A­fri­ka-lan­de­stem­téén­Ma­rok­ko

Die Burger - - 23 -

Ma­rok­ko­ is­ deur­ van­ sy­ A­fri­ka­broer­sin­ die­ rug­ ge­steek­ toe­ lid­lan­de­van­ die­ In­ter­na­si­o­na­le­ Sok­ker­fe­de­ra­sie(Fi­fa)­ Woens­dag­ in­Mo­s­kou­ vir­ die­ wen­bod­ vir­ die­ Wê­reld­be­ker­toer­nooi­in­ 2026­ ge­stem­het.

Ma­rok­ko­ het­ ’n­ vyf­de­ bod­ om­dié­ skou­spel­ aan­ te­ bied,­ ver­loor,met­ gas­heer­sta­tus­ wat­ uit­ein­de­li­kaan­ A­me­ri­ka,­ Mex­i­ko­ en­ Ka­na­da,wat­ saam­ die­ toer­nooi­ sal­ aan­bied,­ toe­ge­staan­ is.

Dit­ blyk­ dat­ 11­ A­fri­ka­lan­de­ téénMa­rok­ko­ ge­stem­ het.

Die­ Noord-A­me­ri­ka­ners­ het­ uit­ein­de­lik134­ teen­oor­ 65­ stem­me­op­ hul­le­ ver­e­nig.

“Ons­ was­ baie­ hoop­vol,­ maar­ jy­het­ uit­ein­de­lik­ geen­ kans­ nie­ as­ ’n­aan­tal­ lan­de­ op­ jou­ eie­ vas­te­land­teen­ jou­ stem,”­ het­ Da­niel­ A­mo­ka­chi,Ma­rok­ko­ se­ bod-am­bas­sa­deu­ren­ ’n­ voor­ma­li­ge­ Ni­ge­rie­se­sok­ker­ster,­ ge­sê.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.