Jy­SMS

Die Burger - - 11 -

Stuur jou SMS na 45589. SMS’e wat die skry­wer se naam be­vat, kry voor­keur.

As­se­blief,­ los­ die­ Bo-Kaap­ uit!­ Hoe­ ka­ne­nig­ie­mand­ dink­ dat­ ’n­ nu­we­ ont­wik­ke­ling­die­ weg­doen­ van­ só­ ’n­ kos­ba­re­ er­fe­nis­ kan­reg­ver­dig? Her­ma­nus

Ter­wyl­ ons­ nou­ die­ aand­ weer­ in­ die­ don­ker­sit,­ won­der­ ek­ toe­ of­ die­ re­ge­ring­ nout­rots­ is­ op­ die­ “nu­we­ da­e­raad”­ wat­ in­ 1994aan­ge­breek­ het.­ Dat­ ’n­ mens­ ’n­ gul­de­ ge­leent­heid­da­rem­ só­ kon­ op­mors­.­.­. Wil­helm

Ek­ hoor­ die­ krag­pro­bleem­ word­ nou­ van­die­ ver­skaf­fer­ na­ die­ ver­brui­ker­ ge­pro­jek­teer.Is­ dit­ nie­ maar­ weer­ Jan­ van­ Rie­beeck­ se­skuld­ nie?­ Mart Bek

Die­ voor­sit­ter­ van­ E­s­kom­ slaan­ die­ spy­ker­

op­die­kop.­Hy­sê­die­men­se­van­die­land­is(ook)­ver­ant­woor­de­lik­vir­die­ge­mors.­Jy­ver­dien­die­re­ge­ring­vir­wie­jy­stem. De­on Hoon

Daar­ is­ net­ een­ re­de­ vir­ beurt­krag:­ Die­re­ge­ring­ is­ on­be­voeg­ om­ ’n­ land­ te­ re­geer.JP du P­les­sis, V­re­de­kloof

Die­ don­ker­ ver­leent­heid­ in­ die­ End­ler­saal­ver­baas­ my­ nie .­ Die­ mu­siek de­par­te­ment­ het­geen­ geld­ nie ,­ om­ van­ an­der­ pro­ble­me­ nie­een s­te­ praat­ nie .­ Ly­dia, Be­no­ni

Suid-A­fri­ka­ bly k­nou­ ná ­24­ jaar­ van­ de­mo­kra­sie­tot­ in­ sy­ kern­ weens­ on­be­voegd­heid­ ver­rot­ te­ wees .­ An­dré, S­tel­len­bosch

E­s­kom,­ on­be­plan­de­ in­stand­hou­ding­ se­ag­te­rent.­ Iets­ breek­ weens­ mis­bruik,­ ou­der­do­men­ ver­waar­lo­sing.­ Dit­ is­ hoog­ tyd­ da­tE­s­kom­ die­ waar­heid­ in­ die­ oë­ kyk­ en­ die­ding­ op­ sy­ naam­ noem.­ Ber­tus, S-Wes

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.