Go­lo­vkin en Al­va­rez in Sep­tem­ber in boks­kryt

Die Burger - - 23 - – Mi­cha­el G­reen

Skuif­ reg­ vir­ die­ boks­ge­veg­van­ die­ jaar! Gen­na­dy­ Go­lo­vkin (fo­to)en­ Ca­ne­lo­ Al­va­re­z­het­ ein­de­lik­ in­ge­stemom­ op­ 15­ Sep­tem­ber­weer­ teen­ me­kaar­ te­boks.­ Waar­ dié­ her­ont­moe­ting­gaan­ plaas­vind,moet­ nog­ be­kend­ ge­maak­word.­ Dit­ kan­ weer­in­ Las­ Ve­gas­ wees,­ waar­ hul­le­ in­ Sep­tem­ber­ ver­le­de­jaar­ ge­lyk­op­ ge­boks­het.­ Die­ t­wee­ mid­del­ge­wig­te­sou­ me­kaar­reeds­ op­ 5­ Mei­ in­ LasVe­gas­ ge­pak­ het,­ maarAl­va­rez­ moes­ hom­weens­ ’n­ skor­sing­ ont­trek.Die­ bok­ser­ was­ vir­ses­ maan­de­ ge­skors­ vir’n­ op­kik­ker.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.