B­ritz­se­aan­val­ler­in­ar­res­ná­aan­val­

Die Burger - - 4 - – Su­san Cil­liers

Ba­rend­ B­ritz­ (63)­ het­ hom­ as­ rug­by­spe­le­rin­ die­ sui­de­ van­ Frank­ryk­ so­goed­ van­ sy­ taak­ ge­kwyt­ dat­ dieFran­se­ vir­ hom­ ’n­ kroeg­ ge­gee­ het.

Don­der­dag­ is­ hy­ in­ sy­ kroeg­ ver­moor.

Die­ fa­mi­lie­ van­ die­ oud-Trans­vaal­rug­by­spe­ler­was­ ge­skok­ toe­ hul­le­ gis­ter­og­gend­die­ nuus­ kry­ dat­ hy­ in­ sy­kroeg,­ Bar­ and­ B­rits,­ in­ Per­pig­nan­ ver­moor­is.

“Dis­ baie­ erg,­ ’n­ mens­ dink­ mos­ óns­ bly­ in­ ’n­ ver­skrik­li­ke­ land­ en­ dat­ so­iets­ nie­ dáár­ sal­ ge­beur­ nie,”­ het­ E­li­zeB­ritz,­ Ba­rend­ se­ skoon­sus­ter,­ gis­ter­mid­dag­te­le­fo­nies­ uit­ Piet­ Re­tief­ in­M­pu­ma­lan­ga­ ge­sê.

Die­ aan­val­ler­ is­ glo­ kort­ na­ die­ aan­va­lin­ heg­te­nis­ ge­neem.

B­ritz,­ sy­ vrou,­ Rei­net­te,­ en­ hul­ drie­kin­ders,­ Je­an­ne,­ Su­ren­zia­ en­ Ba­rend­ jr.het­ hul­le­ in­ 1990­ per­ma­nent­ in­ Frank-ryk­ ge­ves­tig.­ Hy­ het­ toe­ klu­brug­by­ in­Per­pig­nan­ ge­speel.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.