Se­ker­heids­fir­ma­se­baas­be­boet­oor­wa­pens

Die Burger - - 2 - –­ War­da­ Mey­er

Die­ Val­ke­ het­ die­ ei­e­naar­ van­ ’n­ vei­lig­heids­maat­skap­pyin­ Kaap­stad­ ’n­ boe­te­ van­ R30­ 000­ op­ge­lê­na­dat­ die­ een­heid­ be­slag­ ge­lê­ het­ op­ drie­ vuur­wa­pen­sen­ fou­tie­we­ li­sen­sies.

Vol­gens­ kapt.­ P­hi­la­ni­ N­kwa­la­se,­ woord­voer­der­ van­die­ Val­ke,­ is­ die­ wa­pens­ en­ li­sen­sies­ in­ Ju­lie­ 2017­ ge­kon­fis­keer­van­ vei­lig­heids­wag­te­ wat­ die­ ver­meen­de28’s-ben­de­baas,­ Ralph­ S­tan­field,­ be­skerm­ het.

“Ver­de­re­ on­der­soek­ het­ die­ Val­ke­ ge­lei­ na­ die­ ei­e­naar­van­ die­ on­der­ne­ming,­ S­chlo­mo­ S­chwartz­ (53),wat­ met­ R30­ 000­ be­boet­ is­ oor­ die­ drie­ vuur­wa­pens­se­ on­gel­di­ge­ li­sen­sies,”­ sê­ hy.

In­ ’n­ af­son­der­li­ke,­ on­ver­wan­te,­ saak­ het­ ’n­ on­der­soek­wat­ in­ Kaap­stad­ be­gin­ en­ na­ Gau­teng­ uit­ge­brei­het­ oor­ die­ be­weer­de­ on­wet­ti­ge­ ge­bruik­ van­ vuur­wa­pens­deur­ vei­lig­heids­maat­skap­py­ba­se­ drie­ on­wet­ti­ge­wa­pens­ op­ge­le­wer.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.