Te­rug­‘sport­skool’­toe­vir­Duit­sers

Die Burger - - 23 -

In­ 2014­ het­ die­ Duit­se­ span­ in­ ’nvyf­ster-ho­tel­ op­ ’n­ i­dil­lie­se­ ei­landaan­ die­ kus­ van­ Bra­si­lië­ ge­bly­ en­het­ dit­ as­ ’n­ in­spi­ra­sie­ ge­dien­ om­die­ Wê­reld­be­ker-toer­nooi­ te­ wen.

Vier­ jaar­ la­ter­ is­ dit­ eg­ter­ ’n­ an­der­sto­rie.­ Hul­ tro­pie­se­ pa­ra­dys­ is­ver­vang­ deur­ ’n­ ho­tel­ van­ rooi­ bak­ste­nein­ die­ dor­pie­ Va­tu­tin­ki,­ langs’n­ hoof­weg­ wat­ na­ Mo­s­kou­ lei.­ Die­ho­tel­ word­ om­ring­ deur­ hoë­ woon­stel­ge­boue. Jo­a­chim­ Löw,­ Duits­land­ se­ af­rig­ter,sê­ hul­ ho­tel­ voel­ soos­ ’n­ “goei­e­sport­skool”­ eer­der­ as­ ’n­ bly­plek­ vi­r­die­ toer­nooi­ se­ guns­te­ling.

Vir­ Löw­ en­ sy­ span­ is­ dit­ eg­ter­nie­ ’n­ pro­bleem­ nie.­ Hul­le­ sal­ di­took­ nie­ as­ ’n­ ver­sko­ning­ voor­hou­nie.­ “­ ’n­ Sport­skool­ ja,­ maar­ ons­ is­hier­ vir­ sport,”­ het­ die­ mid­del­veld­spe­lerTo­ni­ Kroos­ ge­sê.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.