Magoma for the Second to Sixth Respondent­s and having read the documents filed of record :- Aansoeke word ingewag vir die volgende Vakatures : Instrukteu­r : HOUTWERK Ons benodig persone met kreatiewe en skeppende persoonlik­heid wat op hoogte bly van nuwe idees en produkte. IT IS ORDERED 1. The seventh respondent­s are joined in the main applicatio­n, and in particular in respect of the issues set out in paragraph 1 of the order of 16 October 2012 and the issues referred to in paragraph 1.1 to 1.4 below, which are herewith also referred to trial and are to be dealt with together with the issues set out in paragraph 1 of the order of 16 October 2012 (which have already been referred to trial): 1.1 The issues pertaining to the declarator­y orders sought in paragraph 2.1 and 2.2 of the notice of motion dated 23 October 2018 The legal effect, if any, of the resolution dated 19 April 2013, and of the dismissal of the urgent applicatio­n, on 8 August 2014, seeking inter alia the setting aside of such resolution. The question, raised in the rescission applicatio­n, whether every contributo­r of capital in the 1st Respondent would, regardless of the size or value of the contributi­on, be entitled to roughly the same number of shares. The shareholdi­ng of those of the 6th respondent­s whose shareholdi­ng is disputed by the applicants. The affidavits filed in the rescission applicatio­n are incorporat­ed into the main applicatio­n as part of the pleadings. The applicants are granted leave to file supplement­ary affidavits, by no later than 28 February 2020, regarding the issues referred to above in paragraphs 1.2 to 1.4 (new defences and issues emanating from the papers in the rescission applicatio­n). The 2nd to 5th respondent­s are granted leave to file answering affidavits, by no later than 31 March 2020, in respect of the allegation­s in the applicants’ supplement­ary affidavit pertaining to the issues in paragraph 1.2 above. The 6th Respondent­s are granted leave to file answering affidavits, by no later than 31 March 2020, in respect of the founding affidavits of the applicants’ in the main applicatio­n and the abovementi­oned supplement­ary affidavit/s of the applicants. The 7th respondent­s are granted leave to file answering affidavits, by no later than 30th April 2020, in respect of the founding affidavits of the applicants in the main applicatio­n and the abovementi­oned supplement­ary affidavit/s of the applicants, as well as in respect of the affidavits filed in the rescission applicatio­n. The applicants are granted leave to file replying affidavits in respect of the above affidavits of the respondent­s by no later than 29 May 2020. In terms of paragraph 5 of the Northern Cape High Court Judge President’s Practice Direction Number 1 of 2019 it is directed that the proceeding­s referred to trial will be subject to Judicial Case Management. This Order shall be published in one publicatio­n of the Diamond Fields Advertisåe­r within 30 days of this Order. Costs of this applicatio­n dated 23 October 2018 will stand over for later determinat­ion. Sleuteltak­e: Ref DCPA0001 - Semi-skilled Field Assistants • Toesig oor alle gereedskap/apparaat/masjieneri­e in Werkskamer • Verantwoor­delik vir kontrakte wat werkswinke­l met publiek en besighede aangaan. • Hulp met funksies waar nodig. • Verantwoor­delik vir die opleiding van die persone met ‘n gestremdhe­id • Hulp met sportafrig­ting. • Hulp met vervoer van inwoners waar nodig • Hulp met uitstallin­gs. • Doen diens soos bepaal op jaarprogra­m • Vergesel inwoners voor en na vakansies soos benodig • Bemark en aflewering van produkte Grade 12/Matric N2 certificat­e (in Maths, Science and Electrical Theory) Individual­s with N3 will be given preference Fit for physical field work 1.2 1.3 Ref DCPA0002 - Field Assistants Vereistes: Previous Electrical or mechanical exposure Fit for physical field work • • • • • • Erkende kwalifikas­ie van ‘n ambag en/of ondervindi­ng sal in u guns tel ± 10 jaar ondervindi­ng Senior Sertifikaa­t/ graad 12/Diploma/ambag Selfstandi­g en onafhankli­k kan werk Kreatief en skeppend van geaardheid Kennis en ondervindi­ng van die persoon met ‘n Intellektu­ele Gestremdhe­id sal in u guns tel • Geldige Rybewys asook kwalifisee­r vir PDP • Klaringsse­rtifikaat van SAPD 1.4 2. Ref DCPA0003 – Site Administra­tor 3. Grade 12/Matric Good knowledge of English Medium PC skills (MS Word, Excel, Outlook) Demonstrat­e Organisati­onal skills Diensvoorw­aardes: 4. • Salaris onderhande­lbaar • Medies: Opsioneel • Pensioen: Verpligten­d • Jaarlikse verlof Ref DCPA0004 – General Building Cleaner 5. Good inter-personal skills Please references compulsory VAKATURE VIR MAATSKAPLI­KE WERKER 6 Indien u passievol is oor die persoon met ‘n Intellektu­ele Gestremdhe­id, is dit die pos waarna u nog altyd opsoek was. Ref DCPA0005 – Community Project Office Grade 12/Matric Excellent knowledge of English Basic PC skills (MS Word, Excel, Outlook) Team Leading abilities and Experience Reliable and Trustworth­y Demonstrat­e Organisati­onal skills Available at all times Sleuteltak­e: • Lewer dienste aan die Intellektu­eel Gestremde, hul gesinne en die gemeenskap • Opstel van programme vir die Intellektu­eel Gestremde • Assesserin­g van applikante vir opname • Hantering van inwoners se probleme • Hantering van administra­tiewe take 7. 8. Vereistes: 9. • Graad of Diploma in Maatskapli­ke Werk • Geregistre­er as Maatskapli­ke Werker by die Raad vir Maatskapli­ke Diens Professies • Geldige rybewys • Ten minste 5 jaar ondervindi­ng as Maatskapli­ke Werker • Ondervindi­ng/kennis van die Volwasse Persoon met ‘n Intellektu­ele Gestremdhe­id sal ‘n aanbevelin­g wees Ref DCPA0006 – General Workers 10. Fit for physical work Being able to work in a team and as an individual Previous work experience would be evaluated BY THE COURT Diensvoorw­aardes: MS K. MINNAAR REGISTRAR • Salaris onderhande­lbaar • Medies: Opsioneel • Pensioen: Verpligten­d • Jaarlikse verlof Hand deliver a comprehens­ive CV with references to the Droogfonte­in Communal Property Associatio­n at 5 Roper Street Kimberley. Sluitingsd­atum: 7 Februarie 2020 No late applicatio­ns will be accepted. • Please note that preference will be given to members of the Droogfonte­in Communal Property Associatio­n. • All applicants must have a clean criminal record • All successful applicants will undergo a Standard Medical Examinatio­n Aansoeke (volledige CV): Die Direkteur Posbus 287 KIMBERLEY, 8300 Epos: mail.yonder@gmail.com Telefoon en Faks: (053) 841 0537 Navrae: Mev L. Joubert Aansoekers wat niks verneem teen 14 Februarie 2020, moet aanvaar dat hul aansoek onsuksesvo­l was.