P­lek in na­si­o­na­le ka­no­vaart­span op die spel

Die Burger - - 23 -

Die­ land­ se­ bes­te­ stil­wa­ter-ma­ra­thon­roei­ers­sak­ van­ van­dag­ af­ op­ St.­ Fran­cis­baai­in­ die­ Oos-Kaap­ toe­ vir­ dieSuid-A­fri­kaan­se­ by­een­koms.

Dis­ vir­ hul­le­ ’n­ be­lang­ri­ke­ by­een­koms,want­ daar­ is­ plek­ke­ in­ die­ na­si­o­na­le­ka­no­vaart­span­ vir­ die­ Wê­reld­by­een­koms,wat­ in­ Sep­tem­ber­ in­ Por­tu­gal­ge­hou­ word,­ op­ die­ spel.­ Die­by­een­koms­ word­ oor­ drie­ dae­ in­ die­dorp­ se­ ka­na­le­ af­ge­han­del­ en­ dit­ lyk­of­ die­ deel­ne­mers­ hul­le­ vir­ sterk­ win­de­ en­ y­si­ge­ weer­ kan­ reg­maak.

Na­dat­ Hank­ M­cG­re­gor­ dié­ week­aan­ge­kon­dig­ het­ dat­ hy­ voort­aan­ ne­tin­ die­ dub­bel­ka­no­ (K2)­ gaan­ deel­neem,is­ ’n­ p­lek­ in­ die­ na­si­o­na­le­ spa­nin­ die­ en­kel­ka­no­af­de­ling­ (K1)­ va­kant.

Net­ t­wee­ roei­ers­ in­ el­ke­ ou­der­doms­groep­kan­ in­ die­ K1-af­de­ling­ vi­r­die­ na­si­o­na­le­ span­ ge­kies­ word.­ An­dyBir­kett­ is­ die­ guns­te­ling­ om­ die­ mans­af­de­ling­te­ wen,­ met­ S­tu­art­ Ma­cla­re­nen­ Jas­per­ Mocké­ op­ sy­ hak­ke.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.