Pla­to wil op diens­le­we­ring fo­kus

Die Burger - - 19 -

Die­ “uit­da­gen­de­ tye”­ wat­ die­ Kaap­stad-me­tro­ er­vaar­ het,­ is­ nou­ ver­by­ en­ die­ sa­me­wer­king­van­ al­le­ raads­le­de­ is­ no­dig­ om­ doel­tref­fen­de­ diens­le­we­ring­ te­ ver­se­ker.

Dit­ was­ die­ bood­skap­ van­ Dan­ Pla­to­ in­ sy­ eer­ste­ toe­spraak­ as­ bur­ge­mees­ter­ na­dathy­ Dins­dag­og­gend­ deur­ die­ me­tro­raad­ ver­kies­ is.

“Ek­ wil­ al­ die­ amp­te­na­re­ be­dank­ wat­ hul­ werk­ voort­ge­sit­ het­ om­ ons­ vi­sie­ vi­r­diens­le­we­ring­ te­ be­reik,­ ten­spy­te­ van­ uit­da­gen­de­ tye.­ Di­tis­ nou­ ver­by­ en­ ons­ sien­ uit­na­ ’n­ po­si­tie­we­ en­ voor­uit­stre­wen­de­toe­koms.”

Pla­to­ het­ Xo­la­ni­ So­tashe­v­an­ die­ ANC­ en­ Grant­ Has­kin­van­ die­ ACDP­ in­ ’n­ ge­hei­me­s­tem­ming­ ge­klop.­ Hy­ het­ 146stem­me­ ont­vang­ van­ die­ 207raads­le­de­ wat­ deel­ge­neem­het.

Pla­to­ het­ in­ sy­ toe­spraak­her­haal­ dat­ doel­tref­fen­de­diens­le­we­ring­ die­ groot­ste­pri­o­ri­teit­ van­ sy­ ad­mi­nis­tra­sie­sal­ wees.

Fo­to:­ MAL­HER­BE­ NIE­NA­BER

Lun­ge­lo M­banda­za­yo, stads­be­stuur­der van Kaap­stad, hang die se­re­mo­ni­ë­le bur­ge­mees­ters­ket­ting oor Dan Pla­to se skou­ers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.